Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 19.5.2020

Sivistyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kestävän talouden ohjelmasta 2020 – 2026

Sivistyslautakunta äänesti kaksi kertaa kokouksen aikana. Ensimmäisessä äänestyksessä jäsen Hjeltin jättämä ja jäsen Rannan kannattama vastaesitys lausunnoksi asetettiin jäsen Korhosen jättämää ja jäsen Lönnforsin ja Latun kannattamaa vastaesitystä lausunnoksi vastaan. Äänestyksen voitti jäsen Korhosen vastaesitys äänin 9 (Korhonen, von Schoultz, Hammarström, Kivineva, Korpi, Kulju, Lattu, Lönnfors, Svedberg) vastaan 2 (Hjelt, Ranta)

Toisessa äänestyksessä jäsen Korhosen vastaesitys voitti äänin 9 (Korhonen, von Schoultz, Hammarström, Kivineva, Korpi, Kulju, Lattu, Lönnfors, Svedberg) vastaan 2 (Hjelt ja Ranta) esittelijän esitystä vastaan.

Sivistyslautakunta päätti äänestysten jälkeen hyväksyä jäsen Korhosen jättämän vastaesityksen ja esittää sivistyslautakunnan lausuntona kaupunginhallitukselle kestävän talouden ohjelmasta 2020-2026 seuraavaa:

Suuri osa sivistystoimen toiminnoista on ollut suljettuna tai toiminut supistetusti tänä keväänä. Tämän seurauksena toimiala on säästänyt jo noin 3,5 miljoonaa euroa vuoden 2020 budjetissa. Tulot ovat pienentyneet noin 1,2 miljoonaa euroa, joten nettosäästöt ovat noin 2,3 miljoonaa euroa.

Kukaan ei vielä tiedä varmuudella, mitkä tulevat olemaan koronakriisin taloudelliset tai yhteiskunnalliset seuraukset. Selvää on kuitenkin, että kaupungin talouteen kohdistuva paine tulee kasvamaan. Kriisin tuomien vaikutusten lisäksi kaupungin toimintaan vaikuttaa myös jo aikaisemmin tunnistettu epävakaus kaupungin taloudessa. Siksi on tarkoituksenmukaista tarkistaa kustannus- ja palvelurakennetta ja joiltakin osin tehdä uusia ratkaisuja tulevien vuosien suhteen.

Sivistyslautakunta kyseenalaistaa kuitenkin nopean päätösaikataulun, joka säästöohjelmalle on annettu ja katsoo, että suurempia, pitkäaikaisia muutoksia jo tehtyihin strategisiin päätöksiin ja linjauksiin koskien koulu- ja päiväkotiverkkoa ei voi tehdä näin lyhyellä varoitusajalla vallitsevan kriisin aikana. Faktapohja on vielä liian pieni ja voi merkittävästi muuttua riippuen siitä, miten kriisi etenee. Lautakunta on jo aiemmin linjannut, että tällaiset päätökset pitää tehdä niin, että niitä edeltää lapsivaikutusten arviointi sekä arviointi, siitä miten päätös vaikuttaa kaupunkiin sekä sen asukkaisiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Arvioinnit tulee tehdä poikkihallinnollisesti. Lisäksi lautakunta peräänkuuluttaa selvityksiä todellisista, toteutuneista säästöistä, kun kouluja ja päiväkoteja on aikaisemmin lakkautettu. Nykyisellään lautakunta ei näe syytä muuttaa valtuuston aikaisemmin tehtyä päätöstä koskien itäisen Porvoon kouluja.

Investointeihin liittyen tarvitaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, mutta lautakunta katsoo, että on tärkeää pystyä takaamaan palvelut eri puolilla kaupunkia myös tulevaisuudessa. Koulu- ja päiväkotiverkon tulee kattaa Porvoon eri alueet vastaisuudessakin.   

Koulut ja päiväkodit ovat tänä keväänä toimineet äärimmäisissä olosuhteissa, emmekä vielä tiedä, mitkä tulevat olemaan seuraukset oppilaille tai henkilökunnalle. Kunnan on perustuslain mukaisesti tarjottava opetussuunnitelman mukaista ja laadukasta opetusta. Lautakunta katsoo näin ollen, että tuntikehykseen liittyvät leikkaukset eivät ole mahdollisia. Kokonaistuntimäärän resursoinnin kerrointa ei tule nykyisestä laskea.

Lautakunta katsoo, että säästöohjelman puitteissa koulukuljetusperiaatteita ei tule avata. Tulevaisuudessakin alaluokkien oppilailla tulee olla koulukuljetusoikeus 3 kilometristä alkaen. Rajaa ei nosteta. Vaarallisten teiden luokituksiakaan ei ole syytä nyt arvioida uudelleen, koska työ on äskettäin tehty, eikä turvallisuuden suhteen tiettävästi ole tapahtunut muutoksia.

Sivistyslautakunta katsoo, että sivistyspalveluiden henkilöstön lomautuksia tulisi välttää. Korona-aika on vaikuttanut paljon lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Vakavia seurauksia, kuten syrjäytymistä, tulisi torjua asettamalla lapset ja nuoret etusijalle sekä panostamalla lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin. Tässä työssä henkilöstöllä on tärkeä rooli.

Kunnallisen päiväkotiverkon supistamissuunnitelmien kohdalla on suunniteltava korvaavaa palvelua tilalle, koska kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuslaki määrittelee henkilöstötarpeen suhteessa lapsimäärään. Päiväkotiverkkoa voidaan selvittää arvioimalla varhaiskasvatuspalvelujen tuottamista. Sivistyslautakunta edellyttää kuitenkin, että varhaiskasvatuspalveluita on jatkossakin tarjolla myös mahdollisesti lakkautettavien pienten päiväkotien alueilla esimerkiksi lähikoulun yhteydessä tai yksityisessä päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan samaa kolmiportaista tukea kuin koulussa. Kolmiportainen tuki jakautuu yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen sekä erityiseen tukeen. Erityislastentarhanopettajan kanssa yhteistyössä varhaiskasvatushenkilöstö sekä huoltajat voivat tarvittaessa siirtää oppilaan eri tukiportaalle. Näin lapsi saa tarvitsemansa tuen. Lapsella on resurssikerroin, joka vaikuttaa myös ryhmäkokoon. Käytössä tällä hetkellä ovat resurssikertoimet 1,5 ja 2. Kaavaillussa muutoksessa poistettaisiin kerroin 1,5 ja tämän avulla saisimme lisäpaikkoja ryhmiin. Lautakunta katsoo, että tämä on väärä keino kasvattaa paikkojen määrää. Lapsilla on tulevaisuudessakin oikeus saada tarvitsemaansa tukea. Tällä on myös merkitystä varhaiskasvatushenkilöstön jaksamiseen. Tämä ei myöskään tuo tavoiteltua säästöä, mikäli resurssikertoimella 2 olevien lasten määrä kasvaisi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on parhaillaan menossa selvityksiä koskien mahdollisia organisaatiomuutoksia, joiden tarkoitus on parantaa laatua ja kustannustehokkuutta. Nämä muutokset voivat mahdollisesti tuoda säästöjä pitkällä tähtäimellä, mutta lautakunta katsoo, että on mahdotonta arvioida niitä vielä. Vapaa sivistys ja taiteen perusopetus toimivat pitkälti suoriteperusteisilla valtionosuuksilla. Lisäksi nämä toimivat yhteistyössä monen muun lähikunnan kanssa, joten Porvoo yksin ei voi päättää leikkauksista. Tämä toimiala saa myös sekä valtionavustuksia että muita hankeavustuksia toimintaansa. Näiden avustusten merkitys sekä vaikutus tulee myös ottaa huomioon, kun mahdollisia organisaatioon liittyviä muutoksia tehdään. Lautakunta palaa mahdollisiin rakenneuudistuksiin ja säästöihin, kun meneillään olevat selvitykset valmistuvat ja tiedot ovat saatavilla.

KoMbi:n kurssimaksut ovat nyt matalammalla tasolla kuin monissa muissa kunnissa ja lautakunta toteaa, että niiden maltillinen korottaminen on mahdollista. Myös kulttuuri- ja liikuntapalveluissa maksujen taso on Porvoossa muita kuntia alhaisempi, joten korotus asiakasmaksuihin ja vuokriin on mahdollinen. 

2019 valmistui kaupungin tekemä liikuntaohjelma, jonka tarkoituksena on kehittää paikallista liikuntakulttuuria sekä taata laadukkaat, tietoon perustuvat ja kustannustehokkaat liikuntapalvelut. Ohjelmassa painotetaan, että kaupungin tulee panostaa kuntoliikuntaan, monipuoliseen liikuntatarjontaan sekä helposti saavutettaviin lähiliikunta-alueisiin, jotka sijoittuvat esimerkiksi koulujen läheisyyteen. Lautakunta katsoo, että näihin kohdistuvat leikkaukset eivät vastaisi ohjelman tavoitteita. Säästöjä voisi kuitenkin saada esimerkiksi pidentämällä jäähallin kesäsulkua neljän kuukauden mittaiseksi, mikä olisi eduksi myös ympäristönäkökulmasta.

Kaupungin säästöohjelmassa ehdotetaan, että liikuntatilojen hoito tulisi jälleen selvittää ja mahdollisesti keskittää. Useammat jo tehdyt selvitykset ovat osoittaneet, ettei tämä johda säästöihin, eikä lautakunta näe syitä nykyisen järjestelmän muuttamiseen.

Erillisenä asiana haluamme nostaa esille kaikkien kulujen huomioimisen säästöjä esitettäessä, jotta tilannekuva olisi mahdollisimman läpinäkyvä.  Ostopalveluista ja vuotuisista automaattisista subventioista (Event Factory 1 Meur/vuosi) ei ole vielä esitetty mitään selvityksiä.

Toivottavasti syksyllä on käytettävissä enemmän tietoa pandemian pitkäaikaisvaikutuksista. Lautakunta katsoo, että vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä on oltava valmius tehdä tarvittavia uudelleenarviointeja sekä aikataulumuutoksia niin palveluihin kuin jo tehtyihin investointipäätöksiin tilanteen niin vaatiessa.

Jäsen Hjelt ja jäsen Ranta jättivät asiaan seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Kaupungin taloustilanteen edelleen heikentyessä tulee kaikilla hallinnontasoilla pyrkiä vastuullisesti hakemaan ratkaisuja, joilla osaltaan vältetään asukkaisiin kohdistuvat kohoavat vero- ja maksurasitukset.

Muut asiat

Muut asiat päätettiin esityslistan mukaan