Siirry sisältöön

Hyvinvointialueelle siirtyy henkilöstöä, omaisuutta ja sopimuksia

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 28. helmikuuta hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvää valmistelutyötä.

Hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvän voimaanpanolain mukaan kaupungin tulee antaa hyvinvointialueelle helmikuun loppuun mennessä selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista sekä siirtyvästä henkilöstöstä. Selvitystä on mahdollista täydentää kesäkuun loppuun asti.

Sote- ja pelastustoimen henkilöstö

Henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle johtaa työnantajan vaihtumiseen, ja tämä katsotaan liikkeenluovutukseksi. Henkilöstö siirtyy niin sanottuina vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyy vuoden 2023 alussa kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö. Sosiaali- ja terveystoimesta hyvinvointialueelle siirtyy noin 770 vakituista ja 280 määräaikaista työntekijää sekä hiukan alle 30 työllistettyä tai oppisopimukseen perustuvaa palvelussuhdetta.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta siirtyy noin 160 vakinaista ja 110 määräaikaista palvelussuhdetta. Myös koulupsykologi ja -kuraattoripalvelut siirtyvät uudistuksessa kunnista hyvinvointialueille. Porvoossa tämä tarkoittaa, että yhteensä noin 25 koulupsykologia tai koulukuraattoria siirtyy hyvinvointialueelle.

Kotouttamiseen ja työllisyyden hoitoon liittyvät tehtävät jäävät uudistuksessa kaupunkiorganisaatioon. Nämä tehtävät sijoittuvat Porvoon kaupungin nykyisessä organisaatiossa sosiaali- ja terveystoimeen. Tällä hetkellä tehtäviä hoitavien työntekijöiden tosiasiallisista työtehtävistä kuitenkin yli puolet muodostuu muista sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä, joten työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle. Yksi sosiaali- ja terveystoimessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä tehtäviä hoitava työntekijä jää sen sijaan kaupunkiorganisaatioon.

Tukipalvelujen henkilöstö

Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy myös tukipalvelutehtävissä työskenteleviä henkilöitä, jos heidän tosiasiallisista työtehtävistään vähintään puolet on sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen tukitehtäviä.

Tukipalveluiksi katsotaan kaikki toimintaa tukevat tehtävät kuten keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut, kiinteistöpalvelut, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja kuvantamispalvelut.

Liikelaitos Porvoon tilapalveluista siirtyy hyvinvointialueelle noin 50 ruokahuolto- ja siivouspalveluita sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille tuottavaa henkilöä. Kiinteistöpalveluja tuottava henkilöstö ei siirry hyvinvointialueelle, koska kiinteistöt jäävät uudistuksessa kaupungin omistukseen. Liikelaitoksessa on tällä hetkellä noin 250 työntekijää.

Liikelaitos Kuninkaantien työterveydestä hyvinvointialueelle siirtyisi kuusi työntekijää, joiden tehtävistä yli puolet kohdentuu sosiaali- ja terveystoimeen tai pelastustoimeen. Liikelaitoksessa on tällä hetkellä noin 20 työntekijää. Kaupunginhallitus on käynnistänyt selvityksen liikelaitos Kuninkaantien työterveyden yhtiöittämisestä tuottamaan palveluita Porvoon kaupungille, Sipoon kunnalle ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Mikäli selvityksen perusteella liikelaitos päädytään yhtiöittämään, henkilöstö siirretään liikkeenluovutuksella osakeyhtiöön eikä työterveydestä siirry työntekijöitä hyvinvointialueelle.

Hallintopalveluja tuottavasta hallintopalvelukeskuksesta ei siirry henkilöstöä hyvinvointialueelle, sillä kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen hallintopalveluja tuottavan yhtiön perustamisesta. Yhtiö tuottaa palveluja sekä Porvoon kaupungille että hyvinvointialueelle.

Porvoon kaupungin konsernijohdossa tuotetaan lisäksi keskitetysti talous- ja henkilöstöhallinnon sekä toimitila-, viestintä-, hankinta- ja oikeudellisia palveluita. Vain harvan työntekijän tehtävistä yli puolet kohdentuu suoraan sosiaali- ja terveydenhuoltoon tai pelastustoimeen. Kaupungin tulee kuitenkin supistaa hallintoansa tuotettavien palveluiden ja talouden supistuessa. Tämä vuoksi hallinnon tehtäviä järjestellään uudelleen ja tehtävänkuvia muutetaan siten, että keskitetyn hallinnon henkilöstöstä neljä työntekijää siirtyy hyvinvointialueelle. Konsernijohdossa työskentelee noin 40 henkilöä, kun toimitilajohtoa ei lasketa mukaan.

Toimitilat ja irtain omaisuus

Hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät vuoden vaihteessa myös toimitilat, jotka ovat kaupungin järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä. Porvoossa tämä tarkoittaa mm. Näsin terveyskeskusta, palvelutaloja, perhekeskusta sekä sosiaalityön, neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon tiloja. Hyvinvointialue ja kaupunki tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen, joka on voimassa ainakin vuoden 2025 loppuun asti.

Hyvinvointialueelle siirtyy lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen tarvittava välitön irtaimisto, kuten terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet sekä IT-laitteet. Lisäksi siirtyy yli 400 sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaa sopimusta ja lähes 100 sosiaali- ja terveystoimen ja pelastuslaitoksen tietojärjestelmää.