Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 22.8.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Talousarviomuutoksia vuoden 2022 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvioon myönnetään kuntatekniikalle 400 000 euron lisämääräraha linja-autovuorojen hankintaan.

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt hankkia eräitä linja-autovuoroja talvikaudelle 2022–2023 joukkoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi, kun markkinaehtoisesti toimivia vuoroja on vähennetty. Hankinnan myötä kuntatekniikkaan tarvitaan 400 000 euron lisämääräraha vuodelle 2022.

Tarpeita talousarvion muutoksille on lisäksi ilmennyt sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa, mutta näiden osalta tarpeen suuruuteen liittyy vielä epävarmuutta. Lisäksi Mätäjärven kunnostamiseen on aikaisempia vuosina tehty pakollinen varaus tilinpäätöksissä ja nyt on ilmennyt tarve tehdä lisäys tähän pakolliseen varaukseen. Yhteisöverotulojen kehitys on edelleen ollut hyvä, mutta epävarmassa taloustilanteessa verotuloissa voi tapahtua nopeita muutoksia heikompaan suuntaan.

Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kulukehitystä seurataan edelleen tiiviisti syksyn aikana, kuin myös yhteisöverotulojen kehitystä. Lisäksi tarkennetaan Mätäjärven kunnostuksen pakollisen varauksen lisäystarvetta. Näihin tarvittavia talousarviomuutoksia anotaan kolmannen talouden ja toiminnan seurantaraportin laadinnan yhteydessä, kun tarpeiden suuruus ja niistä johtuvat muutostarpeet ovat selkiintyneet.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2022 (1.1.–30.6.2022)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 2/2022 sekä lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupungin toiminta on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena. Koronan ja kiihtyneen inflaation takia toimialojen talousarviomäärärahoja on todennäköisesti tarpeen korottaa loppuvuoden aikana.

Kaupungin toimintamenot kasvoivat noin 7,5 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Toimintamenoja kertyi yhteensä noin 207,0 miljoonaa euroa, joten menojen kasvuvauhti oli 3,8 prosenttia. Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä noin 52,2 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-kesäkuun kertymä oli noin 48,7 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenot olivat noin 98,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu viime vuoteen verrattuna oli noin 2,2 prosenttia. Toimiala ennustaa, että talousarviomäärärahat ovat ylittymässä noin 5,7 miljoonalla eurolla. Valtiolta on tulossa jonkin verran koronakorvauksia, mutta määrä ei ole vielä tiedossa.

Sivistystoimen toimintamenot olivat noin 69,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,0 miljoonaa euroa vuodentakaista enemmän. Menot ovat siten kasvaneet noin 4,55 prosenttia. Toimiala ennustaa noin 1,8 miljoonan euron lisämäärärahantarvetta tämän vuoden talousarvioon.

Konsernihallinnon toimintamenot olivat noin 31,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,0 miljoonaa euroa vuodentakaista enemmän. Toimiala tarvitsee 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan tälle vuodelle joukkoliikenteen järjestämiseksi. Lisäksi on tunnistettu, että Mätäjärven kunnostusvastuuseen liittyvää pakollista varausta on tarve korottaa kahdella miljoonalla eurolla tilinpäätösvaiheessa.

Kaupunki on kesäkuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 166,2 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 120,1 miljoonaa euroa, yhteisöveron 44,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,8 miljoonaa euroa. Kunnallisveron koko vuoden tuottoarvio on alentunut, koska heinäkuussa kunnille tehtiin negatiivinen veronoikaisu. Kaupungin yhteisöveron tuotto puolestaan on ollut ennakoitua parempaa. Kaupungin valtionosuustuloja on tilitetty kesäkuuhun mennessä noin 32,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuustuloihin ei ennakoida suuria muutoksia vuoden aikana.

Porvoon museo, selvitys museotoiminnan hallinto- ja rahoitusmalleista

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä päivitetyt selvitykset ja Porvoon museon edustajien selostuksen tiedokseen sekä palata asiaan liittyvään päätöksentekoon seuraavissa kokouksissaan.

Porvoon kaupunki käynnisti selvityksen Porvoon museon hallinto- ja rahoitusmallista kesäkuussa 2021. Selvitys toteutettiin yhdessä Porvoon museoyhdistyksen kanssa. Selvityksen perussyyt olivat vuonna 2019 uudistunut museolaki ja sen vaikutukset museoiden toimintakenttään sekä toisaalta Porvoon kaupungin ja Porvoon museon yhteistyötavat ja sopimukset, joihin kohdistui paljon kehittämistarvetta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.