Siirry sisältöön

Porvoon sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on tarkistettu

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu, ja lakimuutokset tulivat voimaan heinäkuussa. Asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat Porvoon kaupungin asiakasmaksuihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu, ja lakimuutokset tulivat voimaan heinäkuussa. Asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat Porvoon kaupungin asiakasmaksuihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti tarkistetut asiakasmaksut ja taksat kokouksessaan 10.8.2021.

Lakimuutos laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa asiakasmaksuja. Maksuttomina säilyvät samat palvelut, jotka olivat aiemminkin maksuttomia, kuten esimerkiksi terveysneuvonta- ja tarkastukset, seulonnat sekä äitiys- ja lastenneuvolakäynnit. Uusia maksuttomia palveluja ovat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, avosairaanhoidon mielenterveystyö perusterveydenhuollossa, eräisiin tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys sekä päihteitä käyttävien raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla.

Lautakunnan vahvistamat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ja taksat ovat voimassa 1.7.–31.12.2021. Vammaispalvelujen osalta maksuihin ei tullut muutoksia. Asiakasmaksut pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja perhehoidossa sekä kotiin annettavissa palveluissa tarkistettiin vastaamaan lakiin tulleita muutoksia, ja maksupäätökset tehdään 1.7.2021 alkaen toistaiseksi voimassa oleviksi.

Lautakunta vahvisti lainmukaiset muutokset avosairaanhoidon asiakasmaksuihin määrittämällä ilmaisiksi mm. kaikki käynnit perusterveydenhuollon sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotolla sekä kaikki mielenterveyden tutkimukseen ja hoitoon liittyvät avosairaanhoidon käynnit. Porvoossa käytössä olleet hoitajavastaanoton asiakasmaksut siis poistuivat. Käynneistä terveyskeskuslääkärillä veloitetaan 20,60 euroa enintään kolme kertaa kalenterivuodessa.

Uudistuksen myötä Porvoon sosiaali- ja terveystoimi menettää alustavien laskelmien mukaan kaiken kaikkiaan noin 450 000 euroa asiakasmaksutuottoja vuodessa, mutta lopullista summaa on hyvin vaikea arvioida. Valtion odotetaan kompensoivan tulomenetystä kunnille.