Hoppa till innehåll

SKAPA Borgå-Sibbo 2023-2025

SKAPA är ett utvecklingsprojekt för konstundervisning för barn och unga. Målet är att främja och utveckla konstfostrans mångsidighet, tillgänglighet och kvalitet tillsammans med olika aktörer. Verksamheten som ingår i projektet arrangeras av Borgå stads kultur- och fritidstjänster i samarbete med Sibbo kultur- och fritidstjänster.

Projektet finansieras huvudsakligen av Svenska kulturfonden. Motsvarande projekt genomförs på olika håll i landet särskilt i tvåspråkiga kommuner.

Projektet SKAPA syftar på att öka och främja

Välmående

“Vi vill att många fler barn och unga ska få stärka sin identitet genom att delta i konstundervisning – på sitt språk, på sina villkor, på sin hemort och mot en rimlig kostnad.”

Kreativitet

“Vi vill att barn och unga ska få undervisning i många olika konstämnen. Med ett stort utbud och mångsidig undervisning får fler barn och unga stöd för sin kreativitet, sina styrkor och sina utmaningar. Samtidigt vill vi stärka de olika konstarterna i sig.”

Strukturer

“Vi vill sporra kommuner och utbildningsaktörer att skapa nya strukturer, samarbeten, nätverk och studievägar så att resurserna räcker till mera och bättre konstundervisning. Bra utbildnings- och fortbildningsmöjligheter för konstlärare ger högklassig konstundervisning.”

SKAPA i Borgå och Sibbo

Projektets utredningsfas inleddes år 2023. I första skedet kartlades nuläget för och utvecklingsbehov av konstfostran i Borgå och Sibbo. Under projektets andra fas åren 2024-2025 ordnas bland annat pilotprojekt i daghem och skolor kring konstfostran- och undervisning i dagis- och skolvardagen.

Utredningen från 2023 baserar sig på enkätsvar från och intervjuer med både professionella inom småbarnspedagogiken och konstläroanstalter samt konstfostrare och pedagoger i Borgå och Sibbo. Både enkäterna och intervjuerna kartlade i synnerhet de faktorer som bidrar till konstundervisningens mångsidighet, kvalitet och tillgänglighet. Dessutom utreddes konstundervisningsutbudet för andra språkgrupper än svensk och finskspråkiga, och för barn som har behov av stöd i konstverksamhet.

Svenska kulturfonden beviljade projektet i Borgå och Sibbo fortsatt finansiering för åren 2024-2025.

En ordlista

SKAPA Borgå-Sibbo

Utvecklingsprojekt för konstundervisning och konstfostran i kommunerna, huvudfinansiär Svenska Kulturfonden.

Konstundervisning

hjälper individer att vara kreativa och förstå olika konstformer genom praktiskt arbete och utforskning av konst. Det introducerar olika tekniker och historiska sammanhang för att främja både personlig utveckling och kulturell förståelse.

Grundläggande konstundervisning

är undervisning i olika konstarter som ordnas utanför skolan, i första hand för barn och unga. Undervisningen ger eleverna förmåga att uttrycka sig samt färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högre utbildning inom konstarten i fråga.

Konstfostran

handlar om att hjälpa individer att bli mer kreativa och förstå konst bättre, genom att lära sig om olika konstformer och hur de används. Målet är att inspirera till utforskning och skapande av konst för personlig tillväxt och bidrag till samhället.

Kulturläroplan

är kommunens plan för hur kultur-, konst- och kulturarvsfostran kan genomföras i kommunen som en del av undervisningen. Genom planen får eleverna bekanta sig med den lokala kulturen, konstinstitutionerna och olika konstgenrer. Kulturläroplanen förenar kommunens olika aktörer runt högklassig barnkultur.

Borgå kulturstig

Kulturläroplanen för Borgå stad, namnet ersätter Kultis och Mini-kultis, all verksamhet inom ramen för kulturläroplanen går i fortsättningen under namnet Borgå kulturstig eller Kulturstigen.

Sibbo kulturstig

Kulturstigen är en plan för kulturfostran (kulturläroplan) och dess syfte är att trygga lika möjligheter för alla grundskolebarn i kommunen att bekanta sig mångsidigt med kulturen.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 ett projekt från utbildnings- och kulturministeriet, vars huvudsakliga mål är att öka barns och ungdomars välbefinnande. Målet är att göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha en trevlig och gratis hobby under skoldagen.

Utbildningsstyrelsens klubbverksamhet

Klubbverksamhet kan ordnas för elever i den grundläggande utbildningen. Hur klubbverksamheten ordnas ska skrivas ner i den lokala läroplanen och i skolans årliga läsårsplan. Klubbverksamheten ska utgå från skolans mål för pedagogik, undervisning och handledning.  Klubbverksamheten är en del av morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Konstpedagog

en person som arbetar med konst och vägleder andra människor att uttrycka sig genom konst.

Ytterligare information

Veronica Svenskberg

Kulturservicekoordinator

Aino Unkila

Projektkoordinator, SKAPA-projekt