Hoppa till innehåll

Till välfärdsområdet överförs personal, egendom och avtal

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar vid sitt möte den 28 februari beredningsarbetet i anslutning till inrättandet av välfärdsområden.

Enligt införandelagen som gäller inrättandet av välfärdsområden ska staden senast vid utgången av februari ge välfärdsområdet en sammanställning över egendom, avtal, ansvar, lokaler och anställda som överförs. Sammanställningen kan kompletteras till utgången av juni.

Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets personal

Övergången av personalen till välfärdsområdet leder till att arbetsgivaren byts och det anses som överlåtelse av rörelse. Personalen övergår som s.k. gamla anställda och bevarar de rättigheter och skyldigheter som anknyter till arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet vid övergångstidpunkten.

Till Östra Nylands välfärdsområde övergår vid ingången av år 2023 personalen i stadens social- och hälsovårdssektor och räddningsväsendet. Från social- och hälsovårdssektorn övergår till välfärdsområdet cirka 770 ordinarie anställda och 280 visstidsanställda samt lite under 30 sysselsatta eller anställningsförhållanden som är läroavtal.

Från Räddningsverket i Östra Nyland övergår cirka 160 ordinarie anställda och 110 visstidsanställda. Även skolpsykolog- och skolkuratortjänsterna övergår i reformen från kommunerna till välfärdsområdena. I Borgå betyder detta att sammanlagt cirka 25 skolpsykologer eller skolkuratorer övergår till välfärdsområdet.

Arbetsuppgifter som handlar om integration och skötsel av sysselsättningen blir i reformen kvar i stadsorganisationen. Dessa arbetsuppgifter ingår i Borgå stads nuvarande organisation i social- och hälsovårdssektorn. Över hälften av arbetsuppgifterna av de anställda som utför dessa uppgifter består i dagsläget ändå av övriga social- och hälsovårdsuppgifter, så de anställda övergår till välfärdsområdet. En anställd som inom social- och hälsovårdssektorn sköter uppgifter med anknytning till främjande av välfärd och hälsa stannar ändå kvar i stadsorganisationen.

Personalen i stödtjänsterna

Till välfärdsområdets tjänst övergår också anställda i stödtjänster, om minst hälften av deras faktiska arbetsuppgifter består av social- och hälsovårdssektorns eller räddningsväsendets stödtjänster.

Stödtjänster anses vara alla arbetsuppgifter som stöder verksamheten, såsom centraliserad kostservice, städning, anläggningsservice, kontors- och förvaltningstjänster, löneräkningstjänster, ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ICT-tjänster, fastighetstjänster, tekniska tjänster samt laboratorier och bilddiagnostiktjänster.

Från affärsverket Borgå lokalservice övergår till välfärdsområdet cirka 50 personer som producerar kostservice- och städtjänster till social- och hälsovårdens enheter. Personalen som producerar fastighetstjänster övergår inte till välfärdsområdet eftersom fastigheterna blir i reformen kvar i stadens ägo. Affärsverket har för närvarande cirka 250 anställda.

Från affärsverket Kungsvägens arbetshälsa skulle till välfärdsområdet övergå sex anställda av vilkas arbetsuppgifter över hälften berör social- och hälsovårdssektorn eller räddningsväsendet. Affärsverket har för närvarande cirka 20 anställda. Stadsstyrelsen har inlett en utredning om att bolagisera Kungsvägens arbetshälsa till att producera tjänster för Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde. Om man utgående från utredningen beslutar att bolagisera, förflyttas personalen genom överlåtelse av rörelse till bolaget, varpå personal från arbetshälsan inte flyttas till välfärdsområdet.

Från centralen för förvaltningstjänster som producerar förvaltningstjänster övergår inga anställda till välfärdsområdet för stadsfullmäktige har fattat beslut om att bilda ett bolag som ska producera förvaltningstjänster. Bolaget kommer att producera tjänster till Borgå stad och till välfärdsområdet.

I Borgå stads koncernledning produceras det också centraliserat ekonomi- och personalförvaltningstjänster, lokalitets-, kommunikations- och upphandlingstjänster samt juridiska tjänster. Det är bara få anställda av vilkas arbetsuppgifter över hälften berör direkt social- och hälsovården eller räddningsväsendet. Staden måste ändå banta ned sin förvaltning när antalet tjänster som produceras och ekonomin minskar. På grund av detta omorganiseras förvaltningsuppgifter och uppgiftsbeskrivningar ändras så, att fyra anställda inom den centraliserade förvaltningen övergår till välfärdsområdet. I koncernledningen arbetar cirka 40 anställda när lokalitetsledningen inte räknas med.

Lokaler och lös egendom

Vid årsskiftet börjar välfärdsområdet också förvalta lokaler som används av primärvården, specialsjukvården, socialsektorn och räddningsväsendet som ordnas av staden. I Borgå omfattar detta bl.a. Näse hälsovårdscentral, servicehus, familjecentret och lokaler för socialarbetet, rådgivningar och skolhälsovården. Välfärdsområdet och staden ingår ett hyresavtal om förvaltningen av lokalerna. Avtalet ska gälla åtminstone till utgången av år 2025.

Till välfärdsområdet övergår också den lösa egendomen som behövs för ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet, såsom hälsovårdens anordningar och förnödenheter samt IT-utrustning. Dessutom övergår över 400 avtal som gäller social- och hälsovårdstjänster och nästan 100 datasystem inom social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsverket.