Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 1.2.2021

Sannäs skola, moduulirakenteisen koulun hankinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Sannäs skolan KVR-urakoitsijaksi Elementit-E Oy:n hintaan 1 937 500 euroa (alv 0 %).

Toimitilajohto on pyytänyt tarjoukset Sannäs skolan moduulirakenteisen koulurakennuksen rakennusurakasta. Urakkamuoto on KVR-urakka, ja tilojen toimittaja toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Hanke rahoitetaan Kuntarahoituksen kiinteistöleasingilla, josta tehdään erilliset sopimukset Kuntarahoituksen/Porvoon kaupungin/Toimittajan välillä. Sopimuskokonaisuudessa toimittaja sitoutuu lunastamaan rakennettavan rakennuksen itselleen 10 tai 15 vuoden leasingajan jälkeen. Tilaaja voi myös kyseisinä ajankohtina lunastaa rakennuksen itselleen.

Hankintamenettely oli avoin. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjouksensa jättivät Elementit-E Oy, Flexator Oy ja Ab Heikkius Hus Oy.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 50 prosenttia ja laadun 50 prosenttia. Kokonaistataloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Elementti-E Oy.

 • Hinta, halvin vertailuhinta saa 50 pistettä ja muut hintojen suhteessa vähemmän (halvin / tarjottu* 50)
 • Laatu
  • Rakennuksen soveltuvuus ympäristöön max. 10 p.
  • Toiminnallisuus max. 15 p.
  • Käyttäjien näkemys ratkaisun toimivuudesta max. 15 p
  • Energiatehokkuus (E-luku) max. 10 p

Käyttäjät ovat osallistuneet laadun pisteytykseen rakennuksen toiminnallisuuden osalta.

Ilolan koulu, moduulirakenteisen koulun hankinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Ilolan koulun KVR-urakoitsijaksi Elementit-E Oy:n hintaan 2 143 000 euroa (alv 0%).

Toimitilajohto on pyytänyt tarjoukset Ilolan koulun moduulirakenteisen koulurakennuksen rakennusurakasta. Urakkamuoto on KVR-urakka ja tilojen toimittaja toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Hanke rahoitetaan Kuntarahoituksen kiinteistöleasingilla, josta tehdään erilliset sopimukset Kuntarahoituksen/Porvoon kaupungin/toimittajan välillä. Sopimuskokonaisuudessa toimittaja sitoutuu lunastamaan rakennettavan rakennuksen itselleen 5, 10 tai 15 vuoden leasingajan jälkeen. Tilaaja voi myös kyseisinä ajankohtina lunastaa rakennuksen itselleen.

Hankintamenettely oli avoin. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjouksensa jättivät Elementit-E Oy ja Flexator Oy.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 50 prosenttia ja laadun 50 prosenttia. Kokonaistataloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Elementti-E Oy.

 • Hinta, halvin vertailuhinta saa 50 pistettä ja muut hintojen suhteessa vähemmän (halvin/tarjottu* 50)
 • Laatu
  • Rakennuksen soveltuvuus ympäristöön max. 10 p.
  • Toiminnallisuus max. 15 p.
  • Käyttäjien näkemys ratkaisun toimivuudesta max. 15 p
  • Energiatehokkuus (E-luku) max. 10 p

Käyttäjät ovat osallistuneet laadun pisteytykseen rakennuksen toiminnallisuuden osalta.

Sannäs skolan ja Ilolan koulun rahoitusleasing

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Sannäs skola -hankinta rahoitetaan Kuntarahoituksen rahoitusleasingsopimuksella. Sopimuksen pituus on kymmenen vuotta, korko on kymmenen vuoden kiinteä korko, maksimilimiitti on 2 200 000 euroa ja jäännösarvo kymmenen vuoden jälkeen on 20 prosenttia. Koulu haetaan mukaan Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kohteeksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Ilolan koulun hankinta rahoitetaan Kuntarahoituksen rahoitusleasingsopimuksella. Sopimuksen pituus on viisi vuotta, korko on viiden vuoden kiinteä korko, maksimilimiitti on 2 400 000 euroa ja jäännösarvo viiden vuoden jälkeen on 50 prosenttia. Ilolan koulu haetaan mukaan Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kohteeksi.

Lounas- ja virikesetelit kaupungin henkilökunnalle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että lounas- ja virikesetelit kaupungin työntekijöille hankitaan Edenred Oy:ltä sopimuskaudelle 1.2.2021 – 31.1.2022. Optiovuoden käytöstä tehdään erillinen päätös. Hankintaan ei sitouduta tällä päätöksellä, vaan allekirjoittamalla erillinen sopimusasiakirja.

Porvoon kaupunki on pyytänyt tarjouksia henkilöstölle myytävistä lounas- ja virikeseteleistä (kulttuuri ja liikunta). Kaupunki tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden käyttää etua määrärahojen puitteissa. Lounasseteli käy maksuvälineenä henkilöstön ruokaillessa ja virikeseteli käy maksuvälineenä kulttuuri- tai liikuntapalveluita käytettäessä.

Kyseessä oli avoin kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnan vuotuiseksi arvoksi on ennakoitu yhteensä 610 000 euroa, josta lounasseteleiden osuus on noin 460 000 euroa ja virikeseteleiden osuus noin 150 000 euroa. Henkilöstön omavastuu lounassetelistä on 75 prosenttia ja virikesetelistä 50 prosenttia.

Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-palvelussa ja kaupungin nettisivuilla. Sopimuskausi on 1.2.2021 – 31.1.2022 lisättynä yhdellä optiovuodella. Optiovuoden mahdollisesta käytöstä päätetään erikseen. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyyntö oli jaettu kahteen osaan, jossa lounasseteleiden hinnan painoarvo oli 40 pistettä ja laadun 60 pistettä. Virikeseteleiden hinnan painoarvo oli 80 pistettä ja laadun 20 pistettä.

Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä yksi, Edenred Finland Oy:ltä. Tarjoaja täyttää tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja tarjous olivat tarjouspyynnön mukainen.

Rakentamisen vauhdittaminen Porvoon keskustan alueella

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon keskustan alueella voidaan käyttää seuraavia periaatteita maankäyttösopimusten laadinnassa 31.12.2023 saakka:

 • Kaupunki perii maankäyttösopimuskorvausta, joka vastaa 40 prosenttia asemakaavamuutoksen tuoman uuden rakennusoikeuden arvosta.
 • Korvausta ei peritä, mikäli maanomistaja sitoutuu:
  • toteuttamaan asemakaavamuutoksen mukaisen asuin- tai liikerakentamishankkeen 5 vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaistumisesta
  • korvaamaan asemakaavamuutoksen laatimisen kustannukset
  • korvaamaan asemakaavamuutoksesta kaupungille aiheutuvat suorat kustannukset kiinteistökohtaisesti, esim. putkien siirrot
  • noudattamaan asemakaavan yhteydessä yhteistyössä laadittavaa rakennustapaohjetta ja sen mukaista laatutasoa.

Maankäyttösopimuksessa maanomistaja asettaa vakuuden, jonka arvo on 20 prosenttia kaavamuutoksen tuomasta arvonnoususta. Jos hanke ei toteudu em. ehdoilla vakuus jää kaupungille, muutoin se palautetaan maanomistajalle.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.