Siirry sisältöön

Suunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat

Suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien rooli on rakennushankkeen lopputuloksen kannalta keskeinen. Suunnittelijat vastaavat tekemistään suunnitelmista ja työnjohtajat siitä, että toteutus vastaa suunnitelmia.
Rakennushankkeen suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien tulee täyttää valtioneuvoston asetuksen mukaiset kelpoisuusehdot. Rakennusvalvonta arvioi suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuden hankekohtaisesti.

Pääsuunnittelija vastaa kokonaisuudesta

Pääsuunnittelija vastaa siitä, että

 • suunnittelun lähtötietoja on tarpeeksi,
 • suunnitelmia on tehty riittävässä laajuudessa
 • suunnittelulle on riittävästi aikaa
 • suunnitelmat ovat yhteensopivia ja toimenpiteen vaatimat lupa-asiakirjat ovat riittävät ja ne on toimitettu lupaviranomaiselle.

Pääsuunnittelija tulee olla nimettynä viimeistään lupahakemuksessa. Parhaan hyödyn pääsuunnittelijan ammattitaidosta saa mitä aiemmassa vaiheessa hänet otetaan mukaan hankkeeseen. Pääsuunnittelija voi toimia kohteessa myös muuna suunnittelijana tai vastaavana työnjohtajana mikäli hänen koulutuksensa ja kokemuksensa antavat siihen mahdollisuuden. Pääsuunnittelijan tehtävät on määritelty Maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälässä 48.

Muut suunnittelijat

Rakennuksen suunnittelija (rakennussuunnittelija/Ark-suunnittelija) tulee olla nimettynä lupahakemuksen yhteydessä.

Usein rakenne- ja LVI (lämpö, vesi, ilmanvaihto)- suunnittelijat nimetään vasta myöhemmässä vaiheessa.

Joidenkin hankkeiden onnistumisen kannalta on keskeistä, että erikoissuunnittelijat ovat mukana jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Muita hankkeeseen liittyviä suunnittelijoita voivat olla geotekninen suunnittelija, sähkösuunnittelija tai muu erikoissuunnittelija.

Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että

 • rakennetaan suunnitelmien mukaan
 • viranomaiskatselmukset pyydetään ajoissa
 • työmaalla on lupapiirrokset ja muut tarvittavat erityissuunnitelmat
 • mahdolliset yllättävät asiat tai muutokset suunnitelmiin kirjataan ylös ja hyväksytetään suunnittelijoilla ja tarvittaessa pyydetään korjatut suunnitelmat
 • mahdolliset erityisalan työnjohtajat on nimetty ja että he hoitavat tehtäviänsä.
 • Vastaava työnjohtaja täyttää tarkastusasiakirjaa ja omalta osaltaan huolehtii rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastamisesta.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät on määritelty Maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälässä 73.

Erityisalan työnjohtajat

Yleisimmät eritysalan työnjohtajat ovat KVV (kiinteistön vesi- viemärilaitteiston) työnjohtaja ja IV (ilmanvaihdon)- työnjohtaja. Pientaloissa KVV- ja IV- työnjohtaja on usein sama henkilö.

Erityisalan työnjohtajien tehtävät ovat omalla alallaan samat kuin vastaavalla työnjohtajalla koko rakennushankkeessa.

Työnjohtajat tarkastavat, että rakennetaan suunnitelmien mukaisesti. Mikäli suunnitelmat ovat puutteelliset tai olosuhteet työmaalla aiheuttavat muutoksia tulee työnjohtajan huolehtia, että ilman suunnitelmia ei rakenneta.

Erityissuunnitelmat

Rakenne- ja muiden erityissuunnitelmien toimittamisesta rakennusvalvontaan määrätään rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana. Nämä piirustukset ovat rakennustyön suorittamista varten, ja ne kannattaa teettää vaikka niitä ei olisi edellytetty toimitettavaksi rakennusvalvontaan.

Yleensä vaaditut erityissuunnitelmat:

 • Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto
 • Rakennesuunnitelmat
 • Vesi- ja viemärisuunnitelmat
 • Ilmanvaihtosuunnitelmat

Tapauskohtaisesti voidaan edellyttää myös muita erityissuunnitelmia.
Suunnitelmat tulee laatia Ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen mukaisesti. Suunnitelmat pitää toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kuin ryhdytään suunnitelmaa koskevaan työvaiheeseen.

Nopea muistilista kun aiot rakentaa:

1 . Palkkaa pääsuunnittelija

2. Selvitä rakennuspaikan kaavatilanne

3. Tarvittaessa ennakkoneuvottelu/suunnitelmien esittely

4. Hae tarvittava lupa Lupapiste.fi – palvelun kautta