Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 26.10.2020

Asemakaava 524, Porvoon energia

Kaupunginhallitus päätti kahden äänestyksen jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Porvoon Energian asemakaavan kaupunginosan 6 korttelissa 115 kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Anna-Stiina Lundqvist esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla evästyksellä: ”Kallenlinnankadun viereisten rakennusten kerroskorkeutta tulee madaltaa”. Kaupunginhallitus päätti äänin 8 (Patrik Björkman, Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Välimäki Markku) – 5 (Outi Lankia, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Björn Sundqvist, Nina Uski) jatkaa asian käsittelyä.

Tämän jälkeen Anna-Stiina Lundqvist esitti, että kaava hylätään. Kaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Anna-Stiina Lundqvistin esityksen äänin 9 (Patrik Björkman, Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Björn Sundqvist, Markku Välimäki) – 4 (Outi Lankia, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Nina Uski).

Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Outi Lankia ja Nina Uski jättivät eriävän mielipiteen asiassa: ”Kaavan mahdollistama rakennusmassa ja korkeus on kohtuuttoman suuri ympäristöönsä nähden. Viisikerroksiset rakennukset luovat pohjoisen omakotitaloihin ja etelässä suojeltuun kulttuurirakennukseen (Porvoon Energian talo) nähden liiallisen korkeuskontrastin ja muodostuvat kaupunkikuvassa liian hallitseviksi elementeiksi. Saadun palautteen kohtiin, jotka käsittelivät rakennusten kerroslukua, ei ole vastattu lainkaan.”

Matti Valasti ja Henrik Rainio eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Björn Sundqvist oli paikalla Johan Söderbergin varajäsenenä ja Patrik Björkman oli paikalla Pehr Sveholmin varajäsenenä. Olli Ojanperä toimi sihteerinä Roope Lenkkerin sijaan.

Asuintonttien luovuttaminen, Porvoon Energia, asemakaavamuutos

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki myy Pohjola Rakennus Oy Suomelle Porvoon Energia nimisen asemakaavamuutosehdotuksen mukaisen korttelissa115 sijaitsevan tontin 21. Tontille 21 tehdään tonttijaon muutos, jolla ko. tontti jaetaan kahdeksi erilliseksi tontiksi. Tontit myydään erikseen uuden tonttijaon mukaisesti. Lopullisen kaupan Pohjola Rakennus Oy Suomi voi tehdä omaan, perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun tai muiden määräämiensä lukuun.

Kauppahinta muodostuu tonttien lainvoimaisen asemakaavan mukaisen asuinrakennusoikeuden perusteella käyttäen laskuperusteena hintaa 490 euroa per k-m² ja liikerakennusoikeuden osalta käyttäen laskuperusteena hintaa 475 euroa k-m². Mikäli asemakaava saa lainvoiman ehdotuksen mukaisena, tonttien hinnaksi tulee 2 935 000 euroa. Lisäksi peritään lohkomiskustannukset.

Kauppakirja voidaan allekirjoittaa, kun esisopimuksen mukaiset ehdot ovat täyttyneet. Tämä myyntipäätös on voimassa 15 kuukautta esisopimuksen mukaisten ehtojen täytyttyä.

Matti Valasti ja Henrik Rainio eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Björn Sundqvist oli paikalla Johan Söderbergin varajäsenenä ja Patrik Björkman oli paikalla Pehr Sveholmin varajäsenenä. Olli Ojanperä toimi sihteerinä Roope Lenkkerin sijaan.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.