Porvoon luonto

Luonnonsuojelu

  • Porvoossa on luonnonsuojelulain tai valtioneuvoston asetuksen nojalla rauhoitettuja suojelualueita yhteensä 12289 hehtaaria.
  • Joukossa on monia 1930- ja 1940-luvuilla perustettuja suojelualueita kuten Söderskär, Tunnholmen ja Ruskis sekä runsaasti 1990- ja 2000-luvuilla perustettuja suojelualueita erityisesti Stensbölessä ja Emäsalossa.
  • Suurin osa näistä on merialueita, jotka on perustettu varsinkin vesilinnuston suojelutarpeiden takia.

Luonnonsuojelualueiden hoito

Laajimmat suojellut maa-alueet sijaitsevat Porvoonjoen suiston Stensbölen alueella. Sen pinta-ala on lähes 1400 hehtaaria ja siihen sisältyy valtakunnallisesti arvokkaita lintuvesiä, lehtoja, vanhoja metsiä ja soita.

Alueen ylläpitämiseksi ja kunnostamiseksi on viimeisen 15 vuoden aikana toteutettu kaksi Euroopan unionin Life-hanketta, joiden tuloksena vesi- ja kahlaajalinnuston elinolosuhteita on parannettu muun muassa rantaniittyjä laiduntamalla ja umpeenkasvaneita vesialueita avaamalla. Hoitotoimien ansiosta alueen linnusto on lisääntynyt ja monipuolistunut.

Muilla suojelualueilla on tehty ja tehdään niiden säilyttämiseen tähtääviä hoitotoimia, kuten kuusten poistoa lehdoista, niittyjen ja ketojen niittoa tai niiden laiduntamista.