Siirry sisältöön

Asukkaat mukana asumisen ohjelman valmistelussa

Kuntalaiset ovat voineet osallistua Porvoon kaupungin asumisen ohjelman valmisteluun vastaamalla kyselyyn sekä osallistumalla työpajaan. Asumisen kysely ja työpajatilaisuus toteutettiin helmikuussa ja osallistuneiden vastauksista puurakentaminen, asuntotarjonnan monipuoliset laatutekijät sekä erilaisten liikenneyhteyksien parantaminen nousivat tärkeiksi kehittämiskohteiksi asumisessa.

Kuntalaiset ovat voineet osallistua Porvoon kaupungin asumisen ohjelman valmisteluun vastaamalla kyselyyn sekä osallistumalla työpajaan. Asumisen kysely ja työpajatilaisuus toteutettiin helmikuussa ja osallistuneiden vastauksista puurakentaminen, asuntotarjonnan monipuoliset laatutekijät sekä erilaisten liikenneyhteyksien parantaminen nousivat tärkeiksi kehittämiskohteiksi asumisessa.

Asumisen tarpeet ja unelmat ovat moninaisia ja muuttuvia

Asumisen kyselyyn vastanneista yli 90 % on erittäin tai melko tyytyväisiä nykyiseen asumistilanteeseensa. Parannusehdotuksia annettiin erityisesti katujen kuntoon, erilaisten liikenneyhteyksien parantamiseen sekä palveluiden lisäämiseen liittyen. Tyytyväisyydestä huolimatta miltei puolet vastaajista olivat erittäin tai melko kiinnostuneita muuttamaan seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Syyt muuttoon olivat moninaisia, kuten vaihto pienempään tai suurempaan kotiin ja palveluiden lähelle, mutta haasteina erityisesti koettiin asumisen kustannukset ja sopivan kodin löytymisen vaikeus.

– Valtaosa vastaajista halusi omistaa puurakenteisen omakotitalon keskustan läheisyydestä. Nuorempia vastaajia kiinnosti enemmän vanhat asuinrakennukset, vanhempia vastaajia puolestaan uudet asuinrakennukset. Lapsiperheille mieluisimpia ovat yli sadan neliön asunnot noin 200 000 – 300 000 euron hintaan, kun taas pariskunnille mieluisimpia ovat yli 50 neliön asunnot 100 000 – 200 000 euron hintaan, sanoo kaavoittaja Jaana von Denffer.

Kaupunkikeskustan tiiviimpi ja korkeampi rakentaminen sai kannatusta ja erityisesti ilmastoystävälliset asuinratkaisut kiinnostivat. Erilaiset yhteisölliset, tekniset ja digitaaliset asuinratkaisut kiinnostivat vähemmän. Omasta yksityisyydestä luopuminen vaikutti vastaajien keskuudessa vieraalta ajatukselta.

– Porvoota pidettiin erittäin vetovoimaisena muuttokohteena. Muun muassa laadukas rakentamaton ympäristö (luonto) sekä viihtyisä ja miellyttävä asuinympäristö koettiin tärkeänä. Porvoo saa vuosittain huomattavaa muuttoetua pääkaupunkiseudulta ja on vireä ja viihtyisä rannikkokaupunki, joten uskon vetovoimaisuuteen jatkossakin, von Denffer kertoo.

Työpajassa runsaasti ideoita asumisen kehittämiseen

Asuinympäristön osalta jalankulku-, pyöräily- ja liikenneyhteyksien kehittäminen nähtiin tärkeänä kehityskohteena sekä ilmaston että esteettömyyden ja saavutettavuuden kannalta. Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen koettiin tärkeäksi. Asuinympäristössä haluttiin myös kehittää liikkuvia palveluita, torin ympäristöä ja monipuolisia asumisen kortteleita, jotka mahdollistavat, kokoontumista, kohtaamista ja yhteisöllisyyttä yli ikärajojen. Asuinrakennusten osalta tärkeimpinä kehitysaiheina pidettiin asuntojen monipuolista muuntojoustavuutta sekä Porvoon oman identiteetin ja imagon säilyttämistä sekä kaupungin omaleimaisuuden vahvistamista.

– Työpajassa kerätyt ideat erosivat kyselyn tuloksista esimerkiksi yhteisöllisyyden ja vuokra-asumisen osalta. Yhteisöllisyyden merkitys ja tarve korostuu eri elämänvaiheissa eri tavoin, kuten myös vuokra-asumisen tarve. Juuri näitä erilaisia tarpeita varten asumisen ohjelmaa valmistellaan kuntalaisia ja asiantuntijoita kuunnellen, jotta kunta voi parhaimpansa mukaan vastata asukkaiden tarpeisiin ja unelmiin, sanoo von Denffer.
Asumisen työpajatilaisuuteen Porvoon Taidetehtaalla osallistui noin 50 ihmistä. Työpajaa pohjustettiin moninaisilla asumiseen liittyvillä puheenvuoroilla Porvoon asuntotuotantoennusteesta, vetovoimasta, alueellisen eriytymisen ehkäisemisestä, asumisen ajankohtaisista rahoitusinstrumenteista, tulevaisuuden asumisesta ja ilmastonmuutoksesta. Työpajassa työstettiin tavoitteita ja keinoja asumisen kestävään kehitykseen eri teemapöydissä, joita olivat asukasryhmät, ilmastonmuutos, veto- ja pitovoima, esteettömyys ja saavutettavuus sekä monipuolinen asuntotarjonta. Yhteensä ideoita kirjattiin yli 250.

Asumisen ohjelma etenee nyt luonnosvaiheeseen

Asumisen ohjelman tavoitteena on järjestää asunto-olot niin, että kuntalaisilla on omaan elämäntilanteeseen ja asumistarpeeseen nähden hyvä ja tarkoituksenmukainen asunto. Asumisen ohjelma pohjautuu kaupungin Unelmien Porvoo 2030 -strategiaan ja toteuttaa sen neljää päätavoitetta olla suosituin kotikaupunki, olla asukkailleen paras kaupunki arkenakin, tarjota aktiivista ja monipuolista kaupunkielämää sekä olla ilmastotyön edelläkävijä.

Asumisen ohjelma 2020-2030 on nyt valmisteilla ja luonnoksen valmistuessa kesällä se siirtyy lautakuntien ja kuntalaisten tarkistettavaksi ja kommentoitavaksi. Saatujen lausuntojen ja kommenttien avulla luonnosta tarkennetaan tarvittavilta osin. Tavoite on, että asumisen ohjelman ehdotus siirtyy kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kesän aikana. Kyselyn ja työpajan materiaalit löytyvät nyt kaupungin verkkosivuilta.