Arviointi ja todistukset

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissaan ja ohjata opiskelun tavoitteiden saavuttamista.

Oppilas saa vuosittain kirjallisen arvioinnin työskentelystään ja lukuvuoden aikana valmistuneista töistä. Opetustilanteissa oppilaat saavat suullista palautetta sekä opettajiltaan että ryhmän muilta jäseniltä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös oppilaan itselleen asettamat tavoitteet. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa työskentelyään ja sen kehittymistä.

Todistukset

Perusopintojen päättötodistus

Oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen suoritettuaan kuvataiteen laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot. Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä noudatetaan Opetushallituksen vahvistamaa visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. Todistukseen sisältyy kahden arvioitsijan laatima arviointi opinnoista ja oppilaan tekemästä portfoliosta.

Syventävien opintojen päättötodistus

Oppilas saa syventävien opintojen päättötodistuksen suoritettuaan kuvataiteiden laajan oppimäärän mukaiset syventävät opinnot sekä tehtyään päättötyön. Todistuksen liitteenä on kahden arvioitsijan laatima arviointi opinnoista ja numeroarvosana päättötyöstä. Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus visuaalisten taiteiden perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Päättötyön arviointiasteikko on: erinomainen 5, kiitettävä 4, hyvä 3, tyydyttävä 2 ja hyväksytty 1.

Osallistumistodistus

Mikäli opinnot keskeytyvät tai oppilas ei tee päättötyötä syventävien opintojen päätteeksi, oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus osallistumisesta visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opintoihin.