Siirry sisältöön

Gammelbackan koulun hankesuunnitelma päätöksentekoon

Gammelbackaan sijoittuvan uuden suomenkielisen koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 6. helmikuuta.

Uusi koulu rakennettaisiin nykyisen Gammelbackan monitoimitalon paikalle. Monitoimitalo puretaan ja Peipon koulu toimii ennallaan, kunnes uusi koulu valmistuu. Alustavan aikataulun mukaan koulu voisi aloittaa uusissa tiloissa vuoden 2028 alussa.

Hankesuunnitelma kattaa koulun ja esiopetuksen tilat

Hankesuunnitelma määrittelee lähtökohdat koulurakennuksen tarkemmalle suunnittelulle. Varsinainen rakentamispäätös tehdään, kun tarkempi projektisuunnittelu ja rakennusurakan kilpailutus on valmistunut. Tämän hetken kustannusarvio rakennukselle on noin 27 miljoonaa euroa ja rakennuksen pinta-ala on noin 7000 neliömetriä.

Rakennus käsittää monipuoliset tilat vuosiluokille 1–6 opetukselle sekä esiopetukselle. Jokaiselle luokka-asteelle tulee kolme rinnakkaisluokkaa ja esiopetukseen kolme ryhmää. Lisäksi kouluun tulee tilat valmistavalle opetukselle ja erityisopetukselle. Yhteensä tilat mitoitetaan 525 lapselle. Ratkaisu mahdollistaa myös iltakäytön, kuten kansalaisopiston tai taideoppilaitoksen, tarjonnan alueella ja koulun tiloissa.

Nuorisopalveluille ja kirjastolle erillinen tarveselvitys

Kaupungin nuorisopalveluille ja kirjastolle, jotka nyt toimivat monitoimitalossa, osoitetaan uudet tilat ennen monitoimitalon purkamista erikseen laadittavan tarveselvityksen ja hankesuunnitelman mukaisesti.

Muiden toimintojen osalta tilatarpeita ja sijoittumista tarkastellaan asemakaavatyössä.

Uuden koulun rakentaminen on osa Gammelbackan keskustan kokonaisvaltaisia kehittämistoimia, joiden osana myös vajaakäyttöisen ja huonokuntoisen Gammelbackan monitoimitalon käytöstä luovutaan ja rakennus puretaan. Monitoimitalo on määritelty kaupungin kiinteistökannasta poistettavien rakennusten salkkuun C.

Gammelbackan keskustan asemakaava

Koulun tarkempi tonttirajaus ja koulun liikennejärjestelyt määritellään vireillä olevassa Gammelbackan keskuksen asemakaavan muutoksessa. Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on uudistaa Gammelbackan keskustaa. Kaavaprosessissa huomioidaan kouluhankkeen aikataulu ja tarvittaessa erotetaan koulun osuus omaksi asemakaavahankkeekseen.

Gammelbackan koulu lyhyesti

  • Tavoitteena on rakentaa energiatehokas, normaalitasoinen, muunneltavuustarpeet huomioiva kaksikerroksinen koulu- ja esikoulurakennus. Tilojen ja kokonaishahmon tulee viestiä myönteisellä tavalla sen toimintatavasta sekä luoda oppimiseen ja työntekoon kannustavan miljöö. Avoimuus ja yhteistoiminnallisuus ovat tärkeitä tekijöitä sekä koulun toiminnassa että fyysisessä ympäristössä.
  • Oppimisen tilat toteutetaan ns. solumallilla; oppilailla on omat kotiluokkatilat, jotka sijaitsevat kahden luokka-asteen muodostamissa kotisoluissa. Tilat suunnitellaan niin, että niitä voivat hyödyntää tarvittaessa kaikki käyttäjäryhmät. Erityisluokka- ja valmistavalle opetukselle, laaja-alaiselle erityisopettajalle ja S2-erityisopettajalle järjestetään omat pienluokkatilat.
  • Kouluun toteutetaan kaksi liikuntatilaa: suurempi liikuntasali liikunta- ja juhlakäyttöön sekä pienempi liikuntatila. Liikuntasali on mahdollista jakaa kahteen osaan. Rinnakkaiskäytölle, esimerkiksi erilaisille harrastusryhmille varataan omat varastointitilat.
  • Koulun ja esikoulun tilallinen ja toiminnallisen ydin on liikuntasalin, ruokasalin ja nk. opinportaiden muodostama kokonaisuus. Opinportaat toimivat koulun yhteisenä kokoontumispaikkana, oleskelutilana ja kulkuyhteyksien solmukohtana. Tilakokonaisuus mahdollistaa yhteisten kokoontumisien lisäksi muun muassa näyttämön monimuotoisen hyödyntämisen erilaisia esityksissä ja muissa tapahtumissa.
  • Gammelbackan keskuspuiston sekä Gammelbackan kartanon puistometsän läheisyys luo koululle ja esikoululle luonnonläheisen oppimisympäristön.