Hoppa till innehåll

Borgå stads anställda vill distansjobba också efter coronapandemin

Under våren 2020 har en undersökning gjorts angående hur Borgå stads anställda upplever distansarbetet. Undersökningen gjordes av Mirja Pulli, PeM, studerande för högre yrkeshögskoleexamina vid Haaga-Helia och är en del av hennes slutarbete. Av de som svarade hade 30 % distansarbetat regelbundet redan innan Corona pandemin, och resultatet visar att de upplever distansarbetet under Corona pandemin mera positivt, än de som inte tidigare har erfarenhet av distansarbete. Borgå stads anställda vill distansarbeta också efter Coronapandemin.

Möjlighet till mobil arbetstidsbokföring önskas

Utgående från Arbetarskyddscentralens modell, som Mirja Pulli har vidareutvecklat, definierar hon förutsättningar för fungerande distansarbete: arbetsmiljö, ledarskap, samarbete och motivation. Av de som svarade på enkäten anser knappa hälften (49 procent) att de har fått tillräckligt med information om fysiska belastningsfaktorer i distansarbete. Hela 86 procent av respondenterna är nöjda med de verktyg och arbetsredskap de har för distansarbetet.
De problem som finns i arbetsmiljön vid distansarbete är ergonomi, tekniska problem, utgifter för distansarbetet och brist på motion. Också tystnadsplikten kan vara utmanande att hålla när resten av familjen också är hemma. De anställda önskade också möjlighet till mobil arbetstidsbokföring.

De anställda önskar stöd och öppenhet av chefen

I undersökningen uppgav hela 86 procent att de känner till vad som förväntas av dem i distansarbetet. Mer än hälften (65 procent) anser att hens chef befrämjar och upprätthåller arbetsvälbefinnandet. De anställdas önskemål till chefen gällande distansarbete, är bland annat att chefen skall hålla kontakt, fråga ”Hur det går?”, visa tillit, delge information, ge klara anvisningar och vara öppen. Nästan alla (93 procent) tycker att samarbete med kolleger fungerar bra. En majoritet (79 procent) anser att chefen kommunicerar öppet och i rätt tid.

Flexibilitet och förtroende främjar välmående på distansarbete

Bland de som svarat på distansarbetsenkäten anser en övervägande majoritet (80 procent) att distansarbete är meningsfullt. Och något fler (87 procent) anser att de själva kan påverka sitt distansarbete. Positivt med distansarbete är att det är ett effektivt arbetssätt. Då arbetsmiljön är lugn, har man möjlighet att koncentrera sig. Man upplever en frihet i distansarbetet, man gör sin egen tidtabell och man får leda sitt eget arbete. Även miljön vinner på distansarbetet när arbetsresorna minskar.

Negativa saker med distansarbete uppges kontaktbrist till chefer och kolleger. Man anser allmänt att distansarbete är arbetsdrygt med brist på pauser och svårighet att avsluta arbetsdagen. Även brister i den fysiska arbetsmiljön räknas upp bland de negativa följderna av distansarbete.

Distansarbetet utvecklas

I sin undersökning ger Mirja Pulli värdefulla tips för hur Borgå stad kan utveckla distansarbetet i linje med stadens personalprogram. Hon föreslår till exempel att staden borde utarbeta tre olika guider för distansarbete: en allmän guide för distansarbete, en guide för distansledarskap och en för ergonomi. Undersökningen ger Borgå stad goda förutsättningar och verktyg att fortsättningsvis utveckla distansarbetet.