Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande beslut 19.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Behovsutredning över flytt av Sagobackens förskoleverksamhet till Kvarnbackens skola

Nämnden för växande och lärande antecknar arbetet med behovsutredningen så här långt för kännedom och återkommer till ärendet då behovsutredningen är färdig. Behovsutredningen för Kvarnbackens skola utgår från behovet av förskoleplatser i centrum.
Behovsutredningen fungerar som grund för projektplanering, som stadsstyrelsen beslutar om.

Tillsynsplan för privata tjänster inom småbarnspedagogik

Nämnden för växande och lärande godkände tillsynsplanen för privata tjänster inom småbarnspedagogik för att tas i användning från 20.1.2023.

Tillsynsmyndigheter för privat småbarnspedagogik är kommunen, regionförvaltningsverken och Valvira. Tillsynsplanen för privata tjänster inom småbarnspedagogik har utarbetats enligt regionförvaltningsverkets anvisningar och i planen beskrivs frågor och processer relaterade till handledning, rådgivning och tillsyn i fråga om privat småbarnspedagogik.
Ny avgiftsgrund för musikinstitutets avtalskommuner för konstfostran inom småbarnspedagogiken.

Från 1.1.2023 måste en privat serviceproducent ha tillstånd att bedriva daghemsverksamhet och serviceproducenten ska uppfylla de allmänna förutsättningarna för privat småbarnspedagogik under hela den tid verksamheten bedrivs. Privata serviceproducenter som redan bedriver privat daghemsverksamhet då tillståndsförfarandet träder i kraft ska ansöka om tillstånd inom övergångstiden, senast 31.12.2026.

Värdet på servicesedeln för daghemsverksamhet från 1.2.2023

Nämnden för växande och lärande beslutade att värdet på servicesedeln för daghemsverksamhet från 1.2.2023 är följande:

Småbarnspedagogik 108 h/månad eller mera:
För barn över 3 år 896 €/månad, för barn under 3 år 1 344 €/månad.

Småbarnspedagogik högst 107 h/månad:
För barn över 3 år 672 €/månad, för barn under 3 år 1 008 €/månad.

Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet från 1.2.2023

Nämnden för växande och lärande godkände dokumentet Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet att gälla från 1.2.2023.

I dokumentet Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet beskrivs fakta, processer och ansvar i anslutning till servicesedelsystemet både med tanke på den privata serviceproducenten, kunden som använder servicesedel och kommunen. Det har funnits behov att uppdatera reglerna på grund av en ändring i lagen om småbarnpedagogik (540/2018) vilken trädde i kraft i början av år 2023 och som innebar att privat daghemsverksamhet blev tillståndspliktig.

Anvisningar om klientavgifter inom småbarnspedagogik från 1.3.2023

Nämnden för växande och lärande beslutade att anvisningen Klientavgifter inom småbarnspedagogiken, Borgå stad, tas i bruk 1.3.2023

Anvisningarna för klientavgifter inom småbarnspedagogik har uppdaterats i Borgå med beaktande av de kommande ändringarna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) från och med 1.3.2023. Minimiinkomstgränserna stiger cirka 30 %. I fortsättningen kommer endast cirka hälften av klienterna att betala en klientavgift. Hittills har andelen som inte betalar varit cirka 20 %. Den maximala klientavgiften på 295 euro per månad förblir densamma.

Dispositionsplan och investeringsprogram för sektorn för växande och lärande år 2023

Bildningsnämnden Nämnden för växande och lärande godkände dispositionsplanen för växande och lärande och investeringsprogrammet för år 2023.

Övriga ärenden

Övriga ärenden nämnden för växande och lärande beslutade enligt föredragningslistan.