Siirry sisältöön

Ilmasto- ja ympäristöohjelma etenee päätöksentekoon

Porvoon kaupungin yksi keskeisimmistä strategisista tavoitteista on olla ilmastotekojen kaupunki ja siten myös hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen edistämisen kannalta on tärkeää myös kannustaa yrityksiä ja asukkaita ilmastoviisaisiin ratkaisuihin sekä edistää kiertotaloutta. Tavoitteita vastaamaan on kaupunki laatinut luonnoksen uudeksi ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi. Ohjelma korvaa aiemmat ilmasto-ohjelman, ympäristöohjelman ja kiertotalouden tiekartan.

Kaupunginhallitus käsittelee ohjelmaluonnosta kokouksessaan 4. joulukuuta. Lopullisen hyväksynnän ohjelmasta tekee kaupunginvaltuusto.

Monipuolinen toimenpidevalikoima tähtää ilmaston ja ympäristön tilan parantamiseen

Ilmasto- ja ympäristöohjelma sisältää laajan valikoiman tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla tähdätään paitsi hiilineutraalisuuteen myös ympäristön tilan parantamiseen.
– Keskeisimmät toimenpiteet ohjelmassa keskittyvät liikenteen päästöjen vähentämiseen, yritysten toimintaedellytysten parantamiseen vihreässä siirtymässä sekä asukkaiden elinikäiseen oppimiseen ilmasto- ja ympäristöasioissa. Myös esimerkiksi vesistöjen tilan parantamiseen on pyritty ohjelmassa löytämään ratkaisuja, vaikka kaupungin vaikuttamismahdollisuudet ovatkin asiassa melko rajalliset, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.

Ohjelmassa päätetään tavoitteet myös kaupungin metsien hoidon ja käytön suunnittelulle. Ohjelmassa linjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan myöhemmin yksityiskohtaisempi metsäsuunnitelma, jossa esitetään hakkuut ja hoitotoimet kuvioittain. Ohjelmaan on ensimmäistä kertaa tuotu mukaan lisäksi toimialakohtainen ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien arviointi.

– Ilmastonmuutokseen sopeutumisen merkitys korostuu yhä enemmän, sillä ilmastonmuutos on jo käynnissä. Ohjelmassa huomioidaan erityisesti hulevedet, kaupungin viherympäristö ja viherkertoimen käyttöönotto kaavoituksessa. Ilmasto- ja ympäristökysymykset huomioidaan myös osana kaupungin valmiussuunnittelua, kertoo Päivärinta.

Asukkaat ja kaupungin muut sidosryhmät on osallistettu ohjelman valmisteluun muun muassa asukaskyselyn ja työpajojen muodossa. Lisäksi kaikilla on ollut mahdollisuus jättää ohjelmaluonnoksesta oma mielipiteensä lausuntokierroksen yhteydessä. Finnish Consulting Group on puolestaan vastannut toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnista.

Liikenteen päästöt hidastavat hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista

Vaikuttavuusanalyysin perusteella Porvoolla on haasteita saavuttaa asettamansa hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2030 mennessä. Erityisesti liikenteen päästöt eivät ole vähentyneet riittävästi.
– Porvoo ei ole haasteen edessä yksin vaan se koskee lähes kaikkia suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. Kaupunki pitääkin edelleen asettamistaan tavoitteista kiinni tiedostaen käynnissä olevan historiallisen toimintaympäristön muutoksen. Kaupungilla on merkittävä rooli myös esimerkiksi asukkaiden kestävän arjen ja paikallisen elinkeinoelämän vihreän siirtymän mahdollistamisessa, toteaa Päivärinta.

Porvoon kaupunki on ilmasto- ja ympäristötyön edelläkävijä, jolloin kaupungin on helpompi myös vastata alati tiukkenevaan sääntelyyn, joka heijastuu myös kuntasektoriin. Ilmasto- ja ympäristöohjelman säännöllisellä päivittämisellä varmistetaan, että Porvoolla on vaikuttavimmat työkalut käytössään.