Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande, beslut 29.2.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Bokslut och verksamhetsberättelse

Nämnden för växande och lärande antecknade bokslutet och årsredogörelsen för 2023 för kännedom.

Principer för servicenätet

Nämnden för växande och lärande beslutade att avge följande utlåtande:
“Nämnden anser att både sektionerna och nämnden bör hållas underrättade om hur ärendet fortskrider under processen och att deras utlåtanden bör begäras under processens gång. Sektorn för växande och lärande är den som organiserar verksamheten i utrymmena.

I sitt beslutsfattande vill nämnden beakta att elevantalet eller gruppstorleken inte entydigt kan beaktas i beräkningarna, utan utrymmenas behov ska beräknas gruppvis. I princip fyra bör antalet elever och deras användning baseras på fakta. När man granskar antalet elever per språkgrupp, ska man beakta att elevernas skolspråk inte alltid bestäms av modersmålet, vilket syns i antalet svenskspråkiga elever. Antalet per år är högre än prognoserna.

Vi vill betona att servicenätsutredningen är en sektorövergripande fråga och att stadsutvecklingen måste vara nära involverad i planeringen. För att tillväxten ska bli verklighet måste vår stad se till att tjänsterna är tillgängliga. Detta samarbete måste ta hänsyn till stadens olika områden och även den framtida potentialen för en levande landsbygd.

I Borgå måste man ta hänsyn till geografiska faktorer, eftersom man vid planeringen av skolskjutsar måste följa de lagstadgade tidsgränserna. Nämnden anser att elevantalet inte entydigt kan betraktas som en begränsning, utan det är viktigt att pedagogiskt fungerande grupper kan bildas. Genom att undersöka elevområdena och göra dem mer flexibla kan antalet elever i skolorna jämnas ut. Besluten måste dock följa principen om närskola.

Vi anser att det är viktigt att upprätthålla tidslinjen och ordningen i processen. Tyngden i denna process ligger i helheten, som måste baseras på en kartläggning av nuläget. Därefter görs en plan och föreslås olika alternativ. Enskilda beslut bör inte fattas medan processen pågår. I den fortsatta behandlingen kommer beslutsfattarna att göra värdebedömningar om genomförandet av principerna. Separata, mer detaljerade kriterier kan härledas från principerna för planering av servicenätet i kartläggnings- och planeringsskedet. Nämnden anser att dessa principer ska komma till nämnden för godkännande.”

Nedläggning av Kaarenkylän päiväkoti

Nämnden för växande och lärande beslöt lägga ned verksamheten vid Kaarenkylän päiväkoti från och med 1.8.2024. Från hösten 2024 ordnas verksamheten vid Jokilaakson koulu.

Tjänsteinnehavarbeslut

Två ordinarie tjänster som rektor och två tjänster som biträdande rektor har varit öppna inom de finskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Alla lediga platser väckte stort intresse, och det sammanlagda antalet sökande var 45.

Utifrån utbildning, arbetserfarenhet, kompetens, reformberedskap och lämplighet som påvisats i intervjuer valdes FM Arttu Piispanen till den ordinarie rektorstjänsten vid Linnajoen koulu fr.o.m. 1.8.2024, och PM Anna Talvitie till ordinarie rektor för Huhtisen koulu fr.o.m. 1.8.2024. FM, TK Miina Iinatti valdes till den ordinarie tjänsten som biträdande rektor vid Pääskytien koulu, och FD Akseli Salmi valdes till den ordinarie tjänsten som biträdande rektor vid Linnankosken lukio fr.o.m. 1.8.2024.

Övriga ärenden

Övriga beslut enligt föredragningslistan.