Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 27.4.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Selvitys avoimista varhaiskasvatuspalveluista

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi ja lähettää selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle, joka pyytää toimitilapalveluita käynnistämään 2023 investointisuunnitelman mukaisen rakennushankkeen, Länsirannan leikkipuisto, avoimet varhaiskasvatuspalvelut.

Tehdyssä selvityksessä kuvataan avoimien varhaiskasvatuspalvelujen nykytilaa ja asiakkailta saatua palautetta avoimien varhaiskasvatuspalvelujen merkityksellisyydestä alle koulu- ikäisten lasten perheiden arjessa. Selvityksessä nostetaan esiin myös avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin käytettävät resurssit sekä tilahaasteet. Selvityksessä arvioidaan myös avoimien varhaiskasvatuspalveluiden sijoittumista varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuuteen.

Varhaiskasvatuspalvelut esittää tehdyn selvityksen perusteella, että avoimia varhaiskasvatuspalveluita jatketaan nykyisellään ja uudisrakennushanketta länsirannalla viedään eteenpäin.

Sivistystoimen rahaston stipendit

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle rahastosääntöjen ja sivistystoimen rahaston stipendien jakokriteerien muuttamista vuodesta 2023 alkaen.

Stipendin vuosittaisesta suuruudesta ja lukumääristä päättää sivistystoimen hallintopäällikkö tuoton jakoperusteiden mukaisesti. Hakemukset tehdään vahvistetulle lomakkeelle. Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtajat tekevät viranhaltijapäätökset stipendin saajista hakemusten perusteella.

Vuonna 2022 stipendejä ei jaettu lainkaan sääntöuudistuksen takia. Stipendit tulevat hakuun jälleen syksyllä 2023.

Porvoon kaupungin lausunto Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n esi- ja perusopetuksen järjestämislupahakemuksen muutokseen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti antaa lausunnon liitettäväksi Porvoon Steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n hakemukseen järjestää esi- ja perusopetusta vuosiluokille 1–9 korotetulle oppilasmäärälle.

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen

14.-15.2.2023 jätetyt oikaisuvaatimukset (6 kpl) Sivistysjohtajan viranhaltijapäätökseen 6.2.2023 §10/2023 perustuvat 25.5.2021 pidettyyn yhteistoimintamenettelyn mukaiseen kuulemistilaisuuteen ”Porvoon kaupungin perusopetuksen koulusihteerien työnkuvan muutoksiin liittyen alueellisen johtamisen mallin pilotoinnin käynnistymiseen”. Neuvottelussa on esitelty koulutuspalveluiden kahden seuraavan vuoden pilotoinnin suunnitelmaa, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa Porvoon koulujen toimintatapoja.

Oikaisuvaatimus meni esityksen mukaan, lisäksi lautakunta evästi seuraavasti:
Lautakunta katsoo, että prosessi on ollut liian pitkä ja työnkuva on muuttunut jo prosessin aikana ja tämä tulee ottaa huomioon neuvotteluissa.
Neuvotteluista velvoitetaan kertomaan lautakunnalle.

Muut asiat

Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaisesti.