Siirry sisältöön

Oppivelvollisuuden laajeneminen tuo myös velvollisuuksia

Uuden oppivelvollisuuslain voimaantulon 1.8.2021 myötä oppivelvollisuus päättyy vasta, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon (lukiokoulutus tai ammatillinen perustutkinto).

Uuden oppivelvollisuuslain voimaantulon 1.8.2021 myötä oppivelvollisuus päättyy vasta, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon (lukiokoulutus tai ammatillinen perustutkinto).

Hakeutumisvelvoite koskee jo keväällä 2021 perusopetuksen 9. luokalla olevia eli meneillään olevan yhteishaun 23.2.-7.4.2021 piiriin kuuluvia. Heillä on nyt velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen kevään yhteishaussa tai myöhemmin jatkuvissa hauissa. Hakeutumisvelvollisuus päättyy, kun nuori saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot. 

Yhteishaussa voi hakea viiteen koulutukseen, jotka voivat olla lukioita tai ammatillisia koulutuksia. Tämän lisäksi nuori voi yhteishaun aikana hakea perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppivelvollisuuden laajentuminen tuo velvollisuuksia niin oppivelvollisille, huoltajille, perusopetuksen ja koulutuksen järjestäjille kuin asuinkunnille.

Huoltajilla valvontavastuu nuoren oppivelvollisuuden suorittamisesta

Nuoren hakeutumisvelvollisuus jatkuu uuden oppivelvollisuuslain mukaan niin kauan, kunnes hän saa koulutuspaikan. Jos opinnot keskeytyvät, on nuorella ennen oppivelvollisuuden päättymistä velvollisuus hakea uutta opiskelupaikkaa. Opintojen tulee edistyä nuoren henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja siinä määriteltyjen opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä seuraa opintojen edistymistä ja on velvollinen ilmoittamaan tarvittaessa huoltajalle, jos opinnot eivät edisty riittävästi. Koulutuksen järjestäjän tulee lisäksi huolehtia keskeytymisvaarassa olevien opiskelijoiden osalta tukitoimien riittävyydestä. Nuori on myös tarvittaessa ohjattava hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin.

Huoltajan tai nuoren muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Huoltajan tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta velvollisuuden laiminlyönnistä voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

Opetuksen, koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan valvontavastuu ”saattaen vaihtaen” -periaatteella

Uusi oppivelvollisuuslaki asettaa perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä nuorten asuinkunnille uusia valvontavastuita. Näillä kaikilla on velvollisuus ohjata ja valvoa nuoren oppivelvollisuuden suorittamista. Tällä varmistetaan se, että opiskelijaa tuetaan ja ohjataan riittävästi koko opiskelun ajan. Tässä toteutetaan ”saattaen vaihtaen” -periaatetta, jossa ohjaus- ja valvontavastuut määritellään lainsäädännössä niin, että yhden tahon ohjaus- ja valvontavastuu päättyy vasta silloin, kun toisen tahon ohjaus- ja valvontavastuu alkaa.

Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen päättyessä, erityisesti viimeisen vuosiluokan aikana. Tämä vastuu jatkuu siihen saakka, kunnes nuori on aloittanut opinnot toisessa oppilaitoksessa, jolloin vastuu siirtyy tälle koulutuksen järjestäjälle.

Perusopetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvollisten asuinkunnille ilman opiskelupaikkaa olevista oppivelvollisista nuorista, jolloin ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy asuinkunnalle. Tarvittaessa opiskelijaa ohjataan myös sellaisten palvelujen piirin, jotka tukevat hänen elämäntilannettaan ja mahdollistavat opintojen jatkamisen, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut ja kuntoutuspalvelut.

Opinto-ohjaajat neuvovat ja auttavat

Peruskoulujen sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajat neuvovat ja auttavat hakeutumiseen ja oppivelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

– Yhteishakuvaiheessa ei kannata pelätä ”vääriä valintoja”. Aina on mahdollisuus uusiin valintoihin myös opintojen jo alettua, summaa opintojen ohjauksesta vastaava koulutuspäällikkö Katja Kangasmäki Careeriasta.

– Ja jos vaihtaa tutkintoa, ei aiemmin opiskeltu mene hukkaan, vaan osaaminen huomioidaan uudessa tutkinnossa. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluva opiskelu on nuorelle maksutonta, jatkaa Careerian opinto-ohjaaja Johanna Oljemark.

Tietoa keskitetysti opetus- ja kulttuuriministeriön koontisivuilla

Valtakunnan tason tieto oppivelvollisuuden uudistumisesta löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön koontisivustoilta, joilla on mm. usein kysytyt kysymykset -palsta vastauksineen: Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta