Siirry sisältöön

Syventävät kuvataideopinnot aloitetaan 12-vuotiaana. Opinnoissa syvennetään perusopetuksessa saatuja tietoja ja taitoja sekä harjoitetaan itsenäistä kuvallista ilmaisua. Opetusmuotona on työpajaopetus. Oppilas valitsee työpajan vuodeksi kerrallaan taidekoulun tarjoamista vaihtoehdoista, joita ovat yleisen kuvataiteen, tuotesuunnittelun ja mediataiteen työpajat. Tavoitteena on, että oppilas kokeilee monipuolisesti taiteen eri osa-alueita.

Lopputyö

Syventäviin opintoihin sisältyy mahdollisuus tehdä lopputyö. Oppilaan on oltava vähintään 15-vuotias ja hänellä tulee olla suoritettuna vähintään 800 tuntia perusopintoja lopputyötä aloittaessaan.

Lopputyö on itsenäisesti toteutettava taiteellinen projekti. Siinä oppilas osoittaa taitonsa ja kypsyytensä valitsemallaan kuvataiteen alueella. Lopputyö on kokonaisuus, joka sisältää teoksen tai teossarjan, portfolion työskentelystä, työhön liittyvän itsearvioinnin sekä osallistumisen näyttelyyn.

Lopputyö tuo esille tekijänsä taiteelliset vahvuudet ja ilmaisuvoiman sekä kyvyn omatoimiseen työskentelyyn. Oppilas tekee lopputyölleen työsuunnitelman ja aikataulun. Taidekoulu nimeää oppilaalle lopputyön ohjaajan. Lopputyöstä annetaan sanallinen arviointi.

Syventävissä opinnoissa oppilas oppii:

 • syventämään taitojaan ja tietojaan yhdellä tai useammalla valitsemallaan kuvataiteen tai kuvallisen median osa-alueella
 • harjoittelemaan ja kehittämään kuvailmaisuaan ja yhdistämään eri taiteenalojen ilmaisukeinoja työskentelyssään
 • perehtymään kuvataiteen historiaan, vertailemaan eri taideilmiöitä ja pohtimaan estetiikan ja taidefilosofian peruskysymyksiä sekä tarkastelemaan taidehistorian ja nykytaiteen ilmiöitä
 • perehtymään itselleen vieraisiin kulttuureihin ja eri kulttuureiden visuaalisiin ilmenemismuotoihin
 • perehtymään materiaaleihin ja työtapoihin, jotka edistävät kestävää kehitystä
 • tutustumaan kuvataiteen ja muiden visuaalisten taiteiden ammattilaisten työhön ja työskentelytapoihin
 • ottamaan huomioon työn tilaajan toivomukset tuotesuunnittelussa
 • suunnittelemaan ja suorittamaan itsenäisesti työtehtäviä
 • suorittamaan ohjatusti kotitehtäviä
 • esittelemään julkisesti omaa työskentelyprosessiaan ja sen lopputuloksia
 • seuraamaan omaa oppimistaan ja arvioimaan omaa ja muiden työtä
 • laatimaan itsenäisesti päättötyön, joka sisältää teoksen, työskentelyä kuvaavan portfolion ja työhön liittyvän itsearvioinnin
Kuvataiteen maksut
Lapset taidekoulutunnilla
Oppilaalle ja kotiväelle
Lukuvuosi ja loma-ajat
Lapset taidekoulutunnilla
Ilmoittaudu taidekouluun
Taidekoulun oppilaat katsovat kameraan
Näyttelyt ja yhteistyöprojektit
Lapset Linnamäellä
Taidekoulun toimipisteet