Hoppa till innehåll

När du planerar att bygga

Projekterare och ansvariga arbetsledare

Projekterarnas och de ansvariga arbetsledarnas roll är central för ett byggprojekts slutresultat. Projekterarna ansvarar för sina konstruktionsritningar och arbetsledarna för att byggandet sker i enlighet med ritningarna.
Ett byggprojekts projekterare och ansvariga arbetsledare ska uppfylla behörighetskraven enligt statsrådets förordning. Byggnadstillsynen bedömer projekterarnas och arbetsledarnas behörighet projekt för projekt.

Huvudprojekteraren ansvarar för helheten

Huvudprojekteraren ser till att

 • det finns tillräckligt underlag för projekteringen
 • att den är tillräckligt omfattande
 • att tidtabellen är tillräcklig
 • att planerna är kompatibla
 • att de tillståndshandlingar som krävs för de olika åtgärderna är fullständiga och har lämnats in till tillståndsmyndigheten.

Huvudprojekteraren ska vara anmäld senast i bygglovsansökan. Ju tidigare en huvudprojekterare involveras i ett projekt desto större är nyttan av hens kompetens. En huvudprojekterare kan också fungera som en annan projekterare eller en ansvarig arbetsledare i projektet om hans utbildning och erfarenhet möjliggör det.

Andra projekterare

Byggnadens projekterare (byggprojekterare/arkitekt) ska vara anmäld i samband med bygglovsansökan.

Ofta utses byggnadskonstruktörer och VVS-projekterare (värme, ventilation, sanitet) först i ett senare skede.

För att vissa projekt ska lyckas bra är det av största vikt att dessa är med redan i ett tidigt skede.

Andra projekterare i ett projekt kan vara geoteknisk projekterare, elkonstruktör eller andra specialprojekterare.

Ansvarig arbetsledare

Den ansvariga arbetsledaren ser till att

 • byggnadsarbetet utförs i enlighet med ritningarna
 • myndighetsinspektionerna begärs i tid
 • det på byggplatsen finns bygglovsritningar och andra behövliga specialritningar
 • eventuella oförutsedda saker eller ändringar protokollförs och ges för godkännande till projekterarna, och att man vid behov ber om korrigerade ritningar
 • eventuella arbetsledare för specialområden har anmälts och att de sköter sina uppgifter
 • den ansvariga arbetsledaren uppdaterar inspektionsprotokollet och granskar för sin del byggprodukternas funktionsduglighet

Den ansvariga arbetsledarens uppgifter är definierade i Markanvändnings- och byggförordningens paragraf 73.

Arbetsledare för specialområden

De vanligaste arbetsledare för specialområden är de som ansvarar för byggandet av en fastighets vatten- och avloppsanordningar samt ventilationsanordningar. I småhus är denna arbetsledare ofta en och samma person.

Arbetsledarnas uppgifter är de samma inom deras specialområden som den ansvariga arbetsledarens i hela projektet.

Arbetsledarna ska se till att byggarbetet utförs i enlighet med det planerna. Om ritningarna är bristfälliga eller förhållandena på byggplatsen kräver ändringar, ska arbetsledaren se till att det inte byggs utan ritningar.

Specialplaner

I bygglovet, under det inledande mötet eller medan byggarbetet pågår fattas beslut om de konstruktions- och andra specialplaner som ska lämnas in till byggnadstillsynen. Eftersom de underlättar byggarbetet, är det klokt att låta göra dem, även om det inte finns något krav på att göra så

Specialplaner som krävs i vanliga fall:

 • Grundundersökning och utlåtande om grundläggningssätt
 • Konstruktionsplaner
 • Vatten- och avloppsplaner
 • Ventilationsplaner

Från fall till fall kan också andra specialplaner krävas. Planerna skall uppgöras enligt direktiven i Miljöministeriets förordning. Planerna skall inlämnas till byggnadstillsynen före påbörjande av det planerade byggnadsskedet.

Snabb checklista när du planerar att bygga:

1. Anställ en huvudprojekterare

2. Ta reda på byggplatsens plansituation

3. Vid behov preliminära diskussioner/presentation av planerna

4. Ansök on lov/tillstånd via Lupapiste.fi-tjänsten