Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin työntekijät haluavat tehdä etätöitä myös koronapandemian jälkeen

Kevään 2020 aikana tutkittiin, miten Porvoon kaupungin työntekijät kokevat etätyöskentelyn. Tutkimuksen teki Mirja Pulli, KM, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Haaga-Heliassa, ja tutkimus on osa hänen opinnäytetyötään. Vastaajista 30 % oli tehnyt etätöitä säännöllisesti jo ennen koronapandemiaa. Tutkimuksen mukaan nämä vastaajat kokivat pandemian aikaisen etätyön positiivisempana kuin ne työntekijät, joilla ei ollut aiempaa kokemusta etätyöstä. Porvoon kaupungin työntekijät haluavat tehdä etätöitä myös koronapandemian jälkeen.

Mobiilin työaikakirjauksen mahdollisuutta toivotaan

Työturvallisuuskeskuksen mallia soveltamalla Mirja Pulli määrittelee toimivan etätyön edellytykset: työympäristö, johtaminen, vuorovaikutus ja motivaatio. Vastanneista vajaa puolet (49 prosenttia) kokee saaneensa riittävästi tietoa etätyön fyysisistä kuormittavuustekijöistä. Jopa 86 prosenttia vastanneista on tyytyväisiä työvälineisiin, joita käyttää etätyössään.

Etätyön työympäristöön liittyy myös ongelmia, kuten ergonomia, tekniset ongelmat, etätyön kustannukset ja liikunnan puute. Vaitiolovelvollisuus voi aiheuttaa haasteita, jos myös muut perheenjäsenet ovat kotona. Työntekijät toivoivat myös mahdollisuutta kirjata työajat mobiilisti.

Työntekijät toivovat esimieheltä tukea ja avoimuutta

Tutkimuksen mukaan 86 prosenttia vastaajista tietää, mitä heiltä odotetaan etätyössä. Yli puolet vastaajista (65 prosenttia) on sitä mieltä, että esimies edistää ja ylläpitää työhyvinvointia. Työntekijät toivovat, että etätyöskentelyn aikana esimies pitää yhteyttä, kysyy ”Miten menee?”, osoittaa luottamusta, jakaa tietoa, antaa selviä ohjeita ja on avoin. Melkein kaikki vastaajat (93 prosenttia) pitävät yhteistyötä työkavereiden kanssa toimivana. Suurin osa (79 prosenttia) on sitä mieltä, että esimies viestii avoimesti ja oikea-aikaisesti.

Joustavuus ja luottamus lisäävät hyvinvointia etätyössä

Etätyökyselyyn vastanneista suurin osa (80 prosenttia) kokee etätyön mielekkääksi. Vielä suurempi osa (87 prosenttia) kokee, että voi itse vaikuttaa etätyöhönsä.
Etätyössä positiiviseksi koetaan se, että se on tehokas työtapa. Kun työympäristö on rauhallinen, on mahdollisuus keskittyä. Etätyössä koetaan vapautta, tehdään omia aikatauluja ja johdetaan omaa työtä. Etätyö on hyväksi myös ympäristölle, sillä työmatkat vähenevät.

Etätyön huonoiksi puoliksi koetaan kohtaamisten puute esimiehen ja kollegojen kanssa. Lisäksi etätyötä pidetään taukojen puuttuessa ja työpäivän lopettamisen vaikeudesta johtuen työläänä. Myös fyysisen työympäristön puutteet koetaan etätyön negatiiviseksi puoleksi.

Etätyötä kehitetään

Tutkimuksessaan Mirja Pulli antaa arvokkaita vinkkejä siihen, miten Porvoon kaupunki voi kehittää etätyötä kaupungin henkilöstöohjelman mukaisesti. Hän ehdottaa esimerkiksi, että kaupungin tulisi laatia kolme erilaista opasta etätyön kehittämiseksi: yleinen etätyöopas, opas esimiehille sekä ergonomiaopas. Tutkimus antaa Porvoon kaupungille hyvät edellytykset ja työkalut kehittää etätyötä jatkossa.