Siirry sisältöön

SKAPA Porvoo ja Sipoo 2023-2025

Skapa on lasten ja nuorten taidekasvatuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää lasten ja nuorten taidekasvatuksen monipuolisuutta, saavutettavuutta ja laatua yhdessä eri toimijoiden kanssa. Porvoon ja Sipoon kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut toteuttavat hanketta yhteistyössä.

Hankkeen rahoituksesta vastaa pääosin Svenska kulturfonden. Vastaavia hankkeita toteutetaan eri puolilla maata etenkin kaksikielisissä kunnissa.

Skapa-hankkeiden tavoitteena on lisätä ja edistää

Hyvinvointia

“Haluamme, että yhä useammat lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua taideopetukseen kotiseudullaan ja vahvistaa identiteettiään omalla kielellään, omilla ehdoillaan ja kohtuullisin kustannuksin.”

Luovuutta

“Haluamme, että lapset ja nuoret saavat eri taideaineiden opetusta. Laajan ja monipuolisen opetuksen ansiosta lapset ja nuoret saavat tukea luovuudelleen, vahvuuksilleen ja haasteilleen. Samalla vahvistetaan eri taidemuotojen asemaa.”

Rakenteita

“Haluamme kannustaa kuntia ja koulutuksen järjestäjiä luomaan uusia rakenteita, yhteistyötä, verkostoja ja opintopolkuja, jotta resurssit riittäisivät entistä laajempaan ja parempaan taideopetukseen. Taideopettajille tarjottavat hyvät koulutus- ja jatkokoulutusmahdollisuudet mahdollistavat laadukkaan taideopetuksen.”

Skapa Porvoossa ja Sipoossa

Hankkeen selvitysvaihe käynnistyi kevättalvella 2023. Hanke sai jatkorahoituksen vuosille 2024–2025.

Ensi vaiheessa kartoitettiin Porvoossa ja Sipoossa järjestettävän taidekasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Hankkeen raportti julkaistaan vuoden 2024 alussa tällä sivustolla.

Erityisenä selvityskohteena oli alle kouluikäisten lasten taidekasvatus varhaiskasvatuksen ja kaikille avoimen kulttuuritarjonnan parissa. Selvityksessä otettiin huomioon sekä kuntien että yksityisten palveluntarjoajien toteuttama taidekasvatus. Selvitys toteutettiin lomakekyselyillä ja haastatteluilla varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja taidekasvatuksen järjestäjille.

Sanastoa

SKAPA Porvoo-Sipoo

Taidekasvatuksen ja taideopetuksen kehittämishanke kunnissa, päärahoittaja Svenska Kulturfonden.

Taideopetus

auttaa yksilöitä olemaan luovia ja ymmärtämään eri taidemuotoja käytännön työn ja taiteen tutkimisen kautta. Se esittelee erilaisia tekniikoita ja historiallisia konteksteja edistääkseen sekä henkilökohtaista kehitystä että kulttuurista ymmärrystä.

Taiteen perusopetus

on koulun ulkopuolella järjestettävää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua taideopetusta. Se antaa oppilaille valmiudet ilmaista itseään ja taidot hakeutua taiteen alan ammatilliseen koulutukseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taidekasvatus

tarkoituksena on auttaa yksilöä kehittymään luovemmaksi ja ymmärtämään taidetta paremmin tutustumalla eri taidemuotoihin ja niiden käyttöön. Tavoitteena on innostaa tutkimaan ja luomaan taidetta henkilökohtaisen kasvun ja yhteiskunnallisen panoksen vuoksi.

Kulttuurikasvatussuunnitelma

on kunnan suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta voidaan toteuttaa kunnassa osana opetusta. Se tutustuttaa oppilaat paikalliseen kulttuuriin, taidelaitoksiin ja eri taiteenlajeihin. Kulttuurikasvatussuunnitelma yhdistää kunnan eri toimijat laadukkaan lastenkulttuurin ympärille.

Porvoon kulttuuripolku

Porvoon kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma, nimi korvaa Kultis ja Mini-kultis nimet, kaikki kulttuurikasvatussuunnitelman puitteissa tapahtuva toiminta on jatkossa nimeltään Porvoon kulttuuripolku tai Kulttuuripolku.

Harrastamisen Suomen malli

Harrastustoiminnan Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jonka päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluinen ja vapaa harrastustoiminta koulupäivän aikana.

Opetushallituksen kerhotoiminta

Kerhotoimintaa voidaan järjestää perusopetuksen oppilaille. Kerhotoiminnan järjestäminen tulee kirjata paikalliseen opetussuunnitelmaan ja koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Kerhotoiminnan tulee perustua koulun pedagogisiin, opetuksellisiin ja ohjauksellisiin tavoitteisiin. Kerhotoiminta on osa aamu- ja iltapäivätoimintaa

Taideohjaaja

henkilö, joka työskentelee taiteen parissa ja ohjaa muita ihmisiä ilmaisemaan itseään taiteen avulla.

Lisätietoja

Veronica Svenskberg

Kulttuuripalvelukoordinaattori