Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 14.12.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Budget för år 2023 och ekonomiplan för år 2023–2025

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstningar godkänna budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2032–2025. Stadsfullmäktige beslutade godkänna 5 ändringar till stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna Kristel Pynnönens förslag s 28: ”Under året påbörjars en planeändring gällande detaljplan 456 Majberget. Planen bereds att ändras så att den möjliggör smidigare traffikarrangemang och ökandet av parkeringsplatser för enskilda husbolag.”

Efter omröstningar beslutade stadsfullmäktige godkänna följande förslag:

  • Mikko Valtonens förslag: s. 32 Kasvun ja oppimisen johto / toiminnot, palvelut ja prosessit, POISTETAAN osion toiseksi viimeisestä kappaleesta lause: ”Selvityksessä tutkitaan myös mahdollisuutta yhdistää Läntisellä alueella Hamarin, Peipon ja Albert Edelfeltin koulun oppilaaksiottoalueet sekä Itäisellä alueella Huhtisen, Kevätkummun ja Keskuskoulun oppilaaksiottoalueet tavoitteena oppilasvirtojen tasaaminen ja alueellisen segregaation ennaltaehkäisy.”
  • Outi Lankias förslag: s. 27 maapolitiikka lisätään lause: ”Tavoitteena on luovuttaa Epoon Kivitarhan 21 tonttia mahdollisimman pian. Tontteja markkinoidaan tai ennakkomarkkinoidaan vuoden 2023 aikana.”
  • Outi Lankias förslag: s. 28 kaupunki-infra, lisätään lause: “Aloitetaan Epoon Kivitarhan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen”
  • Jere Riikonens förslag, talous: Oppilasmäärän kasvun pysähtyminen mahdollistaa henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Suomenkielinen koulutusjaosto tulee käsittelemään opetuksen resursointia lukuvuodelle 2023–2024 alkuvuodesta 2023. Opetuksen laadun kehittäminen ja opetussuunnitelman mukainen opetus vaatii arviolta samansuuruiset opetustuntiresurssit kuin lukuvuonna 2022–2023. Vuoden 2023 henkilöstökulut arvioidaan kuitenkin nousevan uusien lainsäädännöllisten, kuten laajennettuun oppivelvollisuuteen sekä oppilaiden tukeen liittyvien velvoitteiden johdosta. Lisäksi sisäiset vuokrakulut nousevat Kevätkummun ja Tolkkisten koulujen lisärakennusten sekä Linnajoen, Albert Edelfeltin ja Huhtisten koulujen uudistettujen pihojen käyttöönoton seurauksena. Lisäksi suomenkielisen palveluverkon kehittäminen ja turvaaminen saariston ja Etelä-Porvoon oppilaat huomioiden luo velvoitteen tarkastella ja toteuttaa Epoon koulun tuottamat palvelut saaristolain, yhdenvertaisuuslain ja kylärakenneohjelman vaatimusten pohjalta nykyisellä Epoon koulun oppilaaksiottoalueella. Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa lisää tietokoneiden määrää ja nostaa leasing kustannuksia käyttötalouteen. Esitys: Lisätään oheinen muutettu teksti ja lisätään 120 000 € vuoden 2023 talousarvioon.

Borgå stads förvaltningsstadga

Efter omröstningar beslutade stadsfullmäktige godkänna Borgå stads förvaltningsstadga. Stadsfullmäktige beslutade godkänna 4 ändringar till stadsstyrelsens förslag:

  • Frida Sigfrids förslag: ”Pykälä 53: Lisätään toisen ja kolmannen kappaleen väliin uusi kappale: “Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus seuraavien toimielinten kokouksissa: kaupunkikehityslautakunta, elinvoimalautakunta, rakennus- ja lupalautakunta sekä kasvun ja oppimisen lautakunta. Nuorisovaltuuston edustajalla on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus suomenkielisessä- ja ruotsinkielisessä koulutusjaoston kokouksissa.”
  • Outi Lankias förslag: ”Jätetään seuraava ja poistetaan muut: 7. Päättää oppilaaksiottoalueista (39.5, 7, s. 33)”
  • Outi Lankias förslag: ”Lisätään uusi: Kaupunginvaltuusto päättää koulun, päiväkodin ja esiopetus-paikan perustamisesta ja lakkauttamisesta.”
  • Juha Kittiläs förslag: ”Konsernijaosto päättää, kuka edustaa kaupunkia vastuullaan olevien konserni- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ja antaa edustajalle ohjeet tai valtuuttaa viranhaltijan antamaan ohjeen kannan ottamisesta käsiteltäviin kysymyksiin.”

Befrielse från förtroendeuppdrag och val av förvaltningsorgan

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna befrielser från förtroendeuppdrag och valde nya förtroendemän och förvaltningsorgan enligt förslagen.

Ändringar till förtroendeorganens sammansättningar publiceras på stadens webbsidor 15.12.2022.

Övriga ärenden

Förslaget som gäller fullmäktigemotioner togs bort från föredragningslistan.

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.