Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 11.6.2020

Asemakaava, Porvoon Energia

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Lautakuntaa pyydetään liittämään Porvoon museon lausunto kaava-aineistoon.

Vuoden 20109 tilinpäätös ja arviointikertomus

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä arviointikertomuksen tiedoksi. Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon siinä esitettyihin havaintoihin kaupunginvaltuustolle 31.10.2020 mennessä.

Talousarviomuutokset, Kulloon yritysalue ja Myrskyläntien kevyen liikenteen väylä

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kuntatekniikan investointimäärärahaan 1 000 000 euron ylityksen. Samalla vuosille 2021 ja 2022 hyväksyttiin ohjeellinen rahoitussuunnitelma Kulloon yritysalueen urakoinnin toteuttamiseksi. Alustavat määrärahavaraukset olisivat 6,0 miljoonaa vuodelle 2021 ja 4,2 miljoonaa vuodelle 2022.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kuntatekniikan investointimäärärahaan 400 000 euron ylityksen vuodelle 2020. Samalla vuodelle 2021 hyväksyttiin ohjeellinen rahoitussuunnitelma maantie 170 ja Myrskyläntien kevyenliikenteen väylän urakoinnin toteuttamiseksi. Alustava määrärahatarve vuodelle 2021 olisi 1 300 000 euroa.

Kestävän talouden ohjelma 2020–2026

Kaupunginvaltuusto päätti useiden äänestysten jälkeen hyväksyä Porvoon kestävän talouden ohjelman 2020–2026. Valtuusto päätti hyväksyä 5 muutosta kaupunginhallituksen esitykseen.

Valtuusto hyväksyi seuraavat muutokset yksimielisesti:

  • Poistetaan seuraava teksti sivulta 20: ”Kunnallisen päiväkotiverkon supistamissuunnitelmia arvioitaessa on suunniteltava korvaavaa palvelua tilalle, koska kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, ja varhaiskasvatuslaki määrittelee henkilöstötarpeen suhteessa lapsimäärään. Kustannussäästöjä on mahdollista saada aikaan, jos kunnallisia päiväkoteja suljetaan ja palvelut korvataan palvelusetelillä toimivilla yksityisillä päiväkodeilla. Varhaiskasvatuspalveluita on jatkossakin tarjolla myös mahdollisesti lakkautettavien pienten päiväkotien alueilla, esimerkiksi lähikoulun yhteydessä.”
  • Teknisenä muutoksena poistetaan sivun 19 taulukon alla oleva *merkinnän jälkeen oleva teksti: *alkuvuodesta 2020 on käsitelty selvitys itäisen alueen kouluverkosta, jossa tarkasteltiin kahden koulun mahdollista lakkauttamista. Selvitykseen nähden säästöarvio on hyvin maltillinen, sillä selvityksessä käsiteltyjen koulujen säästöpotentiaali olisi jopa noin 1,2 milj. euroa. Koulujen täyttöasteet osoittavat, että nykyisissä kouluissa on tilaa ja kouluverkon tiivistäminen on mahdollista.”
  • Sivun 30. tekstiin ennen otsikkoa ABC:n kaava-alue: Hatturinne, osa Puistokatua lisätään seuraavaa teksti: ”Seuraavat talousarvion ulkopuoliset investointihankkeet päätetään erikseen kunkin vuoden talousarviossa.”
  • Talouden tasapainottamisen ohjelmaa tulee seurata tiiviisti. Seurantaa hoitamaan perustetaan seurantaryhmä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi äänestysten jälkeen äänin 28–23 Joonas Dachingerin muutosesityksen: 

  • Sivulta 18 poistetaan: Lapsi- ja perhepalvelut, ilmaisen ehkäisyn lopettaminen 20-25 vuotiailta; säästö 45 000 euroa vuonna 2020 ja 70 000 euroa vuonna 2021.

Toimialojen tulee ryhtyä toteuttamaan vuodelle 2020 esitettyjä toimenpiteitä välittömästi. Tarpeelliset talousarviomuutokset on tuotava valtuuston päätettäväksi syksyn aikana. Vuodelle 2021 esitetyt toimenpiteet toimialat ottavat huomioon talousarviovalmistelun yhteydessä.  

Laajempaa suunnittelua ja erillisiä päätöksiä edellyttävien toimenpiteiden valmistelu on aloitettava välittömästi. Lautakuntien ja toimialojen on seurattava säännöllisesti kestävän talouden ohjelman toteutumista osana kaupungin osavuosiraportointia.

Kaupunginvaltuusto päätti, että kestävän talouden ohjelman henkilöstösäästöt toteutetaan rekrytointikieltojen kautta useamman vuoden aikana. 

Muutosesitykset ja äänestystulokset: 

RKP:n, SDP:n, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien sekä perussuomalaisten valtuustoryhmät jättivät seuraavan pöytäkirjamerkinnän: ”Vuoden 2020 talousarvioon sisältyvät investointihankkeet, jotka Kestävän talouden ohjelman 2020–2026 käsittelyn perusteella siirtyvät eteenpäin otetaan huomioon laadittaessa vuoden 2021 talousarviota.”

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.