Siirry sisältöön

Henkilöstöraportti 2020: Koronavuoden vaikutus ei näy henkilöstötiedoissa

Porvoon kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2020 osoittaa, että koronapandemia ei lisännyt kaupungin henkilöstömäärää, henkilöstön terveysperusteisia poissaoloja eikä ylitöitä. Koronapandemia ja sen leviämisen ehkäiseminen näkyi kaupungin toimialoilla hyvin eri lailla. Samaan aikaan kun joidenkin työtaakka kasvoi, toisella työpaikalla työ väheni tai lakkasi kokonaan. Epidemian jatkuessa palvelutarjontaa on pyritty normalisoimaan ja digitaalisten palvelujen määrää on lisätty. Vaikka koronaepidemia vaikuttikin suuresti kuntatyöhön, se ei näy henkilöstöstä raportoitavissa tiedoissa.

− Suuret muutokset ovat aina kuormittavia henkilöstön kannalta, johtuvat ne sitten työmäärän lisääntymisestä tai työmäärän huomattavasta supistumisesta. Tämä ei kuitenkaan näy sairauspoissaolojen määrän kasvuna, toteaa henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari. Tarkemmat arviot koronaepidemian vaikutuksista työhyvinvointiin tai terveysperusteisiin poissaoloihin voidaan kuitenkin tehdä vasta myöhemmin.

Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt yhteensä kymmenellä palvelussuhteella edelliseen vuoteen verrattuna. Vakituiset palvelussuhteet ovat lisääntyneet 50:llä ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt 60:lla palvelussuhteella, kun määräaikaisia palvelussuhteita on vakinaistettu. Työhön käytetty aika on lisääntynyt, kun sairauspoissaolot ja koulutuspoissaolot ovat vähentyneet.

Maksettujen yli- ja lisätöiden määrä on vähentynyt 15 prosenttia. Tämä johtuu pääasiassa lumettomasta talvesta, mutta myös siitä, että koronaepidemian johdosta ei ole tehty laajasti rahana maksettavaa lisä- ja ylityötä.  Maksettujen palkkojen määrä on kasvanut siitä syystä, että kilpailukykysopimukseen liittynyt 30 prosentin lomarahavähennys poistui vuonna 2020. Kunnallinen palkkaratkaisu sisälsi 0,87–1,65 prosentin yleiskorotuksen 1.8.2020 alkaen.

Kaupungissa on otettu käyttöön sähköinen koulutuskalenteri. Lähikoulutusten lakattua lähes kokonaan on koulutuspäivien lukumäärä laskenut lähes 29 prosenttia. Koulutuksiin on kuitenkin osallistunut aiempaa useampi työntekijä, kun kokonaisten koulutuspäivien sijaan on tullut mahdollisuus osallistua koulutuksiin etänä ja osa koulutuksista on pidetty lyhyinä webinaareina.

Työsuojelun kannalta koronaepidemia nosti keskiöön etenkin biologisten riskitekijöiden havainnoinnin ja biologisten riskien arvioinnin. Henkilöstön suojautumistarvetta ja työnantajan tarjoamia suojavarusteita on arvioitu säännöllisesti vuoden aikana. Poikkeuksellinen tilanne ja laajamittainen etätyö on paitsi haastanut työhyvinvointi- ja työkykyjohtamista myös muuttanut johtamiskäytäntöjä ja työyhteisöviestintää. Tiedon tarve on näkynyt infotilaisuuksien osallistujamäärien moninkertaistumisena ja kaupungin sisäisen uutiskirjeen lukijamäärän lisääntymisenä.

Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstöraporttia kokouksessaan 12.4.2021.