Hoppa till innehåll

Kiva skola -program

Inom den grundläggande utbildningen används det riksomfattande programmet Kiva skola för att motverka mobbning. Målsättningarna med programmet är förebyggande av mobbning, effektivt ingripande i mobbningssituationer och kontinuerlig uppföljning. Dessutom följer man upp om mobbningen har upphört och bedömer behovet av eftervård. Det mångprofessionella samarbetet och samarbetet mellan hemmet och skolan är viktigt.

Under läsåret ligger tyngdpunkten i grundskolorna på välbefinnandet i skolgemenskapen. Med arbete som främjar välbefinnandet förstärks elevernas emotionella färdigheter och förmåga till växelverkan och problemlösning. 

Vad är mobbning?

Mobbning innebär att en och samma elev upprepade gånger och med flit såras eller görs illa berörd. Mobbarna är någon eller några som den mobbade har svårt att försvara sig mot. Mobbning kan vara verbal, fysisk, indirekt eller ske via mobilen eller på webben.

Gräl och meningsskiljaktigheter skiljer sig från mobbning på det sättet att de ofta är kortvariga och det är inte en och samma person som utsätts hela tiden.

Anvisningar för elever och vårdnadshavare i mobbningssituationer

Utbildningsstyrelsen har publicerat handboken Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter och sammanställt affischer som ger elever och vårdnadshavare råd för hur de ska gå till väga i en mobbningssituation.

Utredningen om mobbning och säkerhetet

Praxis gällande mobbning och säkerhet i grundläggande utbildning och småbarnspedagogik i Borgå utreddes mellan september 2021 – februari 2022. Utredningen är ett samarbetsprojekt mellan Borgå stad och yrkeshögskolan Laurea. Målet med utredningen är att bilda en lägesbild av mobbning samt få information om nuläget i säkerhetsledning samt säkerhetskulturen och utvecklingsbehoven i den i fråga om mobbning. Utgående från resultaten av utredningen drar man upp riktlinjer för kommande utvecklingsmål och riktandet av resurser. Också elever och vårdnadshavare får delta i projektet.

Mobbning följs regelbundet upp i skolorna. Eleverna i grundläggande utbildning svarar varje vår på en kartläggning av läget inom ramen för Kiva-programmet samt på frågor som hör till Skolans välbefinnandeprofil. Utgående från dessa uppdaterar skolorna sina mobbningsförebyggande åtgärder.

Ett tema i den nationella enkäten Hälsa i skolan är uppväxtmiljöns trygghet, och där ingår mobbning som ett delområde. Borgås resultat i skolhälsoenkäten, som ordnas vartannat år, behandlas på kommunnivå och enskilt för varje skola. På basis av resultaten väljs utvecklingsmål och åtgärder.