Siirry sisältöön

Tilinpäätös 2022: Porvoon tulos odotetun vahva, ehdotuksena lisäpanostuksia vihreään siirtymään

Porvoon kaupungin ylijäämä vuodelta 2022 on noin 31,4 miljoonaa euroa tilinpäätössiirtojen jälkeen, mikä vastaa aiemmin julkaistuja ennakkotietoja.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Tilikauden ylijäämässä näkyy kertaluonteisten verotilitysten positiivinen kertymä, joka johtuu pääosin yhteisöveron jako-osuuden tilapäisestä korotuksesta, sekä hyvän taloussuhdanteen yleinen vaikutus verotulojen kertymään, kertoo kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

– Kaupungin investointisuunnitelmassa on lähivuosille aikataulutettu noin 228 miljoonan euron investoinnit, joiden toteuttamiseen tarvitaan kertyneitä ylijäämiä. Hyvä tulos mahdollistaa myös lisäpanostuksia vihreän siirtymän vauhdittamiseen, mikäli kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto näin päättävät.

Kaupungin tilinpäätös sisältää emo-organisaation lisäksi kaupungin liikelaitokset ja taseyksiköt.

Tilinpäätöksestä on eliminoitu kaupungin sisäiset tuotot ja kulut.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunkikonsernin tilinpäätöstä 27. maaliskuuta ja tilinpäätös menee kaupunginvaltuuston käsittelyyn kesäkuussa.

Toimintamenoissa ja verotuloissa kasvua

Kaupungin toimintamenot vuonna 2022 olivat 392,3 miljoonaa euroa. Menojen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 6,6 prosenttia. Isoimmat menoerät palvelujen ostot kasvoivat 7,1 prosenttia ja henkilöstökulut 4,5 prosenttia.

– Kaikilla toimialoilla näkyy korkea inflaatio sekä kunta-alan palkkaratkaisu. Lisäksi koronasta johtuvat poissaolot sekä hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen ovat aiheuttaneet kertaluonteisia menoja, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenojen määrä tilikaudella 2022 oli 202,6 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenot kasvoivat 4,9 prosenttia edellisvuodesta. Sivistystoimen menoja kertyi 136,3 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen oli 5,4 prosenttia. Konsernihallinnon toimintamenot kasvoivat 10,2 prosenttia edellisvuodesta.

Kaupungin verotulot vuonna 2022 olivat yhteensä 316,5 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto oli 223,9 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen verrattuna 7,6 prosenttia. Kunnallisveron hyvään tuottokertymään vaikuttivat palkkasumman myönteinen kehitys erityisesti loppuvuonna. Kiinteistöveron määrä pysyi lähes ennallaan, ollen 18,2 miljoonaa euroa.

Lainakanta aleni, korkojen nousulla ei vielä vaikutusta

Kaupungin lainakanta vuoden 2022 lopussa oli noin 86,9 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin lainakanta oli noin 140,3 miljoonaa euroa. Lainakanta aleni siten noin 53,4 miljoonalla eurolla. Korkokulut olivat noin 0,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa edellisvuoden tasoa.

Vuoden 2022 aikana maksettiin yksi ylimääräinen vaihtuvakorkoinen laina ennenaikaisesti pois. Vuoden 2022 lopussa kaupungilla oli lainasalkussa vain kiinteäkorkoista lainaa ja lainasalkun keskikorko on 0,33 prosenttia.

– Korkojen nousu ei vielä näy kaupungin luvuissa, mutta kaupungilla on mittava investointisuunnitelma tuleville vuosille, joten lainakanta ja korkokustannukset tulevat lähivuosina kääntymään nousuun, kertoo Rainio.

Uusi rahasto vauhdittamaan vihreää siirtymää

Vihreä siirtymä edellyttää kaupungilta, kaupungin asukkailta ja yrityksiltä mittavia toimia lähitulevaisuudessa. Kaupungin ylijäämästä esitetään siirrettäväksi 10 miljoonaa euroa perustettavaan uuteen vihreän siirtymän rahastoon.
– Tarkoituksena on varmistaa, että Porvoon kaupungilla on edellytykset käynnistää ja osallistua elinkeinoja ja niiden toimintamahdollisuuksia kehittäviin hankkeisiin, jotka vauhdittavat kaupungissa toimivien yritysten vihreää siirtymää ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, toteaa kaupunginjohtaja Ujula.

– Uuden rahaston varoja voitaisiin käyttää rahaston tarkoituksen mukaisesti toimenpiteisiin, jotka nopeuttavat kaupungin ja kaupungissa toimivien yritysten vihreää siirtymää ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimenpiteet voivat esimerkiksi olla kehittämishankkeiden rahoittamista, tutkimusten ja selvitysten hankkimista sekä yhteisyritysten pääomittamista. Rahastosta ei jaettaisi suoria yritystukia.

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi kesäkuun tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä rahaston säännöt ja kartuttamisen tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta kaupunginhallituksen tekemän esityksen pohjalta.

Konsernitulos heikentyi

Konsernin tilikauden tulos oli noin 41,6 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä noin 26,0 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna tulos heikentyi noin 12,9 miljoonaa euroa.
Konsernin lainakanta oli noin 290,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 66,5 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Konsernilainaa oli vuoden 2022 lopussa 5 675 euroa asukasta kohti.