Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee Vihreän siirtymän rahaston perustamista ja sääntöjä

Porvoon kaupunki on perustamassa Vihreän siirtymän rahastoa tukemaan alueen elinkeinoelämän kehitystä ja kilpailukykyä pitkäjänteisesti sekä varmistamaan, että porvoolaiset pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät hyödyntämään vihreän siirtymän mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunginhallitus on jo osana tilinpäätöksen 2022 käsittelyä esittänyt, että kaupungin ylijäämästä siirretään 10 miljoonaa euroa perustettavaan uuteen Vihreän siirtymän rahastoon.
Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 5. kesäkuuta rahaston perustamista ja sääntöjen hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä sekä rahaston perustamista ja sääntöjä kesäkuun kokouksessaan.

Vihreä siirtymä elinehto yritystoiminnalle jo lähitulevaisuudessa

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan nykyisen talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista siirtymällä kohti maapallon kantokyvyn rajoissa toimivaa kestävää taloutta ja kasvua. Tämä pitää sisällään niin vähähiiliset kuin kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistävät ratkaisut. Kaupunkistrategia ja sen keskeisin tavoite, kestävä kasvu, kulkee siis käsi kädessä vihreän siirtymän kanssa.

– Käynnissä oleva murros on erityisesti elinkeinoelämälle kriittinen, sillä vihreä siirtymä tulee olemaan elinehto monenlaiselle yritystoiminnalle jo lähitulevaisuudessa. Kaupunki voi omalla toiminnallaan tukea tätä murrosta mahdollistaen alueen elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle ja työpaikkojen syntymiselle jatkossakin, kaupunginjohtaja Jukka- Pekka Ujula.

– Vihreän siirtymän rahasto on uudenlainen ja kansallisestikin merkittävä tapa tukea paikallisten yritysten menestymistä vireässä siirtymässä, Ujula jatkaa.

Vihreän siirtymän rahastolle esitettävien sääntöjen perusmalli on vastaavan kaltainen kuin muissakin valtuuston päättämissä rahastoissa, kuten maanhankintarahastossa ja raidekehitysrahastossa. Rahaston käyttöä hallinnoisi elinvoiman toimiala ja päätökset rahaston varojen käytöstä tekisi elinvoimalautakunta erillisen valmistelun ja ohjauksen perusteella.

Rahaston sijoitusstrategia ei sallisi suoria yritystukia vaan sen tavoitteena olisi mahdollistaa uusien investointien toteutuminen Porvoossa, maksimoida yksityisen rahoituksen toteutuminen kehitysprojekteissa, toimia omarahoituksen kehitysprojekteissa, osallistua yhteisyritysten rahoittamiseen, houkutella osaavaa työvoimaa ja tuottaa hyvinvointia sekä käynnistää toimintaa, joka houkuttelee Porvooseen lisäinvestointeja.

– Rahaston tarkoituksena on varmistaa, että Porvoon kaupungilla on riittävät edellytykset käynnistää ja osallistua elinkeinoja ja niiden toimintamahdollisuuksia kehittäviin hankkeisiin, jotka vauhdittavat kaupungissa toimivien yritysten vihreää siirtymää ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Vihreän siirtymän rahasto tukisi erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä

Vihreä siirtymä avaa elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia. Vihreässä siirtymässä myös kaupunki haluaa varmistaa oman kyvykkyytensä tukea alueenelinkeinoelämän kehitystä pitkäjänteisesti riippumatta suhdanteista, turvata kaupungin oman kilpailukyvyn tavoitteita sekä osaltaan varmistaa, että porvoolaiset pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät hyödyntämään vihreän siirtymän mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja säilyttämään asemansa elinkeinoelämässä.

– Rahastovaroilla rahoitettavia hankkeita on tarkoituksenmukaista suunnata lähinnä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sillä isot yritykset vievät omia kehityshankkeitaan eteenpäin pääasiallisesti omin voimin ja omia rahoituskanaviaan hyödyntäen, rahoitusjohtaja Henrik Rainio kertoo.

Rahaston toimintakaudeksi ehdotetaan aikajännettä 2023–2035 perustuen kansalliseen hiilineutraalisuuden tavoitevuoteen. Tällä kaupunki haluaa varmistaa, että myös kaupunkistrategiassa asetetut kaupungin omat ilmasto- ja ympäristötavoitteet toteutuvat.