Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 11.6.2020

Detaljplan, Borgå Energi

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Nämnden ombeds att bifoga Borgå Museums utlåtande till materialet gällande detaljplanen.

Godkännande av bokslutet för år 2019 och utvärderingsberättelsen

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna bokslutet och bevilja ansvarsfrihet de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2019.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna utvärderingsberättelsen för kännedom. Stadsfullmäktige uppmanar stadsstyrelsen att behandla utvärderingsberättelsen och senast 31.10.2020 ge stadsfullmäktige ett utlåtande av de observationer som fanns i utvärderingsberättelsen.

Budgetändring 2020, Kullo företagsområde och Mörskomvägens lättrafikled  

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att en överskridning på 1 000 000 euro i kommunteknikens investeringsanslag godkänns. Samtidigt godkänndes det för åren 2021 och 2022 en riktgivande finansieringsplan för genomförande av entreprenaden i Kullo företagsområde. De preliminära anslagsreserveringarna är 6,0 miljoner för år 2021 och 4,2 miljoner för år 2022.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att en överskridning på 400 000 euro i kommunteknikens investeringsanslag för år 2020 godkänns. Samtidigt godkändes det för år 2021 en riktgivande finansieringsplan för genomförande av entreprenaden av gång- och cykelvägar på landsväg 170 och Mörskomvägen. Preliminärt anslagsbehov för år 2021 är 1 300 000 euro.

Programmet för hållbar ekonomi 2020 – 2026

Stadsfullmäktige beslutade efter flera omröstningar godkänna Borgås program för hållbar ekonomi 2020–2026. Stadsfullmäktige godkände 5 ändringar till stadsstyrelsens förslag.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna följande ändringar:

  • Från s. 20 tas följande text bort: ”Då man utvärderar planer på att minska nätet av kommunala daghem, måste man planera ersättande tjänster istället, eftersom alla barn har rätt till småbarnspedagogik, och lagen om småbarnspedagogik fastställer behovet av anställda i förhållande till antalet barn. Det är möjligt att uppnå kostnadsbesparingar, om man stänger kommunala daghem och ersätter tjänsterna med privata daghem för vilka beviljas servicesedel. Tjänster inom småbarnspedagogik finns också framöver att få t.ex. i samband med närskolan på områden där men eventuellt lägger ned små daghem.”
  • Som teknisk ändring tar man bort följande text från s. 19 under tabellen ”*I början av år 2020 behandlades en utredning om skolnätet på östra området, i vilken utreddes en eventuell nedläggning av två skolor. Jämfört med utredningen är den uppskattade besparingen mycket måttlig, då sparpotentialen enligt utredningen skulle vara till och med cirka 1,2 miljoner euro. Skolornas beläggningsgrader visar att det finns rum i skolorna och att det är möjligt att göra skolnätet tätare.”
  • Man tillägger följande text till s. 30 ovanför ABC:s planområde: Hattbranten, del av Parkgatan: ”Följande investeringsprojekt utanför budgeten beslutas skilt i varje års budget.”
  • Programmet för hållbar ekonomi ska följas noga och därför utses en uppföljningsgrupp för att följa programmet.  

Stadsfullmäktige beslutade ytterligare efter omröstningen med rösterna 28-23 godkänna Joonas Dachingers ändringsförslag: 

  • Från sidan 18 tas följande text bort: Barn- och familjetjänster, gratis preventivmedel upphör, personer 20-25 år, inbesparing 45 000 euro år 2020 och 70 000 euro 2021.  

Sektorerna ska omedelbart börja vidta åtgärder som föreslagits för år 2020. Behövliga budgetändringar ska sändas till fullmäktige för beslut under hösten. Sektorerna beaktar åtgärder som föreslagits för år 2021 i samband med budgetberedningen. 

Beredningen av åtgärder som kräver mera omfattande planering och separata beslut ska påbörjas omedelbart. Nämnder och sektorer ska regelbundet som del av stadens delårsrapportering uppfölja hur programmet för hållbar ekonomi har genomförts.  Stadsfullmäktige beslutade att personalbesparingar i programmet för hållbar ekonomi genomförs genom rekryteringsförbud under flera år. 

Förslag och omröstningsresultat: 

SFP:s, SDP:s, samlingspartiets och kristdemokraternas och sannfinländarnas fullmäktigegrupper lämnade följande protokollsanteckning: ”De investeringsobjekt som ingår i budgeten för år 2020 och som flyttas framåt i enlighet behandlingen av Programmet för en hållbar ekonomi 2020–2026 tas i betraktande vid uppgörandet av budgeten för år 2021.” 

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.