Hoppa till innehåll

Klientavgifter vid Borgå stads social- och hälsovårdstjänster har justerats

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har reviderats och lagändringarna trädde i kraft i juli. Ändringarna i klientavgiftslagen påverkar Borgå stads klientavgifter.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har reviderats och lagändringarna trädde i kraft i juli. Ändringarna i klientavgiftslagen påverkar Borgå stads klientavgifter.

Social- och hälsovårdsnämnden fastställde de justerade klientavgifterna och taxorna vid sitt möte 10.8.2021.

I och med lagändringen blir fler tjänster avgiftsfria och avgifterna skäligare. Samma tjänster som också tidigare var avgiftsfria, såsom hälsorådgivning och hälsokontroller, screening samt mödra- och barnrådgivningsbesök, kommer att förbli avgiftsfria. Nya avgiftsfria tjänster är till exempel sjukskötarmottagningarna inom primärvården, poliklinikbesök för personer under 18 år, mentalvårdsarbetet inom den öppna sjukvården i primärvården, ärenden gällande behandling av vissa smittsamma sjukdomar, såsom medicinering för att förebygga HIV samt undersökning, vård och uppföljning för gravida med missbruksproblem vid mödravårdspoliklinikerna.

Klientavgifter och taxor för social- och hälsovårdstjänster som nämnden fastställde gäller för 1.7–31.12.2021. För funktionshinderservicens del har avgifterna inte ändrats. Klientavgifterna inom långvarigt effektiverat serviceboende, långvården och familjevården samt för tjänster som ges hemma sågs över så, att de motsvarar ändringarna i lagen. Avgiftsbesluten fattas fr.o.m. 1.7.2021 så, att de gäller tills vidare.

Nämnden fastställde de lagenliga ändringarna i klientavgifterna inom den öppna sjukvården. Kostnadsfriheten gäller alla besök hos primärvårdens sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska samt alla besök inom den öppna sjukvården som hänför sig till undersökning och vård av psykisk hälsa. Klientavgifterna som i Borgå togs för besök hos sjukskötare och hälsovårdare avskaffades alltså. Hälsocentralens läkarbesöksavgift 20,60 euro debiteras för de tre första besöken under kalenderåret.

I och med reformen förlorar social- och hälsovårdssektorn i Borgå enligt preliminära kalkyler totalt cirka 450 000 euro i intäkter från klientavgifter per år, men det är mycket svårt att uppskatta det slutgiltiga beloppet. Staten förväntas kompensera inkomstbortfallet för kommunerna.