Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 14.12.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5 muutosta kaupunginhallituksen esitykseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kristel Pynnösen esityksen: s. 28 ”Vuoden aikana käynnistetään kaavamuutos koskien asemakaava 456 Toukovuori. Kaavaa valmistellaan muutettavaksi niin, että se mahdollistaa sujuvampia liikenne ratkaisuja ja yksittäisten taloyhtiöiden pysäköintipaikkojen lisäämiseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysten jälkeen seuraavat esitykset:

  • Mikko Valtosen esitys s. 32 Kasvun ja oppimisen johto / toiminnot, palvelut ja prosessit, POISTETAAN osion toiseksi viimeisestä kappaleesta lause: ”Selvityksessä tutkitaan myös mahdollisuutta yhdistää Läntisellä alueella Hamarin, Peipon ja Albert Edelfeltin koulun oppilaaksiottoalueet sekä Itäisellä alueella Huhtisen, Kevätkummun ja Keskuskoulun oppilaaksiottoalueet tavoitteena oppilasvirtojen tasaaminen ja alueellisen segregaation ennaltaehkäisy.”
  • Outi Lankian esitys s. 27 maapolitiikka lisätään lause: ”Tavoitteena on luovuttaa Epoon Kivitarhan 21 tonttia mahdollisimman pian. Tontteja markkinoidaan tai ennakkomarkkinoidaan vuoden 2023 aikana.”
  • Outi Lankian esitys s. 28 kaupunki-infra, lisätään lause: “Aloitetaan Epoon Kivitarhan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen”
  • Jere Riikosen esitys:, talous: Oppilasmäärän kasvun pysähtyminen mahdollistaa henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Suomenkielinen koulutusjaosto tulee käsittelemään opetuksen resursointia lukuvuodelle 2023–2024 alkuvuodesta 2023. Opetuksen laadun kehittäminen ja opetussuunnitelman mukainen opetus vaatii arviolta samansuuruiset opetustuntiresurssit kuin lukuvuonna 2022–2023. Vuoden 2023 henkilöstökulut arvioidaan kuitenkin nousevan uusien lainsäädännöllisten, kuten laajennettuun oppivelvollisuuteen sekä oppilaiden tukeen liittyvien velvoitteiden johdosta. Lisäksi sisäiset vuokrakulut nousevat Kevätkummun ja Tolkkisten koulujen lisärakennusten sekä Linnajoen, Albert Edelfeltin ja Huhtisten koulujen uudistettujen pihojen käyttöönoton seurauksena. Lisäksi suomenkielisen palveluverkon kehittäminen ja turvaaminen saariston ja Etelä-Porvoon oppilaat huomioiden luo velvoitteen tarkastella ja toteuttaa Epoon koulun tuottamat palvelut saaristolain, yhdenvertaisuuslain ja kylärakenneohjelman vaatimusten pohjalta nykyisellä Epoon koulun oppilaaksiottoalueella. Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa lisää tietokoneiden määrää ja nostaa leasing kustannuksia käyttötalouteen. Esitys: Lisätään oheinen muutettu teksti ja lisätään 120 000 € vuoden 2023 talousarvioon.

Hallintosääntö

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä Porvoon kaupungin hallintosäännön. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4 muutosta kaupunginhallituksen esitykseen.

  • Frida Sigfridsin esitys: Pykälä 53: Lisätään toisen ja kolmannen kappaleen väliin uusi kappale: “Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus seuraavien toimielinten kokouksissa: kaupunkikehityslautakunta, elinvoimalautakunta, rakennus- ja lupalautakunta sekä kasvun ja oppimisen lautakunta. Nuorisovaltuuston edustajalla on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus suomenkielisessä- ja ruotsinkielisessä koulutusjaoston kokouksissa.”
  • Outi Lankian esitys: Jätetään seuraava ja poistetaan muut: 7. Päättää oppilaaksiottoalueista (39.5, 7, s. 33)
  • Outi Lankian esitys: Lisätään uusi: Kaupunginvaltuusto päättää koulun, päiväkodin ja esiopetus-paikan perustamisesta ja lakkauttamisesta.
  • Juha Kittilän esitys: Konsernijaosto päättää, kuka edustaa kaupunkia vastuullaan olevien konserni- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ja antaa edustajalle ohjeet tai valtuuttaa viranhaltijan antamaan ohjeen kannan ottamisesta käsiteltäviin kysymyksiin.

Erot luottamustoimista ja toimielinten valinta

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti luottamushenkilöiden eroista, nimesi uudet luottamushenkilöt ja valitsi uudet toimielimet esitysten mukaisesti.

Muutokset luottamuselinten kokoonpanoihin julkaistaan kaupungin verkkosivuilla torstaina 15.12.2022.

Muut asiat

Valtuustoaloitteita koskeva esitys otettiin pois esityslistalta.

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.