Tuloselvitys

Asiakasmaksun määrittämistä varten perheen on toimitettava tuloselvitys bruttotuloistaan. Jos tuloselvitystä liitteineen ei tehdä, määrätään korkein asiakasmaksu. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan, sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Tee tuloselvitys varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa, jossa voi joko antaa luvan tulorekisterin käyttöön, hyväksyä korkeimman maksun perimisen tai liittää tulotositteet palveluun, josta ne tallentuvat varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään. Tallenna tulotositteesi ensin omalle tietokoneellesi. Paperitositteet voi skannata tai valokuvata, jolloin ne saa liitettyä palveluun.

Tuloselvitykseen ei tarvita liitteeksi kaikkia tositteita palkkatiedoista tai Kelan etuuksista, jos ne ovat saatavissa eritellysti kansallisesta tulorekisteristä. Suppeasti tulorekisteriin ilmoitettujen palkkatietojen lisäksi on toimitettava tositteet liitteenä. Yrittäjän on tehtävä erillinen tuloselvitys.

Kansallista tulorekisteriä voi käyttää myös palvelusetelin määrittelyyn.

Sähköinen palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella sekä voimassa olevaa  varhaiskasvatuksen asiakkuutta, jolloin perhetiedot tulevat valmiiksi asiointipalveluun asiakastietojärjestelmästä.

Opiskelijan tulee toimittaa opiskelutodistus.

Tee uusi tuloselvitys tai ilmoita perhekoossa tapahtuneista muutoksista päiväkodinjohtajalle:

 • työttömyys tai työttömyyden jälkeen työhön palaaminen
 • uusi äitiys- ja vanhempainraha
 • lastenhoidon tuki
 • opiskelun aloittaminen
 • uusi perheenjäsen tai joku muuttanut perheestä pois

Tulot, jotka otetaan huomioon asiakasmaksua määrättäessä ja joista on toimitettava tositteet:

 • Päätoimen ja sivutoimen palkka
 • Vuorotteluvapaakorvaus
 • Osa-aikatyön lisäksi saatava päiväraha
 • Apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty opintojen johdosta
 • Koulutustuki
 • Vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha, erityisäitiysraha
 • Erityishoitoraha
 • Omaishoidon tuki
 • Kansaneläke, ei kuitenkaan lapsikorotusta
 • Sairausajan päiväraha, kuntoutusraha, kuntoutustuki
 • Lapsen saama elatusapu, elatustuki ja eläkkeet
 • Perhe-eläke
 • Elinkorko ja haittalisä
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat – ei kuitenkaan sairaanhoito- ja tutkimuskorvaukset
 • Kotoutumistuki ja maahanmuuttajien erityistuki
 • Starttiraha
 • Työmarkkinatuki ja työttömyyspäiväraha
 • Veteraanilisä
 • Vuokratulot, joista on vähennetty vastikkeet
 • Metsätulot
 • Maatilatalouden tulot
 • Yritystoiminnan tulot: starttiraha, Oy:n osakkaalta palkkalaskelma ja henkilöverotuksen verotuspäätös, muilta yrittäjiltä välitilinpäätös-/tilinpäätöstiedot, tuloslaskelma ja tase, sekä henkilöverotuksen verotuspäätös.
 • Joustava hoitoraha
 • Osittainen hoitoraha

Tulot, joita ei huomioida:

 • Lapsilisä ja kotihoidon tuki
 • Vammaisetuus
 • Perhehoidon kustannusten korvaukset
 • Kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • Asumistuki
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulukorvaukset
 • Sotilasavustus ja rintamalisä
 • Opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä
 • Toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • Kelan kuntoutusetuus ja kuntoutusrahaetuuden mukainen ylläpitokorvaus
 • Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun kulukorvaus
 • Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja avustukset

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon:

 • Suoritetut elatusavut
 • Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki)