Siirry sisältöön

Kuvataide

Kuvataiteen työpajassa piirretään ja maalataan, tehdään grafiikkaa ja työskennellään kolmiulotteisesti. Lisäksi tutustutaan kuvataiteilijoiden työhön, taiteen historiaan ja nykyilmiöihin. Työskentely on kokeilevaa ja eri taiteenlajeja yhdistelevää. Ideoinnin ja toteutuksen välineinä voidaan käyttää esimerkiksi valokuvausta, kuvankäsittelyä ja liikkuvaa kuvaa.

Opetuksessa tutustutaan taiteen ilmiöihin ja käsitteisiin keskustelun, tutkimisen ja oman tekemisen avulla. Samalla tuodaan esille erilaisia näkemyksiä ja toteuttamisen tapoja. Oppilaita kannustetaan havainnoimaan ympäristöään ja käsittelemään havaintojaan taiteellisen ilmaisun keinoin.

Keskeisiä työskentelymenetelmiä ovat perinteiset piirustus- ja maalaustekniikat. Niitä yhdistetään kokeilevasti muun muassa tietokone- ja kolmiulotteisen työskentelyn kanssa. Opetuksessa painotetaan sallivaa ja ennakkoluulotonta asennetta erilaisia työtapoja kohtaan. Piirtäminen ja luonnostelu ovat kuitenkin työskentelyn lähtökohtia. Erilaisten tekniikoiden valintaan vaikuttavat oppilaiden tiedot ja taidot sekä mahdollisuuksien mukaan heidän toiveensa.

Design

Tuotesuunnittelun työpajassa yhdistyvät keramiikka-, muotoilu-, arkkitehtuuri-, tekstiili- ja vaatesuunnittelu. Oppilaat perehtyvät tuotesuunnittelun eri osa-alueisiin, materiaaleihin ja tekniikoihin. Työpajassa suunnitellaan sekä valmistetaan erilaisia tuotteita, esineitä ja pienoismalleja. Opetuksessa painotetaan tuotesuunnittelua, jossa yhdistellään eri materiaaleja, kokeillaan uutta ja ennen näkemätöntä sekä luodaan monipuolisia tuotekokonaisuuksia.

Opiskelijat tutustuvat omaan ympäristöönsä ja sen esinemaailmaan. Arkkitehtuurin ja taideteollisuuden historiaan tutustuminen ovat tärkeä osa opetusta. Nykyajan ilmiöihin, tuotteisiin ja suunnittelijoihin tutustutaan näyttelykäyntien, luentojen ja vierailuiden avulla.

Käytettäviä materiaaleja ovat muun muassa:

  • erilaiset savilaadut ja lasitteet
  • puu pienoismallirakentamisen osana ja materiaaliyhdistelmissä
  • metallit, mm. pelti ja rautalanka
  • kankaat, langat, villat ja muut pehmeät materiaalit
  • seripainovälineistö
  • pahvit, kartongit ja kapa-levy
  • kierrätysmateriaalit

Mediataide

Työpajassa työskennellään musiikin, kuvataiteen ja äänen parissa, niitä luovasti yhdistellen. Liikkuvakuva, animaatio, erilaiset esitykset, kuunnelma, tila- ja ympäristötaide ja installaatio ovat pajan työskentely- ja toteutustapoja.

Työpajassa painottuvat ryhmätyöskentely ja erilaiset roolit työryhmässä. Oppilas voi keskittyä itseään eniten kiinnostavaan osa-alueeseen osana yhteisiä projekteja. Työpajassa toteutetaan lyhyempiä harjoituksia ja pidempiä yhteisiä projekteja. Oppilaat osallistuvat projektien sisällön ja käytettävän tekniikan suunnitteluun.

Opetuksessa painotetaan sallivaa ja ennakkoluulotonta asennetta erilaisia työtapoja kohtaan. Myös perinteinen soittaminen, piirtäminen ja luonnostelu ovat työskentelyn lähtökohtia. Erilaisten tekniikoiden valintaan vaikuttavat oppilaiden tiedot ja taidot sekä mahdollisuuksien mukaan heidän toiveensa.

Työpajassa on mahdollisuus tehdä lopputyö myös parina tai työryhmänä.

Osa-alueita:

Valo- ja videokuvaus Harjoitellaan järjestelmäkameran käyttöä valo- ja videokuvakseen. Tutustutaan kuvakoon, valaistuksen, lavastuksen ja äänen merkitykseen osana valo- ja videokuvaa. Jälkityöskentelyssä harjoitellaan editointiohjelmien käyttöä ja perehdytään tehosteäänien ja musiikin tuottamiseen, sekä niiden liittämiseen osaksi valmista kokonaisuutta.

Animaatio Animaatio muodostuu tarinasta, kuvasta, liikkeestä ja äänestä. Perehdytään sekä perinteisiin, että uusiin tekniikoihin tehdä animaatioelokuvia. Työskentelyyn kuuluu tarinan ja hahmojen ideointi ja kehittely, piirtäminen, maalaaminen, muovailu ja muu kolmiulotteinen työskentely sekä luova materiaalien käyttö. Työskentelyssä käytetään tietokoneita ja erilaisia animointi- ja editointiohjelmia.

Mediataide Tutustutaan mediataiteen ajankohtaisiin ilmiöihin, teoksiin ja taiteilijoihin ja pohditaan mediataiteen keinoja ja ilmaisutapoja. Toteutetaan mediataiteen teoksia luovasti erilaisia tekniikoita yhdistellen.