Hoppa till innehåll

Klimat- och miljöprogrammet framskrider till beslut

Ett av Borgå stads viktigaste strategiska mål är att vara klimatinsatsernas stad och på så sätt också klimatneutral före 2030. För att främja målet är det viktigt att också uppmuntra företagen och invånarna att göra klimatsmarta lösningar samt främja den cirkulära ekonomin. För att svara mot målen har staden utarbetat ett utkast till ett nytt klimat- och miljöprogram. Programmet ersätter det tidigare klimatprogrammet, miljöprogrammet och vägkartan för cirkulär ekonomi.

Stadsstyrelsen behandlar programutkastet på sitt möte den 4 december. Det slutliga godkännandet av programmet fattas av stadsfullmäktige.

Mångsidiga åtgärder strävar efter att förbättra klimatets och miljöns tillstånd

Klimat- och miljöprogrammet innehåller ett brett urval av mål och åtgärder som siktar på att både uppnå kolneutralitet och förbättra miljöns tillstånd.

– De viktigaste åtgärderna i programmet koncentrerar sig på att minska utsläpp från trafiken och förbättra företagens verksamhetsförutsättningar i den gröna omställningen samt på invånarnas livslånga lärande i klimat- och miljöfrågor. I programmet har man till exempel också strävat efter att förbättra vattendragens tillstånd, även om stadens möjligheter att påverka frågan är rätt begränsade, berättar Sanna Päivärinta, stadens expert på hållbar utveckling.

I programmet besluts målen också för planering av vård och användning av stadens skogar. För att genomföra målen som satts upp i programmet utarbetar man vid ett senare tillfälle en mer detaljerad skogsplan, i vilken man framställer uppgifter om avverkningar och vårdåtgärder. Programmet innehåller första gången också bedömning av risker som klimatförändringen orsakar för varje sektor.

– Betydelsen av anpassningen till klimatförändring poängteras alltmer eftersom klimatförändringen är redan i gång. I programmet beaktas särskilt dagvattnen, stadens grönmiljö och ibruktagandet av grönytefaktorn i planläggningen. Klimat- och miljöfrågorna beaktas också som en del av stadens beredskapsplan, berättar Päivärinta.

Invånarna och stadens andra intressegrupper har engagerats i beredningen av programmet bland annat i form av en invånarenkät och verkstäder. Dessutom har alla haft möjlighet att lämna in sina egna åsikter om programutkastet i samband med remissbehandlingen. Finnish Consulting Group har för sin del svarat för bedömningen av åtgärdernas verkningsfullhet.

Utsläppen från trafiken bromsar upp uppnåendet av målet om klimatneutralitet

Utifrån analysen av verkningsfullheten står Borgå inför utmaningar när det gäller att uppnå sitt mål om klimatneutralitet före 2030. I synnerhet utsläppen från trafiken har inte minskat tillräckligt.

– Borgå är inte ensamt om att tampas med en sådan utmaning, utan den gäller nästan alla kommuner och städer i Finland. Staden håller fast vid sina mål och är medveten om den pågående historiska förändringen i verksamhetsmiljön. Staden har också en betydande roll till exempel när det gäller att möjliggöra en hållbar vardag för invånarna och en grön omställning av det lokala näringslivet, konstaterar Päivärinta.

Borgå stad är en föregångare inom klimat- och miljöarbetet, vilket gör det lättare för staden att också svara på den allt striktare regleringen, som också återspeglas i kommunsektorn. Genom en regelbunden uppdatering av klimat- och miljöprogrammet säkerställer man att Borgå har de effektivaste verktygen till sitt förfogande.