Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 26.10.2020

Detaljplan 524 Borgå Energi

Stadsstyrelsen beslutade efter två omröstningar föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen för Borgå Energi i kvarteret 115 i stadsdelen 6 enligt stadsdirektörens förslag.

Anna-Stiina Lundqvist föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning med följande anvisning: ”våningshöjden på byggnaderna vid Karlsborgsgatan ska vara lägre”. Stadsstyrelsen beslutade med rösterna 8 (Patrik Björkman, Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Markku Välimäki) – 5 (Outi Lankia, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Björn Sundqvist, Nina Uski) fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter detta föreslog Anna-Stiina Lundqvist att planen förkastas. I omröstningen vann stadsdirektörens förslag över Anna-Stiina Lundqvists förslag med rösterna 9 (Patrik Björkman, Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Björn Sundqvist, Markku Välimäki) – 4 (Outi Lankia, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Nina Uski)

Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Outi Lankia och Nina Uski anmälde avvikande mening: ”Kaavan mahdollistama rakennusmassa ja korkeus on kohtuuttoman suuri ympäristöönsä nähden. Viisikerroksiset rakennukset luovat pohjoisen omakotitaloihin ja etelässä suojeltuun kulttuurirakennukseen (Porvoon Energian talo) nähden liiallisen korkeuskontrastin ja muodostuvat kaupunkikuvassa liian hallitseviksi elementeiksi. Saadun palautteen kohtiin, jotka käsittelivät rakennusten kerroslukua, ei ole vastattu lainkaan.”

Matti Valasti och Henrik Rainio deltog inte i behandlingen av ärendet. Björn Sundqvist var på plats som Johan Söderbergs ersättare och Patrik Björkman var på plats som Pehr Sveholms ersättare. Olli Ojanperä var sekreterare i stället för Roope Lenkkeri.

Överlåtelse av bostadstomter, Borgå Energi, detaljplaneändring

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad säljer till Pohjola Rakennus Oy Suomi tomt 21 i kvarteret 115 enligt ett förslag till detaljplaneändring med namnet Borgå Energi. På tomten 21 görs det en ändring av tomtindelningen genom vilken tomten delas i två separata tomter. Tomterna säljs separat enligt den nya tomtindelningen. Pohjola Rakennus Oy Suomi kan göra det slutliga köpet för sin egen räkning, för räkning av ett eller flera bolag som bildas eller för räkning av parter som Pohjola Rakennus Oy Suomi bestämmer.

Köpepriset bildas enligt bostadsbyggrätten som anges i tomternas lagakraftvunna detaljplan, där beräkningsgrunden är priset på 490 euro per m2-vy och enligt affärsbyggrätten där beräkningsgrunden är priset på 475 euro per m2-vy. Om detaljplanen vinner laga kraft i enlighet med förslaget blir priset för tomterna 2 935 000 euro. Därtill tas det ut styckningskostnader.

Köpebrevet kan undertecknas när villkoren i föravtalet har uppfyllts. Detta försäljningsbeslut gäller i 15 månader från det att villkoren i föravtalet har uppfyllts.

Matti Valasti och Henrik Rainio deltog inte i behandlingen av ärendet. Björn Sundqvist var på plats som Johan Söderbergs ersättare och Patrik Björkman var på plats som Pehr Sveholms ersättare. Olli Ojanperä var sekreterare i stället för Roope Lenkkeri.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen