Hoppa till innehåll

Personalrapport 2020: Coronaårets verkningar syns inte i personaluppgifter

Borgå stads personalrapport från år 2020 visar att coronapandemin inte ökade antalet anställda hos staden, personalens hälsorelaterade frånvarodagar och inte heller övertidsarbeten. Coronapandemin och förebyggande av dess spridning syntes på mycket olika sätt på stadens sektorer. Samtidigt när arbetsmängden ökade hos vissa anställda, minskade eller slutade arbetet helt på någon annan arbetsplats. När pandemin fortfarande pågår har staden strävat efter att normalisera serviceutbudet och antalet digitala tjänster har ökats. Även om coronaepidemin i betydlig mån påverkade arbetet i kommunen, syns det inte i uppgifterna som rapporteras om personalen. 

− Stora förändringar är alltid belastande för personalen, vare sig de beror på ökad arbetsmängd eller en märkbar minskning av arbetsmängden. Detta syns ändå inte som ökade sjukledigheter, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari. Exaktare bedömningar av hur coronaepidemin påverkar arbetshälsan eller hälsorelaterade frånvaron kan ändå göras först senare.

Antalet anställda hos staden har totalt minskat med tio anställningsförhållanden jämfört med fjolåret. Antalet ordinarie anställningsförhållanden har stigit med 50 och antalet visstidsanställningar har minskat med 60 anställningsförhållanden när visstidsanställningar har omvandlats till ordinarie anställningar. Tiden som har använts till arbetet har ökat när sjukledigheter och frånvaron på grund av utbildning har minskat.

Antalet betalda övertids- och tilläggsarbeten har minskat med 15 procent. Detta beror huvudsakligen på en snöfattig vinter men också på att tilläggs- och övertidsarbete som betalas i pengar inte har utförts i omfattande utsträckning till följd av coronaepidemin.  Beloppet på utbetalda löner har stigit på grund av att nedskärningen av semesterpengen med 30 procent som ingick i konkurrenskraftsavtalet slopades år 2020. Den kommunala löneuppgörelsen innehöll en allmän förhöjning på 0,87–1,65 procent fr.o.m. 1.8.2020.

Staden har tagit i bruk en elektronisk utbildningskalender. I och med att närutbildningar nästan helt har upphört har antalet utbildningsdagar minskat med nästan 29 procent. Flera anställda än tidigare har ändå deltagit i utbildningar när man i stället för hela utbildningsdagar har kunnat delta i utbildningar på distans och en del av utbildningar har hållits i form av korta webbinarier.

I fråga om arbetarskyddet blev särskilt observation av biologiska riskfaktorer och bedömning av biologiska risker centrala. Personalens behov av skyddsutrustning och skyddsutrustning som arbetsgivaren erbjuder har bedömts regelbundet under året. Det exceptionella läget och distansarbetet som utförs i stor skala har inte bara utmanat ledningen av välbefinnande i arbetet och arbetsförmågan utan också ändrat ledningspraxis och kommunikationen i arbetet. Behovet av information har synts så, att deltagarantalen i informationsmöten har mångfaldigats och att läsarantalet av stadens interna nyhetsbrev har stigit.

Stadsstyrelsen behandlar personalrapporten vid sitt möte 12.4.2021.