Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande beslut 27.4.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Utredning om öppna småbarnspedagogiska tjänster

Nämnden för fostran och bildning antecknade utredningen för kännedom och vidarebefordrar den till stadsstyrelsen, vilken ber lokaltjänster att starta byggprojektet Västra åstrandens lekplats, öppna tjänster inom småbarnspedagogik, enligt investeringsplanen 2023.

I utredningen beskrivs nuläget i fråga om de småbarnspedagogiska tjänsterna och responsen från kunderna om de öppna småbarnspedagogiska tjänsternas betydelse i vardagen för familjer med barn under skolåldern. Även de resurser som används för öppna småbarnspedagogiska tjänster och utmaningar med utrymmen tas upp i utredningen. I utredningen utvärderas också de öppna småbarnspedagogiska tjänsternas plats i helheten av småbarnspedagogiska tjänster.

Utifrån den utredning som gjorts föreslår tjänsterna för småbarnspedagogik att de öppna småbarnspedagogiska tjänsterna ska fortsätta som nu och att projektet för en ny byggnad i Västra åstranden ska föras framåt.

Stipendier ur bildningssektorns fond

Nämnden för växande och lärande beslutade föreslå stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att fondstadgarna och kriterierna för utdelning av stipendier ur bildningssektorns fond ändras från år 2023.

Bildningssektorns förvaltningschef fattar årligen beslut om storleken på stipendiet och om antalet stipendier som utdelas från avkastningen. Ansökan görs på en bestyrkt blankett. Direktörerna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning fattar tjänsteinnehavarbeslut om mottagarna av stipendier på basis av ansökningarna.

År 2022 delades inga stipendier ut på grund av förnyelse av stadgarna. Stipendier kan sökas igen hösten 2023.

Borgå stads utlåtande om ändring av understödsföreningen för Steinerskolan i Borgå rf:s ansökan om tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Nämnden för växande och lärande beslutade bifoga utlåtandet i Steinerskolan i Borgå rf:s ansökan om tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning för årskurserna 1–9 med ökat elevantal.

Begäran om omprövning av tjänsteinnehavarbeslut

Inlämnade begäranden, mellan 14-15.2.2023, angående omprövning (6 st.) av bildningsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut 6.2.2023 § 10/2023 baserar sig på ett hörande enligt samarbetsförfarande vilket hölls 25.5.2021 och gällde ändringar i arbetsuppgifterna för skolsekreterare inom Borgå stads grundläggande utbildning i anslutning till inledandet av ett pilotförsök med modellen med områdesvis ledning. Vid förhandlingarna presenterades en plan för ett pilotförsök inom utbildningstjänsterna under de två följande åren. Syftet är att förenhetliga arbetssätten i skolorna i Borgå.

Begäran om omprövning gick enligt bildningsdirektörens förslag och dessutom gav nämnden följande anvisning.
Nämnden anser att processen har varit för lång och arbetsbilden har ändrats redan under processen, vilket skall tas i beaktande i förhandlingarna.
Nämnden vill ha rapport från förhandlingarna

Övriga ärenden

Bildningsnämnden beslutade enligt föredragningslistan.