Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 21.3.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 21.3.2024 Ilolan koulussa.

Huoltajakyselyn 2024 tulokset

Suomenkieliset perusopetuspalvelut teettivät laatusuunnitelman mukaisen huoltajakyselyn keväällä 2024. Huoltajakysely oli jaettu kolmeen teemaan, jotka olivat kouluyhteisön hyvinvointi, laadukas oppiminen sekä osallisuus ja yhteistyö. Perusopetuspalvelut saivat huoltajilta väittämistä kokonaiskeskiarvoksi 3,4, kun maksimipistemäärä oli 4. Eniten tyytyväisyyttä huoltajat ilmaisivat kodin ja koulun yhteistyöhön sekä lapsen saamaan tukeen ja huolenpitoon liittyvissä väittämissä. Kehittämiskohteita löytyi vastausten perusteella erityisesti koulujen kerhotoiminnassa, oppilasarvioinnin perusteiden avaamisessa huoltajille sekä opetusryhmien koossa työrauhan ja oppimisen turvaamiseksi. Perusopetuksen osalta kyselyyn vastasi yhteensä 1 437 huoltajaa.

Katsaus perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden tieto- ja viestintäteknologisiin asioihin

Suomenkielisessä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on tehty aktiivista kehittämistyötä tieto- ja viestintäteknologisten asioiden parissa lukuvuonna 2023–2024. Hallinnollisesti on kehitetty esimerkiksi eri sovellusten arviointi- ja asennusprosessia sekä laitteisiin ja laitekiertoon liittyviä asioita. Laitteiden osalta on tarkistettu koulukohtaisia laitemääriä sekä laadittu suunnitelma siitä, millainen laitevarustelutaso jokaisessa koulussa tulisi olla tulevaisuudessa. Hallinnollisten kehittämisprosessien tavoitteena on ollut, että Porvoon kaupungin kaikissa kouluissa olisi yhtä hyvät mahdollisuudet digipedagogiikan toteuttamiseen.

Paikallista perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä Porvoon digipolku ohjaa perusopetuksen digipedagogiikkaa. Pedagogista kehittämistyötä on tuettu kiertävän digiopettajan sekä ICT-kehittämistiimin työllä. Kiertävä digiopettaja on laatinut digipolkua tukevia opetuspaketteja, joiden pohjalta digiopettaja on kiertänyt kaikissa perusopetuksen kouluissa. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen ICT-kehittämistiimi on puolestaan kokoontunut säännöllisesti käsittelemään esimerkiksi pedagogisiin sovelluksiin ja laitteisiin liittyviä asioita.

Muut asiat

Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.