Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 1.2.2021

Upphandling av en modulbyggd skolbyggnad för Sannäs skola

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Elementit-E Oy till byggnadsentreprenör med totalansvar för Sannäs skola mot ett pris på 1 937 500 euro (moms 0 %).

Lokalitetsledningen har begärt anbud på en byggentreprenad på en modulbyggd skolbyggnad för Sannäs skola. Entreprenadformen är en entreprenad med totalansvar och leverantören av lokalerna är huvudentreprenör och den som enligt lagstiftningen i huvudsak genomför byggprojektet.

Projektet finansieras med Kommunfinans fastighetsleasing om vilken det ingås separata avtal mellan Kommunfinans/Borgå stad/leverantören. I avtalshelheten förbinder sig leverantören att inlösa byggnaden som byggs efter en leasingtid på 10 eller 15 år. Beställaren kan också inlösa byggnaden vid ovannämnda tidpunkter.

Upphandlingsförfarandet var öppet. Inom utsatt tid lämnades tre anbud. Anbud lämnades av Elementit-E Oy, Flexator Oy och Ab Heikkius Hus Oy.

Urvalskriteriet är totalekonomisk förmånlighet där prisets viktvärde är 50 % och kvalitetens 50 %. Det totalekonomiskt förmånligaste anbudet gavs av Elementti-E Oy.

 • Pris, anbudet med lägst pris får 50 poäng i jämförelsen och de övriga anbuden mindre i förhållande till priserna (billigaste/anbud*50)
 • Kvalitet
  • Byggnadens lämplighet i omgivningen max. 10 p.
  • Funktionalitet max. 15 p.
  • Användarnas synpunkter på hur fungerande lösningen är max. 15 p.
  • Energieffektivitet (E-tal) max. 10 p.

Användarna har deltagit i poängsättningen av kvaliteten när det gällde hur fungerande byggnaden ska vara.

Upphandling av en modulbyggd skolbyggnad för Ilolan koulu

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Elementit-E Oy till byggnadsentreprenör med totalansvar för Ilolan koulu mot ett pris på 2 143 000 euro (moms 0 %).

Lokalitetsledningen har begärt anbud på en byggentreprenad på en modulbyggd skolbyggnad för Ilolan koulu. Entreprenadformen är en entreprenad med totalansvar och leverantören av lokalerna är huvudentreprenör och den som enligt lagstiftningen i huvudsak genomför byggprojektet.

Projektet finansieras med Kommunfinans fastighetsleasing om vilken det ingås separata avtal mellan Kommunfinans/Borgå stad/leverantören. I avtalshelheten förbinder sig leverantören att inlösa byggnaden som byggs efter en leasingtid på 5, 10 eller 15 år. Beställaren kan också inlösa byggnaden vid ovannämnda tidpunkter.

Upphandlingsförfarandet var öppet. Inom utsatt tid lämnades två anbud. Anbuden lämnades av Elementit-E Oy och Flexator Oy.

Urvalskriteriet är totalekonomisk förmånlighet där prisets viktvärde är 50 % och kvalitetens 50 %. Det totalekonomiskt förmånligaste anbudet gavs av Elementti-E Oy

 • Pris, anbudet med lägst pris får 50 poäng i jämförelsen och de övriga anbuden mindre i förhållande till priserna (billigaste/anbud*50)
 • Kvalitet
  • Byggnadens lämplighet i omgivningen max. 10 p.
  • Funktionalitet max. 15 p.
  • Användarnas synpunkter på hur fungerande lösningen är max. 15 p.
  • Energieffektivitet (E-tal) max. 10 p.

Användarna har deltagit i poängsättningen av kvaliteten när det gällde hur fungerande byggnaden ska vara.

Finansieringsleasing för Sannäs skola och Ilolan koulu

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att upphandlingen av Sannäs skola finansieras med ett finansieringsleasingavtal som ingås med Kommunfinans. Avtalets längd är tio år, räntan är tio års fasta ränta, maximilimiten är 2 200 000 euro och restvärdet efter tio år är 20 procent. Sannäs skola ansöks bli ett objekt för Kommunfinans gröna finansiering.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att upphandlingen av Ilolan koulu finansieras med ett finansieringsleasingavtal som ingås med Kommunfinans. Avtalets längd är fem år, räntan är fem års fasta ränta, maximilimiten är 2 400 000 euro och restvärdet efter fem år är 50 procent. Ilolan koulu ansöks bli ett objekt för Kommunfinans gröna finansiering.

Lunch- och fritidssedlar till stadens personal

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att lunch- och fritidssedlarna till stadens anställda skaffas från Edenred Finland Oy under avtalsperioden 1.2.2021-31.1.2022. Om användningen av optionsåret fattas ett separat beslut. Staden förbinder sig inte till upphandlingen genom detta beslut utan genom att underteckna ett separat avtalsdokument.

Borgå stad har begärt anbud på lunch- och fritidssedlar (kultur och motion) som säljs till personalen. Staden erbjuder personalen möjlighet att använda förmånen inom ramen av anslaget. Lunchsedeln kan användas som betalningsmedel när personalen äter och fritidssedeln kan användas som betalningsmedel när man använder kultur- eller motionstjänster.

Det var fråga om en öppen upphandling vars värde överskrider det nationella tröskelvärdet. Upphandlingens årliga värde har förutsetts vara totalt 610 000 euro, av vilket lunchsedlarnas andel är cirka 460 000 euro och fritidssedlarnas andel cirka 150 000 euro. Personalens självkostnad av lunchsedeln är 75 % och av fritidssedeln 50 %.

Upphandlingsannonsen publicerades i HILMA och stadens webbplats. Avtalsperioden är 1.2.2021-31.1.2022 och ett optionsår. Beslut om användningen av det eventuella optionsåret fattas separat. Urvalskriteriet är totalekonomisk förmånlighet. Anbudsförfrågan hade delats i två delar där viktvärdet på lunchsedlarnas pris var 40 poäng och kvalitetens 60 poäng. I fritidssedlarna var prisets viktvärde 80 poäng och kvalitetens 20 poäng.

Före utgången av tidsfristen kom det ett anbud från Edenred Finland Oy. Anbudsgivaren fyllde lämplighetskravet som ställdes och anbudet motsvarade anbudsförfrågan.

Fart på byggande i Borgå centrum

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att följande principer används i Borgå centrums område vid utarbetandet av markanvändningsavtal fram till 31.12.2023.

 • Staden tar ut en markanvändningsavtalsersättning som motsvarar 40 % av värdet på den nya byggrätten till följd av detaljplaneändringen.
 • Det tas inte ut någon ersättning i fall markägaren förbinder sig till att
  • bygga en bostads- eller affärsbyggnad enligt detaljplaneändringen inom 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft
  • ersätta kostnaderna för utarbetandet av detaljplaneändringen
  • ersätta de direkta kostnaderna per fastighet staden har för detaljplaneändringen, till exempel flytt av rör
  • följa den bygganvisning som i samarbete utarbetas i samband med detaljplanen samt bygganvisningens kvalitetsnivå.

I markanvändningsavtalet ställer markägaren en säkerhet vars värde är 20 % av värdestegringen till följd av planändringen. Om projektet inte genomförs med de ovannämnda villkoren behåller staden säkerheten, i andra fall returneras den till markägaren.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen