Ympäristö ja luonto

Porvoo supistaa palveluita koronaviruksen vuoksi

Ympäristönsuojelu palvelee toistaiseksi vain puhelimitse 020 692 250 ja sähköisesti  ymparistonsuojelu@porvoo.fi.


Porvoo on ympäristöltään monipuolinen rannikkokaupunki, jossa on tiiviisti rakennetun keskustaajaman vastapainona laajoja, viljeltyjä maatalousalueita erityisesti jokilaaksoissa sekä monimuotoista ja arvokasta metsä-, suo- ja saaristoluontoa. 

Oman erityisen leimansa Porvoon luontoon tuo läpi keskustan virtaava Porvoonjoki ja sitä ympäröivä valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu maisema-alue. Kulttuurihistoriallisesti ja luonnoltaan arvokkaalta Linnamäeltä alkaa kansallinen kaupunkipuisto, joka ulottuu etelässä Porvoonjoen suiston–Stensbölen suojelluille lintuvesi- ja metsäalueille.

Suojelualuekokonaisuuteen kuuluu useita valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteita, kuten Ekuddenin tammi- ja metsälehmuslehto ja Stormossenin keidassuo. Stensbölen ja Sikosaaren suojellut vanhat metsät tarjoavat mahdollisuuden luonnosta nauttimiseen aivan keskustaajaman läheisyydessä. Ulkosaaristossa on taas laajoja, rauhoitettuja linnustonsuojelualueita. 

Ympäristön tila on Porvoossa melko hyvä. Ympäristöä kuormittavat erityisesti liikenne, Kilpilahden teollisuusalueen aiheuttamat päästöt sekä maa- ja metsätalouden hajakuormitus. Ympäristönsuojelun tavoitteena on haitallisten päästöjen vähentäminen ja sitä kautta ympäristön tilan parantaminen. Viime vuosina Porvoo on panostanut voimakkaasti mm. ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiatehokkaaseen kaavoittamiseen. Luontokoulu tarjoaa ympäristökasvatusta kouluille ja päiväkodeille.

Etsitkö näitä?