Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 19.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Tarvekartoitus Satumäen esikoulutoiminnan siirtämisestä Kvarnbackens skolaan

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tarvekartoitustyön toistaiseksi tiedoksi ja palaa asiaan tarvekartoituksen valmistuttua. Tarveselvityksen lähtökohtana on esikoulupaikkojen tarve keskustassa. Tarveselvitys toimii pohjana hankesuunnittelulle, josta päättää kaupunginhallitus.

Yksityisen varhaiskasvatuspalvelujen valvontasuunnitelma

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvontasuunnitelman käyttöönotettavaksi 20.1.2023 alkaen.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat kunta, aluehallintovirastot ja Valvira. Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvontasuunnitelma on laadittu aluehallintoviraston julkaisemien ohjeistusten mukaan ja siinä kuvataan yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaukseen, neuvontaan ja valvontaan liittyvät asiat ja prosessit.

1.1.2023 alkaen yksityisellä palveluntuottajalla on oltava lupa harjoittaa päiväkotitoimintaa ja palveluntuottajan tulee koko toimintansa ajan täyttää yksityisen varhaiskasvatuksen harjoittamisen yleiset edellytykset. Lupamenettelyn voimaan tullessa yksityistä päiväkotitoimintaa jo tuottavien yksityisten palveluntuottajien tulee hakea lupaa siirtymäajan puitteissa 31.12.2026 mennessä.

Päiväkotitoiminnan palvelusetelin arvo 1.2.2023

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että päiväkotitoiminnan palvelusetelin arvo 1.2.2023 alkaen on seuraava:

Varhaiskasvatuksen tuntimäärä 108 h/kk tai enemmän:
Yli 3-vuotiaille lapsille 896 €/kk, alle 3-vuotiaille lapsille 1 344 €/kk

Varhaiskasvatuksen tuntimäärä enintään 107 h/kk:
Yli 3-vuotiaille lapsille 672 €/kk, alle 3-vuotiaille lapsille 1 008 €/kk

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotitoiminnassa 1.2.2023 alkaen

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Palvelusetelin sääntökirja päiväkotitoiminnassa -asiakirjan käyttöönotettavaksi 1.2.2023 alkaen.

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotitoiminnassa -asiakirjaan on kirjattu palvelusetelijärjestelmän käyttöön liittyvät asiat, prosessit ja vastuut sekä yksityisen palveluntuottajan, palveluseteliä käyttävän asiakkaan että kunnan osalta. Sääntökirjaa on ollut tarvetta päivittää varhaiskasvatuslakiin (540/2018) vuoden 2023 alusta tulleen muutoksen vuoksi, jonka myötä yksityinen päiväkotitoiminta muuttui luvanvaraiseksi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.3.2023 alkaen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu Porvoon kaupunki -ohje otetaan käyttöön 1.3.2023 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjetta ”Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Porvoon kaupunki” on päivitetty huomioiden Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016) tulevat muutokset 1.3.2023 alkaen. Vähimmäistulorajat nousevat noin 30 %. Jatkossa arviolta enää noin puolet asiakkaista maksaa asiakasmaksua, kun tähän mennessä maksuttomia on ollut noin 20 %. Korkein asiakasmaksu 295 euroa kuukaudessa säilyy ennallaan.

Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2023 käyttösuunnitelma ja investointiohjelma

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi kasvun ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2023.

Muut asiat

Muut asiat kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.