Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 15.11.2023

Porvoon kehäsymboli.

Erot luottamustoimista

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Mika Laurilalle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsi Mikko Valtosen varajäseneksi hänen tilalleen.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Jarmo Grönmanille vapautuksen kaupunginvaltuuston jäsenen tehtävästä sekä kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä. Kaupunginvaltuusto valitsi Pekka Malinin kaupunkikehityslautakunnan jäseneksi, Seppo Ijäksen kaupunkikehityslautakunnan varapuheenjohtajaksi ja Minttu Helanteen Seppo Ijäksen varajäseneksi.

Talousarviomuutos vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 27–23 (1 poissa) hyväksyä Jere Riikosen muutosesityksen: Liikelaitos Porvoon veden liikevaihtoon perustuvaa 5 %:n tuloutusta kaupungille ei vaadita maksettavaksi. Äänestyksessä hävisi kaupunginhallituksen esitys. Kaupunginhallitus esitti, että liikelaitos Porvoon veden sitova tuloutustavoite kaupungin vuoden 2023 talousarviossa muutetaan vastaamaan viittä prosenttia ennustetusta liikevaihdosta. Tuloutustavoite muutetaan 714 000 eurosta 673 000 euroon.

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodeksi 2024

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 30–21, että vuoden 2024 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 7,10 % ja että vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraavasti:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti rakennuksille ja maapohjalle 1,30 %
  • vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
  • muut asuinrakennukset 1,30 %
  • rakentamaton rakennuspaikka, ei määrätty
  • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
  • voimalaitos 3,10 %

Äänestyksessä hävisi Silja Metsolan esitys. Metsola esitti, että palautetaan kaupunginjohtajan esitys 7 %:n veroäyristä talousarvioon.

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysten jälkeen seuraavat muutokset kaupunginhallituksen esitykseen:

  • ”Talous” -osion perään lisätään uusi kappale: ”Ohjataan osa seurayhteistyön resursseista nuorten ja ikääntyvien liikkumisen edistämiseen. Tavoitteena on tuottaa yhdessä seurojen kanssa liikuntapalveluita sekä tukea harrastamista ja matalan kynnyksen toimintaa erityisesti nuorille ja ikääntyville. Toiminta on osa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistä (hyte) ja tähtää kohderyhmien liikkumisen edistämiseen.”
  • ”Henkilöstö” -osion perään lisätään uusi kappale: ”Otetaan käyttöön varhaiskasvatushenkilöstön vuosittainen vaateraha. Varataan vaaterahaa varten 200 euroa per varhaiskasvatuksen työntekijä. Vaaterahan yksityiskohdista sovitaan henkilöstöjärjestöjen kanssa.”
  • Poistetaan sivulta 30 oikea palsta toinen kappale viimeinen lause: ”Hakkuiden taso määräytyy talousarvion tavoitteiden mukaisesti.”

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.