Hoppa till innehåll

Bokslut 2022: Borgås resultat förväntat starkt, förslaget är ytterligare satsningar på grön övergång

Borgå stads överskott för 2022 är cirka 31,4 miljoner euro efter bokslutsdispositionerna, vilket motsvarar förhandsuppgifterna som publicerats tidigare.

Porvoon kaupungin tunnus.

– I räkenskapsperiodens överskott syns en positiv summa av influtna skatteredovisningar av engångskaraktär som huvudsakligen beror på den tillfälliga höjningen av samfundsskattens fördelningsandel och den goda ekonomiska konjunkturens allmänna effekt på influtna skatteinkomster, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Enligt stadens investeringsplan blir investeringarna ca 228 miljoner euro under de närmaste åren. För att genomföra dem behöver staden de överskott som har samlats. Ett gott resultat möjliggör också ytterligare satsningar på att påskynda den gröna omställningen, om stadsstyrelsen och stadsfullmäktige så beslutar.

Stadens bokslut innehåller utöver moderorganisationen stadens affärsverk och balansenheter. Från bokslutet har eliminerats stadens interna intäkter och kostnader.

Stadsstyrelsen behandlar bokslutet för stadskoncernen den 27 mars och stadsfullmäktige behandlar bokslutet i juni.

Ökning i verksamhetskostnader och skatteinkomster

Stadens verksamhetskostnader uppgick till 392,3 miljoner euro år 2022. Utgifterna steg med 6,6 procent jämfört med fjolåret. De största utgiftsposterna, köp av tjänster, ökade med 7,1 procent och personalkostnaderna med 4,5 procent.

– Inom alla branscher syns den höga inflationen och den kommunala löneuppgörelsen. Dessutom har frånvaro på grund av coronan och förberedelser inför välfärdsområdesreformen orsakat utgifter av engångsnatur, berättar finansieringsdirektör Henrik Rainio.

Social- och hälsovårdssektorns verksamhetskostnader under räkenskapsperioden 2022 var 202,6 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorns verksamhetskostnader ökade med 4,9 procent från fjolåret. Bildningssektorns utgifter var 136,3 miljoner euro, ökning från fjolåret var 5,4 procent. Koncernförvaltningens verksamhetskostnader ökade med 10,2 procent från fjolåret.

År 2022 uppgick stadens skatteinkomster till sammanlagt 316,5 miljoner euro. Kommunalskatteintäkten var 223,9 miljoner euro, ökningen från fjolåret var 7,6 procent. Den positiva utvecklingen av lönesumman särskilt under årets senare hälft bidrog till kommunalskattens goda intäktsnivå. Summan på fastighetsskatten var nästan oförändrad, 18,2 miljoner euro.

Lånestocken minskade, räntehöjningens effekt syns ännu inte

Stadens lånestock var cirka 86,9 miljoner euro i slutet av 2022. Ett år tidigare var lånestocken cirka 140,3 miljoner euro. Lånestocken minskade således med cirka 53,4 miljoner euro. Räntekostnaderna var cirka 0,3 miljoner euro, vilket motsvarar det föregående årets nivå.

År 2022 betalade staden bort ett extra lån med rörlig ränta redan före lånets förfallodag. I slutet av 2022 hade staden endast lån med fast ränta i låneportföljen och den genomsnittliga räntan i låneportföljen är 0,33 procent.

– Räntehöjningen syns ännu inte i stadens siffror, men staden har en omfattande investeringsplan för de kommande åren, så lånestocken och räntekostnaderna kommer att stiga under de närmaste åren, berättar Rainio.

En ny fond ska ge fart till grön omställning

Den gröna omställningen förutsätter betydande åtgärder av staden, stadens invånare och företag i en nära framtid. Det föreslås att 10 miljoner euro av stadens överskott överförs till en ny fond för grön omställning.

– Avsikten är att säkerställa att Borgå stad har förutsättningar att starta och delta i projekt som utvecklar näringar och deras verksamhetsmöjligheter som ger fart till den gröna omställningen hos företag som är verksamma i staden och skapar nya möjligheter till affärsverksamhet, konstaterar stadsdirektör Ujula.

– Den nya fondens medel kan enligt fondens syfte användas till åtgärder som påskyndar den gröna omställningen av staden och de företag som är verksamma i staden och öppnar nya möjligheter till affärsverksamhet. Åtgärderna kan vara t.ex. finansiering av utvecklingsprojekt, anskaffning av studier och utredningar samt kapitalisering av samföretag. Ur fonden utdelas inte direkta företagsstöd.

I samband med godkännandet av bokslutet för juni läggs fondens stadgar och finansieringen av fonden med räkenskapsperiodens överskott fram för godkännande till stadsfullmäktige utgående från stadsstyrelsens förslag.

Koncernresultatet försämrades

Koncernens resultat för räkenskapsperioden var cirka 41,6 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott cirka 26,0 miljoner euro. Jämfört med fjolåret försvagades resultatet med cirka 12,9 miljoner euro.

Koncernens lånestock var cirka 290,8 miljoner euro, vilket är cirka 66,5 miljoner euro mindre än året innan. Summan på koncernlånet var 5 675 euro per invånare vid utgången av år 2022.