Hoppa till innehåll

Invånarna deltar i beredningen av boendeprogrammet

Kommuninvånarna har kunnat delta i beredningen av Borgå stads boendeprogram genom att svara på en enkät och delta i en workshop. Enkäten om boende och workshoppen ordnades i februari och i deltagarnas svar betonades träbyggande, mångsidiga kvalitetsfaktorer i bostadsutbudet och förbättring av olika trafikförbindelser som viktiga utvecklingsmål.

Kommuninvånarna har kunnat delta i beredningen av Borgå stads boendeprogram genom att svara på en enkät och delta i en workshop. Enkäten om boende och workshoppen ordnades i februari och i deltagarnas svar betonades träbyggande, mångsidiga kvalitetsfaktorer i bostadsutbudet och förbättring av olika trafikförbindelser som viktiga utvecklingsmål.

Behov och drömmar som gäller boende är mångfaldiga och föränderliga

Bland dem som svarade på enkäten är över 90 % mycket eller ganska nöjda med sin nuvarande boendesituation. Förbättringsförslag gavs främst gällande gatornas skick, förbättring av olika trafikförbindelser och mera tjänster. Trots graden av nöjdhet var nästan hälften av svarspersonerna mycket eller ganska intresserade av att flytta inom de närmaste tio åren. Orsakerna till att de vill flytta är många, till exempel att de vill byta till ett större eller mindre hem eller att de vill flytta närmare tjänster, men som en utmaning upplevs främst kostnaderna för boendet och svårigheter att hitta ett lämpligt hem.

– Största delen av dem som svarade vill äga ett egnahemshus i trä i närheten av centrum. De yngre svarspersonerna är mera intresserade av gamla bostadshus, medan de äldre svarspersonerna är mera intresserade av nya bostadshus. Barnfamiljer är främst intresserade av bostäder över hundra kvadrat i prisklassen 200 000–300 000 euro, medan par är intresserade av bostäder över 50 kvadrat i prisklassen 100 000–200 000 euro, säger planläggare Jaana von Denffer.

Ett tätare och högre byggande i stadscentrumet fick understöd och särskilt klimatvänliga lösningar intresserar. Olika gemenskapsinriktade, tekniska och digitala boendelösningar väckte mindre intresse. Det verkade vara en främmande tanke bland svarspersonerna att avstå från privathet i boendet.

– Borgå upplevs som en mycket attraktiv ort att flytta till. Bland annat en obyggd miljö av hög kvalitet (natur) och en trivsam och behaglig boendemiljö upplevs som viktigt. Borgå är en livlig och trivsam kuststad och hit flyttar varje år ett betydande antal nya invånare från huvudstadsregionen, så jag tror att staden kommer att bevara sin dragningskraft även i fortsättningen, berättar von Denffer.

Workshoppen gav gott om idéer för utveckling av boendet

Att utveckla förbindelserna för fotgängare, cyklister och övrig trafik sågs som ett viktigt utvecklingsmål för boendemiljön, med tanke på både klimatet och tillgängligheten. Det upplevdes också viktigt att kollektivtrafikförbindelserna förbättras. I boendemiljön vill man också utveckla rörliga tjänster, omgivningen kring torget, och mångsidiga kvarter för boende vilka möjliggör att man samlas, träffas och skapar gemenskap över åldersgränserna. När det gäller bostadshusen ansågs de viktigaste utvecklingsmålen vara att bostäderna kan ändras på ett flexibelt och mångsidigt sätt, samt att man bevarar Borgås egen identitet och image och förstärker stadens särprägel.

– Idéerna som samlades in i workshoppen skilde sig från resultaten av enkäten till exempel i fråga om gemenskap och hyresbostäder. Betydelsen och behovet av gemenskap framträder på olika sätt i olika livsskeden, liksom också behovet av hyresbostäder. Just med tanke på dessa olika behov bereder vi boendeprogrammet samtidigt som vi hör kommuninvånare och sakkunniga, så att kommunen på bästa sätt kan svara på invånarnas behov och drömmar, säger von Denffer.

I workshoppen om boende som ordnades i Konstfabriken i Borgå deltog ungefär 50 personer. Workshoppen inleddes med mångsidiga anföranden som gällde prognoser för bostadsproduktionen i Borgå, dragningskraft, förebyggande av regional segregation, aktuella finansieringsinstrument för boende, framtida boende och klimatförändring. I workshoppen behandlades mål och metoder för hållbar utveckling för boende enligt olika teman, som var invånargrupper, klimatförändring, dragningskraft och kvarhållningskraft, tillgänglighet och mångsidigt utbud av bostäder. Sammanlagt antecknades över 250 idéer.

Boendeprogrammet framskrider nu till utkastskedet

Målet med boendeprogrammet är att ordna boendeförhållandena så att kommuninvånarna har en bra och ändamålsenlig bostad med tanke på sin livssituation och sina bostadsbehov. Boendeprogrammet grundar sig på stadens strategi Drömmarnas Borgå 2030 och genomför strategins fyra huvudsakliga mål: att vara den populäraste hemstaden, att vara bäst också i vardagen, att erbjuda ett aktivt och mångsidigt stadsliv och att vara föregångare i klimatarbetet.
Boendeprogrammet 2020–2030 bereds just nu och när utkastet blir färdigt på sommaren får nämnderna och kommuninvånarna granska och kommentera det. Utkastet justeras till nödvändiga delar utgående från utlåtandena och kommentarerna. Målet är att förslaget till boendeprogram ska föras till stadsstyrelsen för att godkännas under sommaren. Materialet från enkäten och workshoppen finns nu på stadens webbsidor.