Siirry sisältöön

Vuoden 2021 talousarvioesitystä käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa ja rakennus- ja ympäristölautakunnassa

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee toimialueen talousarvioesitystä 22. syyskuuta ja rakennus- ja ympäristölautakunta 29. syyskuuta. Talousarvioasiakirjaan on yhdistetty molempien lautakuntien ehdotukset.

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee toimialueen talousarvioesitystä 22. syyskuuta ja rakennus- ja ympäristölautakunta 29. syyskuuta. Talousarvioasiakirjaan on yhdistetty molempien lautakuntien ehdotukset.

Lautakuntien vuoden 2021 yhteinen nettokehys on noin 6,6 miljoonaa euroa. Laaditun esityksen nettokulut ovat noin 7,4 milj. euroa, eli se ylittää kehyksen noin 0,8 milj. eurolla.

Kaupunkikehityksen nettomenoihin vaikuttaa voimakkaasti maanmyyntitulojen määrä ja ajoittuminen. Arvioidut tulot täsmentyvät budjettivuoden alkuun mennessä.

-Talousarvioesitys on kuitenkin kokonaisuutena melko tiukka, eikä se sisällä liikkumavaraa ennalta arvaamattomien menolisäysten varalle. Kaupunginvaltuuston vuonna 2020 hyväksymä kestävän talouden ohjelma vaikuttaa vuonna 2021 resursseja vähentävänä tekijänä. Talousarvioesitykseen sisältyy kuitenkin joitakin uusia panostuksia, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.
 
-Nämä kohdistuvat investointipuolella Kulloon yritysalueen kunnallistekniikan rakentamisen aloittaminen sekä kevyen liikenteen väylien rakentamiseen Helsingintiellä välillä Ernestas-Tyysterintie sekä Myrskyläntiellä yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tavoitteena kaupungin kasvu, kehitys ja energiatehokkuus

Kaupunkikehityksen sitovat tavoitteet vuodelle 2021 korostavat kaupungin strategian mukaisesti kaupungin kasvun ja kehityksen turvaamista. Tavoitteena on mm. lisätä kaupungin maanomistusta sekä ylläpitää kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa. Satamittarin seutukuntien kilpailukykyvertailussa pyritään vähintään toiselle sijalle. Kaupungin kokonaismielikuva asuinpaikkana tulee olla maan 10 parhaan kaupungin joukossa. Matkailijoiden rekisteröidyissä yöpymisissä pyritään vähintään 4 prosentin kasvuun vuosittain ja Porvoon keskustan elinvoimaluku, eli kauppa- ja ravintolahuoneistojen määrä suhteessa asukasmäärään, tulee olla vähintään toisella sijalla saman kokoluokan kaupunkien vertailuryhmässä. 

Elinkeinotoiminnan tehtävä on kaupungin elinkeinopolitiikan toimeenpano, verkostojen luominen sekä viestintä ja markkinointi. Matkailu- ja markkinointiyksikkö houkuttelee kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkiin uusia asukkaita ja tukee myönteistä Porvoo-brändiä aktiivisella markkinoinnilla. Yksikkö kehittää ympärivuotista matkailua yhdessä yrittäjien sekä kehitysyhtiö Posintran kanssa. Asukkaita innostetaan aktiivisesti ympäristöystävällisiin valintoihin ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelu vastaa asema- ja yleiskaavojen laatimisesta, rakentamisen ohjauksesta ja kaupunkikuvasta. Kaupungissa tarvitaan vuonna 2020 valmistuneen asumisen ohjelman perusteella uusia mahdollisuuksia rakentaa asuntoja ja palveluja kasvavaan kaupunkiin ja näihin tarpeisiin kaavoitus haluaa toiminnallaan vastata vuonna 2021. Uusista omakotitaloista vähintään 75 prosenttia rakennetaan kaava-alueille.

Torin asemakaavamuutoksen toteuttaminen ohjelmoidaan vuonna 2021 ja sen rinnalla jatketaan neuvotteluja torin ympäristön kiinteistönomistajien kanssa muutoksen tuomista kehittämismahdollisuuksista.

Kuntatekniikassa suunnitelmakauden painopisteitä ovat uusien kaava-alueiden ja perusparannus- sekä liikenneturvallisuuskohteiden suunnittelu. Rakentamisessa merkittävimmät kohteet ovat Kulloon yritysalue, keskustan kohteet sekä alueellisesti tärkeät pyörätiet. Uudisrakennusalueina aloitetaan myös Haikkoonlammen asemakaava-alueen rakentaminen. Jatkorakennustöitä tehdään Toukovuoren ja Länsi-Haikkoon asemakaava-alueilla. Länsirannalla aloitetaan Taidetehtaankadun jatkeen rakentaminen Kultalistankadulta etelän suuntaan.

Rakennusvalvonnan pääasiallinen tehtävä on rakennuslupien myöntäminen ja rakentamisen viranomaisvalvonta. Rakennusvalvonta keskittyy yhä enemmän rakentamisen ohjaamiseen, koska suurin hyöty lopputuloksen kannalta saadaan ennakko-ohjauksen kautta. Ennakoivaa laadunohjausta jatketaan. Sähköinen lupien hakumahdollisuus, Lupapiste, on otettu käyttöön ja vuonna 2021 suurin osa lupahakemuksista tulee sähköisessä muodossa.

Ympäristönsuojelu vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä, kuten ympäristölupien sekä ilmoitusten käsittelystä, sekä näiden ja ympäristölakien noudattamisen valvonnasta. Lisäksi ympäristönsuojelulle kuuluu laaja kirjo lakisääteisiä ympäristönsuojelun edistämiseen, valistukseen, tiedottamiseen ja valvontaan liittyviä tehtäviä. Vuoden 2021 talousarvioon ei ennakoida suuria, normaalitoiminnasta poikkeavia tapahtumia. Kaupungin ympäristöohjelma päivitetään vuonna 2021.

Valtuusto hyväksyy talousarvion loppuvuodesta

Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Lautakunnat antavat omat esityksensä syyskuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä tämän jälkeen ja valtuusto vahvistaa talousarvion ja veroprosentit loppuvuodesta.