Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 1.6.2020

Kestävän talouden ohjelma 2020–2026

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Porvoon kestävän talouden ohjelman 2020-2026. Kaupunginhallitus hyväksyi useita muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen.

Toimialojen tulee ryhtyä toteuttamaa vuodelle 2020 esitettyjä toimenpiteitä välittömästi. Tarpeelliset talousarviomuutokset on tuotava valtuuston päätettäväksi syksyn aikana. Vuodelle 2021 esitetyt toimenpiteet toimialat ottavat huomioon talousarviovalmistelun yhteydessä.

Laajempaa suunnittelua ja erillisiä päätöksiä edellyttävien toimenpiteiden valmistelu on aloitettava välittömästi.

Lautakuntien ja toimialojen on seurattava säännöllisesti kestävän talouden ohjelman toteutumista osana kaupungin osavuosiraportointia.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kestävän talouden ohjelman henkilöstösäästöt toteutetaan ns. rekrytointikieltojen kautta useamman vuoden aikana. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei lomauta henkilöstöä vuoden 2020 aikana 19.5.2020 päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen.

Kaupunginhallitus oikeutti rahoitusjohtajan tekemään kestävän talouden ohjelmaan teknisluonteisia tarkistuksia ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Asemakaava 524, Porvoon Energia

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Porvoon energian asemakaavan kaupunginosan 6 korttelissa 115. Asemakaavan muutoksella muodostetaan kortteliin 115 tontit 21, 22 ja 23 sekä katualuetta.

Anna-Stiina Lundqvist esitti asian käsittelyn aikana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavin evästyksin:

  1. Kallenlinnankadun viereisten rakennusten kerroskorkeutta tulee madaltaa.
  2. Kallenlinnankadun puoleisten rakennusten sijoittumista kiinni Kallenlinnankatuun tulee tarkastella uudelleen ja suhteuttaa se mahdollisuuksien mukaan muihin Kallenlinnankadun rakennuksiin.
  3. Kallenlinnankadun viereen sijoittuvien rakennusalojen rajausta tulee tarkentaa niin, ettei se mahdollista pitkän, yhtenäisen talomuurin toteuttamista.

Kaupunginhallitus päätti äänin 8 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Pehr Sveholm, Markku Välimäki) – 4 (Outi Lankia, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Nina Uski) jatkaa asian käsittelyä.   

Tämän jälkeen Anna-Stiina Lundqvist esitti, että kaava hylätään. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Anna-Stiina Lundqvist  ja Nina Uski jättivät asiassa pöytäkirjamerkinnän: ”Kaavan mahdollistama rakennusmassa ja korkeus on kohtuuttoman suuri ympäristöönsä nähden. Viisikerroksiset rakennukset luovat pohjoisen omakotitaloihin ja etelässä suojeltuun kulttuurirakennukseen (Porvoon Energian talo) nähden liiallisen korkeuskontrastin ja muodostuvat kaupunkikuvassa liian hallitseviksi elementeiksi.”

Johan Söderberg, Matti Valasti, Roope Lenkkeri ja Henrik Rainio eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Asemakaavan 541, liityntäpysäköinti ja ABC

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan 541 Liityntäpysäköinti ja ABC. Asemakaavalla muodostuu kortteli 390 sekä katu ja virkistysalue.

Outi Lankia, Nina Uski, Elin Blomqvist-Valtonen, Johan Söderberg ja Anders Rosengren jättivät seuraavan pöytäkirjamerkinnän: ”Liityntäpysäköinnin valmistelua, suunnittelua ja toteutusta ei voi aloittaa, koska Porvoon kaupungin investoinnista liityntäpysäköinnin rakentamiseksi ei ole tehty päätöstä.”

Talousarviomuutos 2020, Kulloon yritysalue

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että kuntatekniikan investointimäärärahaan hyväksytään 1 000 000 euron ylitys. Samalla vuosille 2021 ja 2022 hyväksytään ohjeellinen rahoitussuunnitelma Kulloon yritysalueen urakoinnin toteuttamiseksi. Alustavat määrärahavaraukset olisivat 6,0 miljoonaa vuodelle 2021 ja 4,2 miljoonaa vuodelle 2022.

Outi Lankia esitti, että Kulloon yritysalueella katujen varsinaisten pintojen asfaltointien ja maalausten siirtoa, kunnes suurin osa alueen tonteista on rakentunut ja liitetty kunnallistekniikkaan. Kaupunginjohtajan esitys voitti Lankian esityksen äänestyksessä äänin 11 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Pehr Sveholm, Johan Söderberg, Välimäki Markku) – 2 (Outi Lankia, Nina Uski).  

Outi Lankia teki lisäksi muutosesityksen, jota ei kannatettu, joten se raukesi: ”Kulloon teollisuustietä ei rakenneta kokonaan, säästö vähintään 400 000 euroa.”  

Talousarviomuutos 2020, kevyen liikenteen väylä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kuntatekniikan investointimäärärahaan hyväksytään 400 000 euron ylitys vuodelle 2020. Samalla vuodelle 2021 hyväksytään ohjeellinen rahoitussuunnitelma maantien 170 ja Myrskyläntien kevyenliikenteen väylän urakoinnin toteuttamiseksi. Alustava määrärahatarve vuodelle 2021 olisi 1 300 000 euroa.

Övik-selvitys

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Markku Välimäen muutosesityksen äänin 10 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Outi Lankia, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Mirja Suhonen, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki) – 3 (Bodil Lund, Anders Rosengren, Pehr Sveholm). Kaupunginhallitus päätti merkitä selvityksen tiedokseen ja totesi, että kestävän talouden ohjelma 2020-2026 ei pidä sisällään merkittävää kaupungin omaa investointia tai muuta taloudellista lisäpanostusta leiri- tai kurssikeskustoimintaan. Kaupunginhallitus evästi sivistystoimea jatkamaan asian valmistelua vaihtoehtojen 3 tai 4 pohjalta ottaen huomioon kestävän talouden ohjelman taloudelliset ja toiminnalliset rajoitteet. Övikin rakennuksiin otetaan kantaa alueen kaavoituksen yhteydessä. Övikin alue varataan jatkossa yleiseen virkistykseen.

Markku Välimäki esitti, että esityksestä poistetaan lause: ”Samalla kaupunginhallitus oikeutti toimitilajohdon ryhtymään toimenpiteisiin Övikin alueen rakennusten purkamiseksi” ja siihen lisätään lause: ”Övikin rakennuksiin otetaan kantaa alueen kaavoituksen yhteydessä.”

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.