Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 29.2.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi vuoden 2023 tilinpäätöksen tiedoksi.

Palveluverkon periaatteet

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:
“Lautakunta katsoo, että sekä jaostojen että lautakunnan tulee saada prosessin aikana tietoja asian edistymisestä sekä että heiltä pyydetään lausuntoja prosessin aikana. Kasvun ja oppimisen toimiala on toimialoista se, joka järjestää toimintaa tiloissa.

Lautakunta haluaa päätöksenteossa huomioida, että laskennallisesti ei voi huomioida yksiselitteisesti oppilasmäärää tai ryhmäkokoa vaan tilojen tarpeet tulee laskea ryhmämääräisesti. Periaatteessa neljä mainitut oppilasmäärät ja niiden käytön tulee perustua faktaan. Kieliryhmien oppilasmääriä tarkastellessa on otettava huomioon, että oppilaiden koulukieli ei aina määräydy äidinkielen mukaan, mikä on nähtävissä ruotsinkielisten oppilaiden määrässä. Määrä on vuosittain suurempi kuin ennusteet.

Haluamme korostaa palveluverkkoselvityksen olevan toimialat ylittävä asia ja kaupunkikehityksen tulee olla kiinteästi mukana suunnittelussa. Kaupungissamme on kasvua tavoitellessa huolehdittava palvelujen saatavuudesta. Tässä yhteistyössä on otettava huomioon kaupungin eri alueet ja myös elävän maaseudun tulevaisuuden mahdollisuudet.

Porvoossa maantieteelliset seikat tulee ottaa huomioon, koska koulukuljetuksia suunniteltaessa on pidettävä kiinni lain asettamista aikarajoista. Lautakunta katsoo ettei yksiselitteisesti oppilasmäärää voida pitää rajana vaan pitää kiinni pedagogisesti järkevistä ryhmistä. Oppilasalueiden tarkastelulla ja joustavuudella voidaan koulujen oppilasmääriä tasata. Päätöksissä tulee kuitenkin pitää kiinni lähikouluperiaatteesta.

Mielestämme on tärkeää, että prosessin aikajanasta ja järjestyksestä pidetään kiinni. Tämän prosessin painoarvo on kokonaisuudessa, jonka pohjana tulee olla nykytilan kartoitus. Sen jälkeen tehdään suunnitelma ja esitetään eri vaihtoehdot. Yksittäisiä päätöksiä ei tule tehdä prosessin ollessa kesken. Jatkokäsittelyssä päättäjät tekevät arvovalintoja periaatteiden toteuttamisen suhteen. Palveluverkon suunnittelun periaatteista voidaan johtaa selvitys- ja suunnitteluvaiheessa erillisiä tarkempia kriteerejä. Lautakunta katsoo, että näiden periaatteiden on tultava lautakuntaan hyväksyttäviksi.”

Kaarenkylän päiväkodin lakkauttaminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti lakkauttaa Kaarenkylän päiväkodin toiminnan 1.8.2024 alkaen. Syksystä 2024 alkaen toimintaa järjestetään Jokilaakson koulun yhteydessä.

Viranhaltijapäätökset

Suomenkielisissä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa on ollut avoimena vakituista täyttämistä varten kaksi rehtorin vakituista virkaa ja kaksi virka-apulaisrehtorin tehtävää. Kaikki tehtävät herättivät laajaa kiinnostusta, yhteensä oli 45 hakijaa.

Koulutukseen, työkokemukseen, osaamiseen, uudistamisvalmiuteen ja haastatteluissa osoitetun soveltuvuuteen perustuen Linnajoen koulun vakinaiseen rehtorin virkaan valittiin 1.8.2024 alkaen FM Arttu Piispanen ja Huhtisen koulun vakinaiseksi rehtoriksi 1.8.2024 alkaen KM Anna Talvitie. Pääskytien vakinaiseksi virka-apulaisrehtoriksi valittiin 1.8.2024 alkaen FM ja TK Miina Iinatti ja Linnankosken lukion virka-apulaisrehtorin vakinaiseen tehtävään FT Akseli Salmi.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.