Siirry sisältöön

Pohjavesistä on pidettävä huolta – Porvoon pohjavesien suojelusuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt

Porvoon kaupungin pohjavesien suojelusuunnitelma on laadittu edellisen kerran vuonna 2010 ja uuden päivitetyn suojelusuunnitelman laadinta on nyt käynnistynyt. Suojelusuunnitelman laatimiseksi on perustettu laaja työryhmä, missä on mukana edustajia Ely-keskuksesta, Itäuudenmaan pelastuslaitoksesta, Porvoon kaupungin Kaavoituksesta, ympäristönsuojelusta, Ympäristöterveydenhuollosta, Rakennusvalvonnasta, Kaupunki Infrasta sekä Porvoon vedestä. Työ etenee lähtötietojen keräämisellä, maastokäynneillä, pohjavedelle riskejä aiheuttavien toimintojen kartoittamisella ja toimenpiteiden suunnittelulla. Työryhmä työstää suunnitelmaa pitämällä työpajan ja ohjauskokouksia ja konsultin laatima raportti on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2024.


Pohjaveden suojelun tärkeys tiedostetaan yhä paremmin. Tähän ovat myötävaikuttaneet pohjaveden käytön lisääntyminen sekä se, että pohjavesiin kohdistuvat riskit tunnetaan entistä paremmin. Riskejä aiheuttaa muun muassa maaperään joutuneet haitta-aineet esimerkiksi vanhoilta kaatopaikoilta, polttoaineenjakeluasemilta, öljysäiliöistä tai kemikaalionnettomuuksista. Myös äärevät sääolosuhteet, maanotto ja maatalous voivat olla riskejä pohjavedenlaadulle.


Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on keskeinen menetelmä pohjaveden suojelussa. Suojelusuunnitelmassa tunnistetaan alueen riskitekijät sekä laaditaan suositukset toimenpiteiksi, joilla riskejä vähennetään. Suojelusuunnitelma laaditaan ensisijaisesti vedenhankintakäytössä oleville pohjavesialueille sekä niille pohjavesialueille, joilla on paljon pohjaveden laatua tai määrää vaarantavaa toimintaa.


Suojelusuunnitelman tavoite on ehkäistä ennalta pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata pohjaveden saanti ilman, että alueen maankäyttöä rajoitetaan tarpeettomasti.
Pohjavettä käytetään Suomessa runsaasti talousvetenä ja vesihuoltolaitosten raakaveden lähteenä. Pohjavesi on yleensä laadultaan parempaa kuin pintavesi ja vaatii vähemmän käsittelyä. Vesihuoltolaitosten jakamasta talousvedestä noin 65 prosenttia on pohjavettä. Osuuteen sisältyy myös tekopohjavesi, jota valmistetaan johtamalla järvi- tai jokivettä pohjavesialueiden maaperään.


Porvoon veden raakavetenä käytetään pohjavettä ja tekopohjavettä.