Siirry sisältöön

Albert Edelfeltin koulu on aloittanut toimintansa syyslukukaudella 2009. Koulu on Porvoon ensimmäinen yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelee vuosiluokat 1−9 saman katon alla. Koulussa toimii myös kielikylpy- sekä kehitysvammaisten lasten opetus. Yleisopetuksen luokat opiskelevat pääkoulussa, ja kehitysvammaisten oppilaiden pienluokat toimivat omassa kiinteistössään. Lukuvuonna 2021−2022 koulussa opiskelee 655 oppilasta 34 luokalla. Alakoulussa oppilaita on 420 ja yläkoulun oppilasmäärä on 210. Oppilaista 35 opiskelee kehitysvammaisten oppilaiden pienluokilla. Henkilökuntaa koulussa työskentelee päivittäin noin 75. Albert Edelfeltin koulussa korostuu yhteisöllisyys, joka on koulun peruskivi: Yhteisöllisyys ja turvallisuus perustuvat koulun arvoihin. Oppilaalle luodaan tuttu ja turvallinen yhdeksänvuotinen oppimispolku.

Taito- ja taideaineet ovat keskeisessä asemassa siten, että yläkoulussa valittavat oppilaiden valinnaiskurssit ovat pääasiassa taito- ja taideaineita.

Henkilökunta

Rehtori Juha-Pekka Levänen puh. 040 588 6303

Apulaisrehtori Seppo Ahonen puh. 040 489 9566

Koulusihteeri Päivi Korpela puh. 040 197 77 97

Kiinteistönhoitaja Juha Ristolainen puh. 040 482 36 58

Palveluvastaava (keittiö) Minna Parmasuo puh. 040 485 8108

Oppilaanohjaaja Liisa Piuhola, puh. 040 354 23 10

Kielikylpyopetus Sanni Lopperi (Leena Aaltonen 1.8.-31.12.2021)

Opetushenkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.porvoo.fi

Muun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Oppilashuolto

Koulukuraattori Anne Aropaltio puh. 040 536 50 93

Psykologi Ángela Leiva puh. 040 592 3584

Terveydenhoitaja Eija Kristén puh. 040 488 94 02

Koulukoutsi Anu Törn puh. 0400 704262

Ajankohtaista

Kielikylpy

Albert Edelfeltin koulussa järjestetään ruotsin kielen kielikylpyopetusta. Oppilaan kielikylpypolku alkaa päiväkodista ja jatkuu läpi koko peruskoulun. Kielikylpyopetus tapahtuu aluksi suurimmaksi osaksi ruotsiksi, mutta suomenkielinen opetus lisääntyy asteittain kouluvuosien aikana. Peruskoulun 5.–6. luokilla annetaan noin puolet opetuksesta ruotsiksi ja puolet suomeksi. Luokilla 7–9 kolmannes kouluaineista opetetaan ruotsiksi. Kielikylpyoppilaat saavat opetusta lisäksi englannin kielessä sekä vapaaehtoisesti valittavassa A2-kielessä.

Kielikylpy aloitetaan sinä vuonna kun lapsi täyttää viisi vuotta. Kielikylpyyn voivat hakeutua kaikki, joiden äidinkieli ei ole ruotsi, kun perheen kotikieli on suomi. Kielikylpyä ei suositella, mikäli lapsella on asiantuntijan toteama kielen kehityksen viivästymä tai tarkkaavaisuushäiriö. Lapsen edellytetään jatkavan kielikylpyesiopetuksessa sekä koulun kielikylpyopetuksessa. Paikat arvotaan hakijoiden kesken, mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja.

Lisätietoja saa kielikylpykoordinaattori Sanni Lopperilta (sij. Leena Aaltonen 1.8.-31.12.2021)

Päiväkoti Helmi, päiväkodin johtava Minna Turunen.

Albert Edelfeltin koulun pienluokat

Albert Edelfeltin koulun pienluokat tarjoaa perusopetusta eriasteisesti kehitysvammaisille oppilaille vuosiluokilla E−9. Ryhmiä on yhteensä viisi, joista kolmessa opiskelee lievemmin kehitysvammaisia oppilaita. Yhdessä ryhmässä tarjotaan opetusta autisminkirjon oppilaille ja yhdessä ryhmässä opiskelee vaikeimmin kehitysvammaiset. Oppilaita pienluokilla on 33 (lukuvuosi 2021-2022), opettajia viisi ja muuta henkilökuntaa noin 20.

Pienluokilla annetaan aikaa oppimiselle ja etsitään oppilaalle sopiva oppimisympäristö ja -tyyli. Tärkeää on etsiä väyliä itseilmaisulle ja ymmärretyksi tulemiselle. Oppilaita kannustetaan ja rohkaistaan sekä ohjataan kohtaamaan vastoinkäymisiä ja selviämään niistä. Kertaus, toisto ja välitön palaute toiminnasta motivoivat oppilasta jatkamaan uusien asioiden opettelua.

Integraatiota pääkoulun kanssa toteutetaan mm. taito- ja taideaineissa sekä yhteisissä tapahtumissa ja juhlissa.

Albert Edelfeltin koulun pienluokat Opistokuja 5 06100 Porvoo

Henkilökunta

Rehtori Juha-Pekka Levänen puh. 040 588 6303

Apulaisrehtori Seppo Ahonen puh. 040 489 9566

Vararehtori Paula Peltonen puh. 040 188 1275

Koulusihteeri Päivi Korpela puh. 040 197 77 97

Kiinteistönhoitaja Jero Siren puh. 040 359 1291 (Juha Ristolainen puh. 040 482 3658)

Palveluvastaava (keittiö ja siivous) Eva-Kaisa Pasanen puh. 040 676 3008

Koulukuraattori Anne Aropaltio puh. 040 536 50 93

Psykologi Ángela Leiva puh. 040 592 3584

Terveydenhoitaja Johanna Lindholm puh. 040 182 4435

Oppilaanohjaajan tehtävät Päivi Poukka puh. 040 571 7236

Opetushenkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.porvoo.fi

Muun henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Oppilashuolto

Koulukuraattori Anne Aropaltio puh. 040 536 50 93
Psykologi Ángela Leiva puh. 040 592 3584
Terveydenhoitaja Johanna Lindholm puh. 040 182 4435

Pienluokkien aamu- ja iltapäivätoiminta

Pienluokkien aamu- ja iltapäivätoiminta järjestää kehitysvammaisille lapsille ja heidän perheilleen tarpeita vastaavaa palvelua. Toimintaa järjestetään aamuisin ennen oppitunteja, iltapäivisin oppituntien jälkeen sekä koulun loma-aikoina.

Tarjoamme lapselle mahdollisimman yksilöllistä toimintaa sosiaalisessa ympäristössä. Toimintaamme ohjaa kasvatussuunnitelma sekä toimintavuoden painopistealueet.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelee lukuvuonna 2021−2022 18 ohjaajaa ja vastaava ohjaaja. Lapsia ja nuoria on toiminnassa 32, ryhmiä on neljä.

Albert Edelfeltin koulun pienluokat

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Opistokuja 5

06100 Porvoo

Vastaava ohjaaja Mirella Lommi puh. 040 556 1263

Varavastaava Satu Kovalainen ouh. 040 632 4536

Päivystyspuhelin 040 184 3828 (aamuisin klo 6.30−8.45, iltapäivällä klo 12.15−16.30) Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Valinnaisaineet

Alakoulun valinnaiset alkavat 4. luokalla. Valinnaisaineita on vuosittain yksi vuosiviikkotunti.

Alakoulun valinnaiset ovat taito- ja taideainepainotteisia. Opetussisällöt ja kurssien pituudet sovitaan vuosittain ja ne vaihtelevat. Valinnaisaineita voi olla muutamassa jaksossa tai ne voivat olla pidempikestoisia projekteja.

Arviointi on hyväksytty tai hylätty.

Yläkoulussa valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokalla. Myös yläkoulun valinnaisaineet ovat taito- ja taideainepainotteisia. Kielikylpyoppilailla yksi valinnaisaine on ruotsinkielinen. 8. luokalla opiskellaan kolmea valinnaisainetta. Valinnaisia on yhteensä kuusi oppituntia viikossa. Yksi 8. luokan valinnaisaine on syventävä, ja se jatkuu 9. luokalla. Syventävän aineen arvosana voi vaikuttaa pääaineen arvosanaan korottavasti. Muut valinnaisaineet ovat yksivuotisia kursseja.

9. luokalla opiskellaan kahta valinnaisainetta, yhteensä neljä tuntia viikossa. Toinen 9. luokan valinnaisista on 8. luokalta jatkuva syventävä valinnaisaine

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempainyhdistys tukee kotia ja koulua

Albert Edelfeltin koulussa toimii vanhempainyhdistys. Yhteyshenkilönä lukuvuonna 2021-2022 on Katja Sarmia.

Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on:

· edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa

· tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö

· edistää oppilaiden tasapuolista ja monipuolista kehitystä

· tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

· toimia oppilaiden vanhempien yhteistyökanavana.

Vanhempien läsnäolo koulussa on tärkeää. Yhdessä vanhemmat voivat osallistua koulun toiminnan kehittämiseen ja tuoda uusia tapoja kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Vanhempainyhdistys on kodin ja koulun henkilökunnan tärkeä linkki ja yhteistyökumppani. Toimimme kiinteässä yhteistyössä koulun, alueellisen vanhempainyhdistyksen ja Suomen Vanhempainliiton kanssa.

Jäseneksi liittyminen

Albert Edelfeltin koulun vanhempainyhdistys ry:n jäseneksi voit liittyä facebook sivujen kautta. Jäsenyys ei maksa mitään. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä koulumme oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja koulun henkilökunta. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Iltapäiväkerho

Albert Edelfeltin koulun iltapäiväkerho

Järjestäjä: Pilke päiväkodit Oy